Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2010

Số hiệu: 17/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Huỳnh Minh Đoàn
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH.11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009, dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương án phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2010:

1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, với:

a. Dự toán thu:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.432.440 triệu đồng (hai ngàn bốn trăm ba mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng);

- Tổng thu ngân sách địa phương: 4.163.610 triệu đồng (bốn ngàn một trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm mười triệu đồng), gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 2.162.390 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.312.953 triệu đồng, gồm:

. Bổ sung cân đối ngân sách: 658.310 triệu đồng;

. Bổ sung có mục tiêu: 654.643 triệu đồng.

+ Dự toán thu xổ số kiến thiết: 400.000 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu: 138.267 triệu đồng.

+ Thu huy động đầu tư từ nguồn dự kiến tăng thu ngân sách: 150.000 triệu đồng.

b. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 4.163.610 triệu đồng (bốn ngàn một trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm mười triệu đồng), gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 581.000 triệu đồng;

Trong đó: Chi xây dựng cơ bản tập trung: 281.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 2.230.260 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.109.900 triệu đồng.

- Chi khoa học công nghệ: 14.010 triệu đồng.

- Chi hoạt động môi trường: 44.385 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách địa phương: 113.720 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn tăng thu: 148.608 triệu đồng;

- Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 538.022 triệu đồng;

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 400.000 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn dự kiến tăng thu ngân sách: 150.000 triệu đồng.

2. Phê chuẩn dự toán ngân sách cấp Tỉnh năm 2010:

a. Tổng thu ngân sách cấp Tỉnh: 3.015.125 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 1.114.750 triệu đồng,

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 1.312.953 triệu đồng,

- Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu: 37.422 triệu đồng.

- Thu xổ số kiến thiết: 400.000 triệu đồng.

- Thu huy động đầu tư từ nguồn dự kiến tăng thu: 150.000 triệu đồng.

b. Tổng chi ngân sách cấp Tỉnh: 3.015.125 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 163.100 triệu đồng, trong đó:

Chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 163.100 triệu đồng,

- Chi thường xuyên: 937.000 triệu đồng,

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 313.770 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 13.020 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: 25.085 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng,

- Dự phòng ngân sách: 75.305 triệu đồng,

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 53.823 triệu đồng,

- Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 522.067 triệu đồng,

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 251.400 triệu đồng,

- Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư: 133.000 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách huyện: 877.430 triệu đồng, gồm:

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 398.590 triệu đồng.

+ Bổ sung tiền lương tăng thêm: 221.885 triệu đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu để đảm bảo nhiệm chi: 72.000 triệu đồng.

+ Bổ sung mục tiêu đầu từ nguồn XDCB tập trung của Tỉnh: 3.400 triệu đồng;

+ Bổ sung mục tiêu đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 148.600 triệu đồng.

+ Bổ sung mục tiêu đầu tư từ nguồn huy động đầu tư: 17.000 triệu đồng.

+ Bổ sung mục tiêu từ nguồn NSTW bổ sung: 15.955 triệu đồng.

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4)

Điều 2. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các giải pháp nêu tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau:

1. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, công tác tài chính - ngân sách, đề xuất và xử lý nhanh gọn, hiệu quả các vấn đề về tài chính - ngân sách.

2. Đảm bảo tập trung đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, tích cực thu hồi nợ đọng, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch dự toán giao.

3. Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất dành 30% để lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

4. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án nhằm quản lý tốt vốn đầu tư XDCB, khắc phục tình trạng giải ngân chậm, tồn đọng vố đầu tư.

5. Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư, thường xuyên kiểm tra các công trình trọng điểm, cấp bách nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công ; kiên quyết xử lý theo quy định đối với những trường hợp thực hiện không đúng theo hợp đồng đã ký.

6. Thực hiện tốt việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với xã, phường, thị trấn.

7. Thực hiện tốt việc quản lý tài sản công của các đơn vị thụ hưởng ngân sách và công tác cải cách tài chính công trong quản lý và điều hành ngân sách theo quy định. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công khai, minh bạch tài chính - ngân sách ở các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp có thu.

8. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý giá, bán hàng hoá, dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng hoá, dịch vụ theo giá niêm yết.

9. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, thu hút các nhà đầu có năng lực đến đầu tư sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Tỉnh, tạo điều kiện tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước một cách bền vững.

10. Đánh giá lại các Nghị quyết chuyên đề về phân cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách trong chu kỳ ngân sách 2007-2010, đề xuất cho chu kỳ ổn định ngân sách từ 2011; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết XDCB 5 năm 2006-2010 làm cơ sở xây dựng kế hoạch XDCB giai đoạn 2011-2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp có biến động lớn về thu, chi ngân sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, Trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thu, phấn đấu thu vượt dự toán để có thêm nguồn thực hiện chính sách tiền lương, bổ sung vốn đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VII, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, UBND, MTTQ tỉnh,
- UBKTTU, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở TC, KH&ĐT, Cục thuế tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123