Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở Hà Tĩnh

Số hiệu: 166/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thị Nữ Y
Ngày ban hành: 12/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2015/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở;

Sau khi xem xét Tờ trình số 674/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

b. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Nội dung chi và mức chi

3.1. Nội dung chi:

Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 02 năm 2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở.

3.2. Mức chi:

a) Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

b) Mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở:

- Chi thù lao cho hoà giải viên (đối với các hoà giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hoà giải): Mức chi 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hoà giải.

- Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hoà giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoà giải ở cơ sở: Mức chi bằng 05 tháng lương cơ sở.

- Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hoà giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hoà giải): Mức chi 100.000 đồng/tổ hoà giải/tháng.

- Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hoà giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hoà giải viên: Mức chi 50.000 đồng/người/buổi.

- Chi tiền nước uống cho người tham gia dự cuộc họp bầu hoà giải viên: Mức chi 10.000 đồng/người/buổi.

c) Các mức chi không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP.

4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí

a) Lập dự toán: Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, căn cứ các nội dung chi, mức chi được quy định tại Nghị quyết này và các văn bản pháp luật liên quan, trên cơ sở kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở của mình, cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phân bổ và giao dự toán: Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan tài chính phân bổ và giao dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở.

c) Sử dụng và quyết toán kinh phí:

- Kinh phí công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở được sử dụng và quyết toán theo quy định hiện hành.

- Kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;

- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu
: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Nữ Y

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ KHOẢN CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (VN đồng)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

 

 

 

 

a

Xây dựng đề cương

Đề cương

2.000.000

1.200.000

600.000

b

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Chương trình, Đề án, Kế hoạch

2.200.000

1.500.000

800.000

c

Tổ chức họp, tọa đàm, góp ý

 

 

 

 

 

Chủ trì

Người/buổi

200.000

150.000

100.000

 

Thành viên dự

Người/buổi

100.000

80.000

60.000

 

Ý kiến tư vấn của chuyên gia

Văn bản

300.000

200.000

100.000

d

Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Người/buổi

200.000

150.000

100.000

 

Thành viên Hội đồng, thư ký

Người/buổi

150.000

100.000

70.000

 

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

100.000

80.000

60.000

 

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200.000

150.000

100.000

 

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

150.000

100.000

70.000

đ

Lấy ý kiến thẩm định

(Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch)

Bài viết

350.000

250.000

150.000

e

Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Văn bản

500.000

400.000

200.000

2

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

a

Thù lao báo cáo viên cấp tỉnh

Người/buổi

500.000

 

 

b

Thù lao báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và tham gia các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

Báo cáo viên: 300.000

Tuyên truyền viên: 200.000

Cộng tác viên: 100.000

c

Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Người/buổi

Tuỳ theo trình độ, áp dụng mức chi quy định tại điểm a, b của mục này

d

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Người/buổi

Được hưởng thêm 20% so với mức thù lao quy định tại điểm a,b,c mục này

3

Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù

 

 

 

 

a

Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tờ gấp đã hoàn thành

700.000

600.000

500.000

b

Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tình huống đã hoàn thành

300.000

250.000

200.000

c

Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Câu chuyện đã hoàn thành

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: 1.200.000

d

Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)

Tiểu phẩm đã hoàn thành

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: 3.000.000

4

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

 

 

 

 

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật (Không quá 01 ngày)

Người/ngày

 

Áp dụng cho cấp huyện, cấp xã: 30.000

 

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

 

Áp dụng cho cấp huyện, cấp xã: 10.000

5

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi

 

 

 

 

a

Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác

 

 

 

 

 

- Chi cho cán bộ xây dựng đề thi, đáp án (Không quá 03 ngày)

Người/ngày

600.000

500.000

200.000

 

- Chi bồi dưỡng Ban giám khảo

 

 

 

 

 

+ Trưởng ban

Người/ngày

300.000

250.000

200.000

 

+ Phó Trưởng ban

Người/ngày

250.000

200.000

150.000

 

+ Thư ký, thành viên

Người/ngày

200.000

150.000

100.000

 

- Chi bồi dưỡng Ban tổ chức

 

 

 

 

 

+ Trưởng ban

Người/ngày

250.000

200.000

180.000

 

+ Phó trưởng ban

Người/ngày

200.000

180.000

160.000

 

+ Thư ký, thành viên

Người/ngày

150.000

130.000

100.000

 

- Chi mua văn phòng phẩm phục vụ cuộc thi, hội thi

 

Căn cứ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp hợp lệ và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

 

- Nội dung chi khác

 

Áp dụng Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

b

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau:

 

 

 

 

 

Thuê dẫn chương trình

Người/ngày

1.500.000

1.300.000

1.000.000

 

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu

Ngày

7.000.000

5.000.000

3.000.000

 

Thuê văn nghệ, diễn viên

Người/ngày

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện,

cấp xã: 250.000

 

Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá (đối với cuộc thi qua mạng điện tử)

 

Thực hiện theo Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính

c

Chi giải thưởng (Tùy theo quy mô và địa bàn tổ chức cuộc thi, thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi giải thưởng cụ thể nhưng không vượt định mức chi tối đa quy định tại điểm c này)

 

 

 

 

 

- Giải nhất

Giải thưởng

 

 

 

 

+ Tập thể

 

7.000.000

5.000.000

2.500.000

 

+ Cá nhân

 

4.000.000

3.000.000

1.500.000

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

 

 

+ Tập thể

 

5.000.000

3.500.000

1.500.000

 

+ Cá nhân

 

3.000.000

2.000.000

1.000.000

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

 

 

+ Tập thể

 

4.000.000

3.000.000

1.500.000

 

+ Cá nhân

 

2.000.000

1.500.000

750.000

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

 

+ Tập thể

 

2.000.000

1.500.000

750.000

 

+ Cá nhân

 

1.000.000

700.000

350.000

 

- Giải phụ khác

 

500.000

300.000

150.000

6

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

 

 

 

 

a

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh (Tính theo trang chuẩn 350 từ)

Trang

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 50.000

b

Bồi dưỡng phát thanh

 

 

 

 

 

Phát thanh bằng tiếng Việt

Lần

 

 

10.000

7

Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

 

 

 

 

 

Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm (Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Tủ/năm

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 2.000.000

 

Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần

Lần

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 100.000

 

Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách (Không quá 02 người)

Lần/người

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 50.000

8

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch

 

 

 

 

a

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của ngành, địa phương

Báo cáo

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 50.000

b

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

Văn bản

Áp dụng cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 50.000

c

Viết báo cáo

 

 

 

 

 

Báo cáo theo giai đoạn (Áp dụng đối với báo cáo theo giai đoạn từ 03 năm trở lên)

Báo cáo

3.000.000

2.000.000

1.500.000

 

Báo cáo định kỳ hàng năm

Báo cáo

1.800.000

1.200.000

800.000

 

Báo cáo chuyên đề

Báo cáo

1.500.000

1.000.000

500.000

 

Báo cáo đột xuất

Báo cáo

500.000

400.000

300.000

Ghi chú: Khi các văn bản viện dẫn được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 về Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.996

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!