Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2010/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 3824/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009 với các nội dung như sau:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 3.667.555.641.055 đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 3.440.253.242.973 đồng

1. Thu ngân sách trên địa bàn:  809.988.647.653 đồng

a) Thu nội địa:  611.338.544.726 đồng

Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 582.686.249.571 đồng

b) Thu thuế XNK và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng NK: 30.086.773.344 đồng

c) Thu thuế GTGT hàng nhập khẩu: 168.563.329.583 đồng

2. Thu vay CT KCH KM cấp 2 và GTNT: 60.000.000.000 đồng

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 256.644.275.371 đồng

4. Thu sự nghiệp quản lý qua NSNN: 134.926.622.798 đồng

Trong đó:

a) Thu xổ số:  12.005.702.496 đồng

b) Các khoản thực hiện ghi thu- ghi chi: 122.920.920.302 đồng

5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.058.161.745.249 đồng

Trong đó:

a) Bổ sung cân đối:  599.716.000.000 đồng

b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 545.154.000.000 đồng

c) Bổ sung một số chính sách mới: 91.647.000.000 đồng

d) Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 278.592.000.000 đồng

e) Bổ sung ngoài kế hoạch:  356.622.000.000 đồng

f) Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại: 4.210.466.852 đồng

g) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 182.220.278.397 đồng

6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 347.755.746.984 đồng

Trong đó:

a) Thu bổ sung từ kết dư năm 2008 khối tỉnh: 285.807.142.519 đồng

b) Thu bổ sung từ kết dư năm 2008 khối huyện, xã: 61.948.604.465 đồng

7. Ghi thu hàng viện trợ: 78.603.000 đồng

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 3.052.057.234.657 đồng

1. Các khoản chi trong cân đối NS địa phương: 1.879.314.492.619 đồng

a) Chi đầu tư phát triển: 426.074.663.412 đồng

b) Chi thường xuyên: 1.452.239.829.207 đồng

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng

2. Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn: 53.629.957.599 đồng

3. Chi thực hiện CT MTQG và một số MT, nhiệm vụ khác:

  598.317.048.912 đồng

4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua NSNN: 128.872.576.243 đồng

 Trong đó:

 a) Chi từ nguồn thu xổ số:  5.951.655.941 đồng

 b) Các khoản thực hiện ghi thu- ghi chi: 122.920.920.302 đồng

5. Ghi chi viện trợ: 4.289.069.852 đồng

6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 387.634.089.432 đồng

III. TỒN QUỸ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 388.196.008.316 đồng

Trong đó:

1. Tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh: 317.700.850.160 đồng

Trong đó:

 - Kết dư năm 2009 đưa vào cân đối năm 2010: 20.000.000.000 đồng

 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương chưa chi: 80.286.000.000 đồng

 - Nhiệm vụ chi năm 2009 sang thực hiện năm 2010: 185.486.727.631 đồng

2. Tồn quỹ ngân sách cấp huyện: 44.483.872.838 đồng

3. Tồn quỹ ngân sách cấp xã: 26.011.285.318 đồng

Điều 2. Giao UBND tỉnh công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009 và báo cáo với Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!