Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách nhà nước Đồng Tháp năm 2014

Số hiệu: 15/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 276/BC-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014, cụ thể như sau:

1. Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2014:

a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.212.083.387.540 đồng (Ba ngàn hai trăm mười hai tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, ba trăm tám mươi bảy ngàn, năm trăm bốn mươi đồng), bao gồm:

+ Thu nội địa: 3.072.004.590.264 đồng;

+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 140.078.797.276 đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương: 10.570.112.469.388 đồng (Mười ngàn năm trăm bảy mươi tỷ, một trăm mười hai triệu, bốn trăm sáu mươi chín ngàn, ba trăm tám mươi tám đồng), gồm:

- Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 2.975.638.359.883 đồng;

- Thu bổ sung cân đối tNSTW: 2.544.534.000.000 đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.724.519.254.363 đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 171.084.964.153 đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước: 1.884.799.815.373 đồng;

- Thu vay KCHKM: 170.000.000.000 đồng;

- Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.096.996.614.846 đồng.

- Thu viện trợ không hoàn lại: 2.539.561.770 đồng.

b) Quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 10.431.556.912.347 đồng (Mười ngàn bốn trăm ba mươi mốt tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm mười hai ngàn, ba trăm bốn mươi bảy đồng), không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 970.461.776.839 đồng.

- Chi thường xuyên: 5.673.802.599.369 đồng, trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.397.442.144.592 đồng;

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 21.685.136.096 đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

- Chi từ nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.285.119.652.918 đồng.

- Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 536.072.736.639 đồng.

- Chi chuyển nguồn kinh phí năm 2014 sang năm 2015: 1.963.846.793.882 đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 253.352.700 đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương năm 2014:

Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2014: 138.555.557.041 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi bảy ngàn, không trăm bốn mươi mốt đồng), gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh: 0 đồng,

- Ngân sách huyện, thị xã (kể cả ngân sách cấp xã): 138.555.557.041 đồng

2. Quyết toán ngân sách cấp tỉnh năm 2014:

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 8.604.131.099.062 đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 1.762.423.128.543 đồng.

- Thu bổ sung cân đối tNSTW: 2.544.534.000.000 đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.724.519.254.363 đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 1.362.107.447.269 đồng;

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên (hoàn trả vốn gốc vay kiên cố hóa kênh mương, nộp tiền sử dụng đất có hệ số k=1; nộp chuyn trả kinh phí) là: 22.422.946.000 đồng.

- Thu viện trợ không hoàn lại: 2.539.561.770 tỷ đồng.

- Thu vay KCHKM: 170.000.000.000 đồng.

- Thu các khoản thu đlại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.015.584.761.117 đồng.

b) Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh: 8.604.131.099.062 đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 320.368.277.845 đồng.

- Chi thường xuyên: 1.878.307.344.927 đồng.

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 1.277.166.717.709 đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

- Chi tnguồn để lại quản lý qua NSNN: 751.162.467.300 đồng.

- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 445.121.270.613 đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 3.929.751.667.968 đồng, gồm:

+ Bổ sung cân đối: 1.153.620.000.000 đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 2.776.131.667.968 đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 253.352.700 đồng

c) Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014: 0 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức phổ biến công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014 theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Trường hợp sau khi tổng quyết toán ngân sách năm 2014 được Hội đồng nhân dân Tỉnh phê chuẩn mà các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán phát hiện sai sót, Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu của các cơ quan trên và báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh trong kỳ họp thông qua tổng quyết toán năm sau.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể t ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I,II), BCTĐB;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ Đạo Tây nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTT
Q Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh, Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố,
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!