Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 155/NQ-HĐND 2020 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 155/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 07/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 7 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10874/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 (theo báo cáo chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương (Bao gồm các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, thu chuyển nguồn năm trước sang, thu kết dư theo quy định của pháp luật):

- Thu ngân sách tỉnh:

10.372.455.300.359 đồng;

- Thu ngân sách cấp huyện:

6.658.440.226.257 đồng;

- Thu ngân sách xã:

1.863.203.391.751 đồng.

2. Chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương (Chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương, kể cả chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách, chuyển nguồn ngân sách):

- Chi ngân sách tỉnh:

10.314.042.150.726 đồng;

- Chi ngân sách cấp huyện:

6.581.966.711.708 đồng;

- Chi ngân sách cấp xã:

1.836.380.223.694 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương (mục 1-2)

Kết dư ngân sách địa phương là 161.709.832.239 đồng. Trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh:

58.413.149.633 đồng;

- Kết dư ngân sách cấp huyện:

76.473.514.549 đồng;

- Kết dư ngân sách cấp xã:

26.823.168.057 đồng.

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2019

1. Kết dư ngân sách tỉnh

Trích 50% vào Quỹ dự trữ tài chính: 29.206.574.817 đồng. Đồng thời hạch toán phần kết dư ngân sách tỉnh còn lại vào thu ngân sách tỉnh năm 2020.

2. Kết dư ngân sách huyện, xã

Chuyển toàn bộ số kết dư của ngân sách huyện, xã vào thu ngân sách huyện, xã năm 2020 để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 155/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!