Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2018 thông qua chủ trương thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị phòng thư viện điện tử, phòng học thông minh trang bị cho trường trung học cơ sở và xây dựng bể bơi tại trường phổ thông công lập, giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 150/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Xuân Thu
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/NQ-ND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ PHÒNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ, PHÒNG HỌC THÔNG MINH TRANG BỊ CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ XÂY DỰNG B BƠI TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 452/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc xin chủ trương đầu tư mua sm phòng thư viện điện tử, phòng học thông minh trang bị cho các trường trung học cơ sở và xây dựng b bơi tại các trường ph thông công lập, giai đoạn 2019 - 2020; báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chủ trương thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị phòng thư viện điện tử, phòng học thông minh trang bị cho các trường trung học cơ sở và xây dựng bể bơi tại các trường phổ thông công lập, giai đoạn 2019 - 2020 tại Tờ trình số 452/TTr-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(dự kiến kinh phí theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; CP (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTT
Q tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND c
ác huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH,
Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: CVP, phòng TH, lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nhiệm v thực hiện

Tổng kinh phí dự kiến đầu tư

Chia ra các năm

2019

2020

1

Mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học

419.600

225.200

81.600

1.1

Trang bị bổ sung phòng thư viện điện tử cho 19 trường trung học cơ sở còn lại (đạt 100%): 19 trường x 800 triệu đồng/trường = 15.200 triệu đồng.

15.200

15.200

 

1.2

Trang bị bổ sung phòng học thông minh cho 1.348 phòng (100% trường trung học cơ sở): 1.348 phòng x 300 triệu đồng/phòng = 404.400 triệu đồng.

404.400

210.000

81.600

2

Đầu tư xây dựng bể bơi

253.600

134.000

119.600

2.1

Triển khai xây dựng bể bơi theo cụm 2 xã (phường, thị trấn) xây dựng 01 bể bơi (được đặt tại trường tiểu học hoặc trung học cơ sở có đủ diện tích và có quy mô học sinh lớn...). Tng số bể bơi dự kiến xây dựng 63 bể bơi, trong đó năm 2017, 2018 đã triển khai được ở 26 xã (phường, thị trấn), tiếp tục xây bổ sung 37 bể bơi để đạt 2 xã (phường, thị trấn) có 01 bể bơi: 37 bể bơi x 4.800 triệu đồng/bể = 177.600 triệu đồng.

177.600

96.000

81.600

2.2

Xây dựng bể bơi cho 8 trường trung học phổ thông (mỗi huyện, thị xã, thành phố 1 trường trung học phổ thông thuộc trung tâm huyện, thị xã, thành phố): 8 bể bơi x 9.500 triệu đồng/bể = 76.000 triệu đồng.

76.000

38.000

38.000

Cộng (1+2)

673.200

359.200

314.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2018 thông qua chủ trương thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị phòng thư viện điện tử, phòng học thông minh trang bị cho trường trung học cơ sở và xây dựng bể bơi tại trường phổ thông công lập, giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


505

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108