Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010 do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 15/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 14/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2010, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009, Công văn số 4118/UBND-KT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2009, Báo cáo thẩm tra bổ sung số 36/ BC-HĐND-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2010 của tỉnh như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.750 đến 1.800 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.649 tỷ 669 triệu đồng,

(chi tiết theo các phụ lục đính kèm).

3. Phần tăng thu từ 40 đến 90 tỷ đồng (so với 1.710 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh trình) sẽ phân bổ theo hướng: bổ sung nguồn chi tăng lương; tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản và tăng chi cho an sinh xã hội. ( Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với thường trực HĐND tỉnh phân bổ cụ thể và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp sau)

Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010 như sau:

1. Tổng chi ngân sách tỉnh là: 2.168 tỷ 150 triệu đồng, trong đó:

1.1 Chi ngân sách tỉnh: 1.302 tỷ 914 triệu đồng.

1.2 Các khoản chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước (ghi thu - ghi chi): 131 tỷ đồng.

1.3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 734 tỷ 236 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)

Điều 3. Để thực hiện đạt và vượt dự toán ngân sách năm 2010, các ngành, các cấp cần triển khai chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

I. Trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước:

1. Tập trung tăng cường đôn đốc các công ty, các doanh nghiệp nộp các khoản thu giãn, hoãn của năm 2009 sang năm 2010 đúng thời hạn quy định theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính để chủ động tăng thu cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo cân đối dự toán chi năm 2010 ngay từ những tháng đầu năm;

2. Kiểm tra, đôn đốc các Công ty cổ phần đã hết thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo chính sách ưu đãi khi cổ phần hoá, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định;

3. Khai thác triệt để các nguồn thu mới để tăng thu trong năm 2010 như nguồn thu từ Công ty xi măng Bình Phước; các nguồn thu từ tiền thuê đất của các doanh nghiệp; chú trọng đến các diện tích đất đưa ra khỏi lâm phần hợp thức hoá quyền thuê đất nộp tiền thuê đất, nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước;

4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế theo đúng thời gian quy định, không để phát sinh nợ đọng thuế mới. Tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp quản lý thu nợ, cưỡng chế thu nợ theo đúng quy định của Luật quản lý thuế;

5. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quản lý đô thị rà soát, đôn đốc và huy động các nguồn thu từ đất nộp kịp thời vào NSNN, đặc biệt quan tâm đến các dự án lớn như dự án Trường Tiểu học Tân Đồng, dự án khu lâm viên thị xã Đồng Xoài, dự án đường vành đai và khu dân cư Hồ Sa Cát, dự án Khu công nghiệp Nam Đồng Phú.

II. Trong lĩnh vực chi ngân sách địa phương:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

- Các ngành, các cấp, đặc biệt là các chủ đầu tư cần nhanh chóng triển khai dự án, đồng thời xử lý nghiêm các nhà thầu không thực hiện đúng thời gian đã cam kết nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng công trình;

- Trong phân bổ nguồn vốn chi đầu tư cần cơ cấu lại đầu tư, tập trung vốn ngân sách cho các công trình quan trọng, cấp bách có thể hoàn thành trong năm 2010, 2011 và các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ an sinh xã hội không có khả năng thu hồi vốn. Đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn, sử dụng các nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư; tăng cường huy động nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài. Các khoản tạm ứng chi trước cần có kế hoạch bố trí để hoàn trả ngân sách nhà nước;

- Đối với các dự án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư, đề nghị các chủ đầu tư quan tâm sớm có kế hoạch, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn này đạt kế hoạch;

- Năm 2010 có nhiều chương trình mục tiêu mới phát sinh như chương trình Tây nguyên; chương trình nông thôn mới; chương trình di dân định canh định cư; chương trình hỗ trợ biên giới… yêu cầu các cấp, các ngành địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, các chủ dự án, các chủ đầu tư phải tập trung nỗ lực trong triển khai thực hiện, giải ngân để tranh thủ được nguồn vốn trên xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương.;

- Bố trí đủ nguồn để hoàn trả nợ các nguồn vốn vay (vốn kiên cố hoá kênh mương, tạm ứng vốn nhàn rỗi kho bạc) khi đến hạn.

2. Chi thường xuyên:

- Dự toán chi thường xuyên năm 2010, mặc dù tăng 29% so với năm 2009 nhưng chủ yếu là tăng các khoản chi theo chính sách, chế độ và nhiệm vụ mới phát sinh, các khoản chi còn lại không tăng nhiều so với dự toán năm 2009; đòi hỏi các địa phương, đơn vị phải tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp sử dụng hiệu quả kinh phí và tiết kiệm chi, các đơn vị có nguồn thu và các địa phương có điều kiện thuận lợi phải tích cực phấn đấu tăng thu, nâng mức tự trang trải nhu cầu tăng chi từ nguồn tăng thu, dành một phần nguồn tăng thu để ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ quan trọng của từng địa phương, đơn vị;

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu mang tính chất sự nghiệp như: Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện tái định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010 (Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ); Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở (Quyết định 167/2008/QĐ-TTG ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ); y tế thôn bản, học bổng học sinh dân tộc nội trú và các chương trình khác. Đảm bảo các nguồn kinh phí phải được thực hiện đúng nội dung, đúng đối tượng, người được hưởng phải được hưởng kịp thời, nhằm giải ngân đạt kế hoạch các chương trình mục tiêu trong năm 2010;

- Trong năm 2010, các cấp chính quyền địa phương cần bố trí đủ nguồn kinh phí để chi cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính (trong đó có sử dụng 10% tiền sử dụng đất thu được), nhằm đẩy nhanh công tác quy hoạch đất đai theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Trong năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm năm chẵn và các sự kiện chính trị quan trọng khác, vì vậy các cấp chính quyền địa phương cần đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trên;

- Đảm bảo đủ kinh phí chi phụ cấp cấp uỷ theo Quy định 3115 của Văn phòng Trung ương Đảng;

- Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2010, các ngành, các cấp triển khai việc phân bổ dự toán kịp thời cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2009 theo đúng chế độ quy định; đồng thời triển khai các biện pháp điều hành, tổ chức thực hiện, tích cực chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, sử dụng ngân sách hợp lý, nâng cao hiệu quả và đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện đầy đủ các biện pháp tạo nguồn cải cách tiền lương, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai tài chính-ngân sách đảm bảo sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả và tiết kiệm.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157