Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2011 phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012 do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 15/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Dương Hoàng Nghĩa
Ngày ban hành: 08/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh phê duyệt định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Xét Tờ trình số 3484/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012; ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2012, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                                         4.176.270 triệu đồng.

(có phụ lục kèm theo)

1.1 Thu nội địa:                                                                                          827.000 triệu đồng.

Bao gồm các khoản thu :                                                      Chiếm tỷ trọng                   (%)

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý:                   118.000 triệu đồng          14,27 %

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý:                     65.000 triệu đồng            7,86 %

- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài:                        12.000 triệu đồng             1,45%

- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD:                     250.000 triệu đồng                 30,23%

- Thu lệ phí trước bạ:                                                             59.000 triệu đồng             7,13%

- Thuế bảo vệ môi trường:                                                     55.000 triệu đồng             6,65%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:                                        8.000 triệu đồng             0,97%

- Thuế thu nhập cá nhân:                                                      110.000 triệu đồng           13,30%

- Thu phí và lệ phí:                                                                 26.000 triệu đồng             3,14%

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:                                   12.000 triệu đồng             1,45%

- Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:                                    5.000 triệu đồng             0,60%

- Thu khác ngân sách:                                                            20.000 triệu đồng             2,42%

- Thu tiền sử dụng đất:                                                           85.000 triệu đồng           10,28%

- Thu tại xã:                                                                             2.000 triệu đồng             0,24%

Ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:                                            819.940 triệu đồng.

1.2 Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP:                                                      2.854.270 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối:                                                                                      2.078.319 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu:                                                                                   775.951 triệu đồng

1.3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước:                                                   495.000 triệu đồng

- Thu xổ số kiến thiết:                                                                                     320.000 triệu đồng

- Thu viện phí:                                                                                                150.000 triệu đồng

- Thu học phí:                                                                                                  25.000 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương :                                                                 4.169.210 triệu đồng

2.1 Thu theo dự toán ngân sách địa phương hưởng:                                       819.940 triệu đồng

2.2 Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP:                                                          2.854.270 triệu đồng

2.3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước:                                                       495.000 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:                                                         4.169.210 triệu đồng

(có phụ lục kèm theo)

3.1 Chi cân đối ngân sách địa phương:                                                    3.099.504 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như:                                                 Chiếm tỷ trọng                  (%)

- Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn tập trung:                    256.300 triệu đồng               8,27%

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                59.500 triệu đồng               1,92%

- Chi trích lập Quỹ phát triển đất:                                          25.500 triệu đồng               0,82%

- Chi trợ giá hàng chính sách:                                               21.038 triệu đồng               0,68%

- Chi sự nghiệp kinh tế:                                                      231.483 triệu đồng               7,47%

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo:                                    1.227.496 triệu đồng               39,6%

- Chi sự nghiệp y tế:                                                          384.757 triệu đồng               12,4%

+ Khám chữa bệnh người nghèo :                                         139.997 triệu đồng

+ Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi:                                    36.374 triệu đồng

- Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch:                          35.721 triệu đồng               1,15%

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:                                 13.287 triệu đồng               0,43%

- Chi sự nghiệp xã hội:                                                       105.351 triệu đồng               3,40%

- Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ:                                 16.061 triệu đồng               0,52%

- Chi quản lý hành chính:                                                    473.781 triệu đồng             15,28%

- Chi an ninh quốc phòng:                                                    38.797 triệu đồng               1,25%

- Chi sự nghiệp môi trường:                                                 29.093 triệu đồng               0,94%

- Chi khác ngân sách:                                                          46.869 triệu đồng               1,51%

- Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012:                                  2.350 triệu đồng               0,08%

- Chi quỹ dự trữ tài chính địa phương:                                    1.000 triệu đồng               0,03%

- Dự phòng thường xuyên:                                                  86.950 triệu đồng               2,81%

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:                                     44.170 triệu đồng               1,43%

3.2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135:

(Bộ Tài chính chưa giao)

3.3 Chi nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu để thực hiện các dự án, công trình quan trọng: 574.706 triệu đồng.

Trong đó

- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước : 100.000 triệu đồng.

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình dự án  và một số nhiệm vụ khác: 355.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 119.706 triệu đồng.

3.4 Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách nhà nước: 495.000 triệu đồng

- Xổ số kiến thiết (có Nghị quyết phân bổ riêng): 320.000 triệu đồng.

- Viện phí: 150.000 triệu đồng.

