Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Long An

Số hiệu: 151/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 09/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/2010/NQ-HĐND

Tân An, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) CỦA TỈNH LONG AN NĂM 2011.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VII-KỲ HỌP THỨ 25

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật NSNN ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi NSNN của tỉnh Long An năm 2011;

Sau khi xem xét Báo cáo số 4209/BC-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2010 và dự toán NSNN năm 2011 trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về dự toán thu, chi NSNN của tỉnh Long An năm 2011:

1. Dự toán NSNN năm 2011 Chính phủ giao cho tỉnh Long An:

- Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 3.330.000 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu nội địa: 3.030.000 triệu đồng.

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 300.000 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 3.937.815 triệu đồng.

2. Dự toán thu, chi NSNN năm 2011 của tỉnh Long An được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An thông qua:

- Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 3.480.000 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu nội địa: 3.180.000 triệu đồng.

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 300.000 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 4.086.995 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 845.200 triệu đồng.

Trong đó:

Chi cho Giáo dục - Đào tạo: 129.000 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 3.035.332 triệu đồng.

Trong đó :

* Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 1.329.531 triệu đồng.

* Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ: 18.560 triệu đồng.

+ Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.260 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách tỉnh, huyện, xã: 110.970 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn làm lương tăng thêm: 81.263 triệu đồng.

+ Chi bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp: 12.970 triệu đồng.

Điều 2. Về giao nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2011:

1. Sau kỳ họp thứ 25 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai giao dự toán ngân sách địa phương năm 2011 cho từng cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố và các đơn vị kinh tế. Đảm bảo thời gian triển khai dự toán và công khai ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quản lý, điều hành ngân sách nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN phải quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng chế độ, đúng dự toán được giao và chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí ngân sách và những khoản chi sai chế độ.

3. Trong quá trình điều hành dự toán NSNN năm 2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương phải phấn đấu thu vượt dự toán được giao. Số tăng thu được dành 50% góp phần vào việc cải cách tiền lương, số còn lại bố trí bổ sung chi đầu tư phát triển và các nhu cầu bức xúc. Uỷ ban nhân dân tỉnh có phương án sử dụng số tăng thu để thực hiện nhiệm vụ nêu trên và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện.

4. Năm 2011 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách (2011-2015), căn cứ tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu, các cấp ngân sách địa phương tích cực khai thác tốt nguồn thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý các khoản nợ ngân sách, khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư; tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và nhân dân trong việc quản lý, sử dụng NSNN và các nguồn vốn đóng góp của nhân dân.

Điều 3. Về giám sát thực hiện dự toán NSNN năm 2011:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp chủ động phối hợp, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2011 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 25 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII;
- Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69