Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Số hiệu: 17/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 05/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2011;

Qua xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách thành phố năm 2011, Báo cáo thẩm tra số 633/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2011, như sau:

1. Về thu ngân sách:

1.1. Tổng ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước): 198.614,274 tỷ đồng, đạt 115% dự toán năm, trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 102.537,108 tỷ đồng, đạt 103,58% dự toán và tăng 17,26% so với cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 67.993,165 tỷ đồng, đạt 109,12% dự toán và tăng 12,43% so với cùng kỳ.

- Thu từ dầu khô: 27.350,584 tỷ đồng, đạt 239,92% dự toán và tăng 57,94% so cùng kỳ.

- Thu viện trợ: 733,417 tỷ đồng.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 65.847,289 tỷ đồng; trong đó:

- Thu điều tiết theo phân cấp: 36.678,148 tỷ đồng, đạt 124,23% so với dự toán năm và tăng 14,54% so với cùng kỳ.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.060,948 tỷ đồng

- Thu kết dư năm trước: 8.773,532 tỷ đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước: 10.565,948 tỷ đồng

- Thu từ viện trợ không hoàn lại:  733,417 tỷ đồng

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 7.035,296 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng số chi ngân sách địa phương là: 57.418,074 tỷ đồng, trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách: 26.831,148 tỷ đồng, bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 21.447,501 tỷ đồng, trong đó:

- Chi thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm: 16.143,239 tỷ đồng, bằng 203,03% dự toán đầu năm bố trí từ cân đối ngân sách, bằng 92,66% so với kế hoạch vốn đầu tư được giao

- Chi chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư sang năm 2012 để theo dõi, thanh toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: 5.304,262 tỷ đồng

b) Chi trả nợ vốn gốc và lãi vay đầu tư: 5.383,647 tỷ đồng

2.2. Chi thường xuyên: 19.695,749 tỷ đồng, đạt 105,04% so với dự toán.

2.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 65,000 tỷ đồng.

2.4. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương: 671,453 tỷ đồng.

2.5. Chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên năm 2011 sang năm 2012: 4.698,382 tỷ đồng

2.6. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách địa phương: 5.456,342 tỷ đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2011:

Tổng kết dư ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách thành phố, ngân sách quận - huyện, và ngân sách phường - xã - thị trấn) là: 8.429,215 tỷ đồng. Bao gồm:

Ngân sách thành phố: 6.001,762 tỷ đồng;

Ngân sách quận huyện: 2.091,903 tỷ đồng;

Ngân sách phường, xã, thị trấn: 335,550 tỷ đồng.

Đối với kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã, thị trấn thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

(Kèm theo các Phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6).

Điều 2. Căn cứ vào việc phê chuẩn của Hội đồng nhân dân thành phố, giao Ủy ban nhân dân thành phố:

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát những định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp thẩm quyền sửa đổi.

- Ủy ban nhân dân thành phố gửi báo cáo quyết toán ngân sách thành phố cho Bộ Tài chính theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 về tổng quyết toán ngân sách thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248