Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 154/2009/NQ-HĐND12 về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2010 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 154/2009/NQ-HĐND12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2009/NQ-HĐND12

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân nhà nước năm 2010 và Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 và Quyết định số 2907/QĐ-BTC ngày 20/11/2009 của Bộ Tài chính về giao bổ sung dự toán chi Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2010;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 186/BC-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2009, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2010; Tờ trình số số 1448/TTr-UBND ngày 09/12/2009 về Dự thảo Nghị quyết dự toán thu NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05, 06 kèm theo) như sau:

1. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn: 185.000 triệu đồng

Trong đó, ngân sách địa phương được hưởng 179.090 triệu đồng

2. Tổng chi Ngân sách địa phương: 2.756.872 triệu đồng

a. Chi cân đối NSĐP: 1.653.268 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển:  187.924 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 1.431.224 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách: 33.120 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

b. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 295.668 triệu đồng

c. Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác: 662.114 triệu đồng

d. Chi đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài: 45.882 triệu đồng

e. Chi từ nguồn vốn vay NHPT: 100.000 triệu đồng

Điều 2.

1. Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương, các khoản có tính chất lương và các khoản trích theo lương) để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2010.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất được cân đối trong ngân sách các huyện, thị xã; phải trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để thành lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư; số còn lại để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và sử dụng một phần để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 3.

1. Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2010 theo đúng qui định của Luật ngân sách nhà nước; văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2010.

2. Giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10/12/2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 154/2009/NQ-HĐND12 về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2010 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44