Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 16/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi phân chia khoản thu ngân sách Đắk Nông 2015

Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 19/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 16/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI; TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

n cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4973/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách và định mức phân b dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2011-2015”; Báo cáo thẩm tra s 47/BC-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến của các vị Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện các quy định để làm cơ sxây dựng, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 cho dự toán năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp thuộc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 theo Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐNĐ ngày 15/10/2010 của Hội đồng nhân dân tnh Đắk Nông.

3. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012, Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 và Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Điu 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa II, kỳ họp Bất thường thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quc hội, Chính ph;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc
hội;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội
;
- Thường trực Tỉnh ủy,
HĐND tnh;
-
UBND tnh, Ủy ban MTTQ VN tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể ca tnh;
- Văn phòng: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử, C
hi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT
, LĐ và CV Phòng CT HĐND, HSKH (Sơn).

CHỦ TỊCH
Điểu K'ré

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 19/10/2015 về tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!