- Học phí: 25.000 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể các khoản thu, chi cho các ngành, các địa phương, đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Điều 3. Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua  ngày 08 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Hoàng Nghĩa

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012

TỈNH TRÀ VINH

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU

TỔNG THU NSNN

% ĐIỀU TIẾT

SỐ ĐIỀU TIẾT

% DT 2012/ DT 2011

NS TỈNH

NS HUYỆN

NS TỈNH

NS HUYỆN

1

2

3

4

6

7

8

I. THU NỘI ĐỊA

827,000

63%

37%

518,360

308,640

132.32

1. Thu từ DN nhà nước do TW quản lý

118,000

100%

 

118,000

 

131.11

2. Thu từ DN nhà nước do ĐP quản lý

65,000

100%

 

65,000

 

147.73

3. Thu từ DN có vốn đầu tư  nước ngoài

12,000

100%

 

12,000

 

150.00

4. Thuế CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh

250,000

 

 

113,300

136,700

142.45

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

24,410

49%

51%

12,000

12,410

157.97

- Thuế tài nguyên

1,430

70%

30%

1,000

430

133.64

- Thuế GTGT

212,635

46%

54%

98,600

114,035

142.44

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1,030

 

100%

 

1,030

194.34

- Thuế môn bài

7,945

9%

91%

700

7,245

107.73

- Thu khác ngoài quốc doanh

2,550

39%

61%

1,000

1,550

142.46

5. Lệ phí trước bạ

59,000

 

100%

 

59,000

131.11

6. Thuế bảo vệ môi trường

55,000

100%

 

55,000

 

110.00

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8,000

 

100%

 

8,000

72.73

8. Thuế thu nhập cá nhân

110,000

62%

38%

68,240

41,760

139.24

9. Thu phí và lệ phí

26,000

64%

36%

18,200

7,800

113.04

- Phí, lệ phí trung ương

7,060

 

 

7,060

 

117.67

- Phí, lệ phí địa phương

18,940

 

 

 

 

111.41

10. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

12,000

100%

 

12,000

 

200.00

11. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN

5,000

100%

 

5,000

 

25.00

12. Thu khác ngân sách

20,000

67%

33%

14,020

5,980

117.65

13. Thu tiền sử dụng đất

85,000

44%

56%

37,600

47,400

154.55

14. Thu tại xã

2,000

 

100%

 

2,000

133.33

II. THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN

2,854,270

 

 

1,372,309

1,481,961

113.79

- Bổ sung cân đối

2,078,319

 

 

988,753

1,089,566

103.00

- Bổ sung có mục tiêu

775,951

 

 

383,556

392,395

158.14

CỘNG CÁC KHOẢN THU NSĐP HƯỞNG

3,674,210

 

 

1,883,609

1,790,601

117.26

III. THU QUẢN LÝ  QUA NSNN

495,000

 

 

495,000

0

150.00

1. Xổ số kiến thiết

320,000

100%

 

320,000

 

139.13

2. Viện phí

150,000

100%

 

150,000

 

187.50

3. Học phí

25,000

100%

 

25,000

 

125.00

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

4,176,270

 

 

2,385,669

1,790,601

120.58

TỔNG THU NSNN ĐP ĐƯỢC HƯỞNG

4,169,210

 

 

2,378,609

1,790,601

120.59

Ghi chú : Phí, lệ phí TW: 7.060 triệu đồng

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

TỈNH TRÀ VINH

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU

TỔNG CHI N. SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

N. SÁCH TỈNH

N. SÁCH HUYỆN - TP

( % ) DT 2012/ DT 2011

1

2=3+4

3

4

5

 

I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

3,099,504

1,508,200

1,591,304

117.55

 

1. Chi đầu tư phát triển

341,300

250,400

90,900

109.64

 

1.1. Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

256,300

212,300

44,000

100.00

 

1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

59,500

26,670

32,830

154.55

 

1.3. Chi trích lập Quỹ phát triển đất

25,500

11,430

14,070

154.55

 

2. Chi thường xuyên

2,626,084

1,191,795

1,434,289

99.59

 

2.1. Chi trợ giá hàng chính sách

21,038

21,038

 

102.95

 

2.2. Chi sự nghiệp kinh tế

231,483

147,442

84,041

100.00

 

 Trong đó :  - Hỗ trợ KP lập quy hoạch

31,522

15,000

16,522

 

 

                   - Sự nghiệp kinh tế khác

199,961

132,442

67,519

 

 

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục & Đào tạo

1,227,496

347,018

880,478

121.65

 

    - Chi sự nghiệp Giáo dục

1,057,494

203,812

853,682

 

 

    - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

66,262

56,055

10,207

 

 

    - Chi sự nghiệp đào tạo

103,740

87,151

16,589

 

 

2.4. Chi sự nghiệp y tế

384,757

384,757

 

118.91

 

Trong đó:   - Sự nghiệp thường xuyên

208,386

208,386

 

