Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2011 phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010 do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 17/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2010 và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khoá VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2010, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 2.456.009.974.350 đồng, đạt 138,25% so dự toán Trung ương giao và đạt 131,44% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

- Thu nội địa : 2.302.054.130.955 đồng.

- Thu thuế xuất, nhập khẩu : 153.955.843.395 đồng.

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương : 4.732.517.784.497 đồng.

- Thu trong cân đối ngân sách địa phương : 4.285.611.673.366 đồng.

+ Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp : 2.292.834.226.656 đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 1.153.999.116.885 đồng.

+ Thu chuyển nguồn ngân sách 2009 sang 2010 : 549.274.014.106 đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm 2009 : 289.504.315.719 đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách địa phương : 446.906.111.131 đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương : 4.168.598.263.781 đồng.

- Chi trong cân đối ngân sách địa phương : 3.730.735.904.933 đồng, đạt 137,89% so với dự toán Trung ương giao và đạt 133,35% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

+ Chi ngân sách cấp tỉnh : 2.165.729.308.169 đồng.

+ Chi ngân sách cấp huyện : 1.276.503.152.691 đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã : 288.503.444.073 đồng.

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách : 437.862.358.848 đồng.

+ Chi ngân sách cấp tỉnh : 378.584.825.050 đồng.

+ Chi ngân sách cấp huyện : 50.244.615.321 đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã : 9.032.918.477 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2010 : 563.919.520.716 đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh : 389.355.052.400 đồng.

- Ngân sách cấp huyện : 159.587.475.133 đồng.

- Ngân sách cấp xã : 14.976.993.183 đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu về quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước).

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố công khai Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh uỷ Cà Mau;
- UBND tỉnh;
- BTT. Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2011 phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010 do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157