 

 

                - Khám chữa bệnh người nghèo

139,997

139,997

-

 

 

                - Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi

36,374

36,374

 

 

 

2.5. Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch

35,721

24,658

11,063

106.97

 

2.6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

13,287

9,885

3,402

95.82

 

2.7. Chi sự nghiệp xã hội

105,351

29,671

75,680

106.68

 

 Trong đó : - Sự nghiệp thường xuyên

52,807

29,671

23,136

 

 

                  - Nghị định 67, 13/NĐ-CP

52,544

 

52,544

 

 

2.8. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

16,061

15,127

934

112.95

 

2.9. Chi quản lý hành chính

473,781

157,115

316,666

118.05

 

2.10. Chi an ninh quốc phòng

38,797

25,378

13,419

128.34

 

- Quốc phòng

28,588

19,500

9,088

 

 

- An ninh

10,209

5,878

4,331

 

 

2.11. Chi sự nghiệp môi trường

29,093

 

29,093

108.65

 

2.12. Chi khác ngân sách

46,869

27,356

19,513

175.31

 

2.13.Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012 (10%)

2,350

2,350

 

15.05

 

3. Chi quỹ dự trữ tài chính địa phương

1,000

1,000

 

100.00

 

4. Dự phòng ngân sách

86,950

47,485

39,465

110.09

 

5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (50% DT 2012/2011)

44,170

17,520

26,650

 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135

 

 

 

 

 

III. NGÂN SÁCH TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG

574,706

422,409

152,297

117.13

 

 A. Vốn đầu tư

455,000

349,060

105,940

94.01

 

1. Vốn trong nước

355,000

249,060

105,940

86.80

 

1.1. Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

26,000

 

26,000

 

 

1.2. Đầu tư theo Quyết định 74

60,000

60

59,940

120.00

 

1.3. Đầu tư theo Quyết định 167

20,000

 

20,000

24.10

 

1.4. Đầu tư phát triển kinh tế xã hội theo các vùng

68,000

68,000

 

194.29

 

1.5. Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản và giống thủy sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

65,000

65,000

 

541.67

 

1.6. Chương trình phòng chống khắc phục bão lũ

45,000

45,000

 

300.00

 

1.7. Đầu tư trụ sở xã

6,000

6,000

 

85.71

 

1.8. Hỗ trợ Đầu tư các Trung tâm y tế tỉnh

12,000

12,000

 

109.09

 

1.9. Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA

38,000

38,000

 

126.67

 

1.10. Hỗ trợ Trường đại học địa phương

10,000

10,000

 

250.00

 

1.11.  Chương trình hỗ trợ các trung tâm GD lao động xã hội

5,000

5,000

 

83.33

 

2. Vốn ngoài nước

100,000

100,000

 

133.33

 

 B. Vốn sự nghiệp

119,706

73,349

46,357

1,797.39

 

Hỗ trợ từ vốn nước ngoài:

12,906

12,906

 

 

 

Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú

1,586

1,586

 

 

 

Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

1,978

 

1,978

 

 

Kinh phí xây dựng lò hỏa táng

17,600

17,600

 

 

 

Hỗ trợ các dự án khoa học công nghệ:

910

910

 

 

 

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

490

490

 

 

 

Đề án phát triển nghề theo QĐ 32/2010/QĐ-TTg

250

250

 

 

 

Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ phụ nữ:

360

360

 

 

 

Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em

575

575

 

 

 

Chương trình phòng chống mại dâm

500

500

 

 

 

Chương trình quốc gia an toàn lao động

805

805

 

 

 

Chương trình bố trí lại dân cư

2,000

2,000

 

 

 

Đào tạo cán bộ hợp tác xã:

400

400

 

 

 

Đào tạo cán bộ QLNN về tôn giáo:

380

380

 

 

 

Hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo 5 tuổi

2,100

2,100

 

 

 

Hỗ trợ kinh phí theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP

16,766

 

16,766

 

 

Hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg

968

968

 

 

 

Hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập

22,350

408

21,942

 

 

Hỗ trợ mua sắm trang phục DQTV

9,843

9,843

 

 

 

Hỗ trợ hoạt động khí tượng thủy văn

351

351

 

 

 

Hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

5,671

 

5,671

 

 

Hỗ trợ một số chế độ chính sách khác

20,917

20,917

 

 

 

IV. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

495,000

448,000

47,000

150.00

 

1. Xổ số kiến thiết

320,000

273,000

47,000

139.13

 

2. Viện phí

150,000

150,000

 

187.50

 

3. Học phí

25,000

25,000

 

125.00

 

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV):

4,169,210

2,378,609

1,790,601

120.59

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2011 phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012 do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82