Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 147/2009/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 147/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 14/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/2009/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 14 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 76/2006/NQ-HĐND12 NGÀY 09/12/2006 CỦA HĐND TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành năm 2004;

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 04 năm 2008 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế, phòng y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 692/TTr-UBND ngày 23/6/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007-2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 76/NQ-HĐND12 ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007-2010 cụ thể như sau:

I- Về phân cấp nguồn thu NSNN:

1. Bãi bỏ khoản thu thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao, được quy định tại tiết 2, điểm I, mục A, Phần I.

2. Bãi bỏ khoản thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, được quy định tại tiết 2, điểm II, mục B, Phần I.

3. Bãi bỏ khoản thu tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý quy định tại tiết 6, điểm I, mục A, Phần I.

4. Sửa đổi quy định tại tiết 1, điểm II, mục A, Phần I “Thuế ngoài quốc doanh (trừ thuế môn bài được quy định tại điểm 5, mục II, phần B dưới đây)” thành “Thuế ngoài quốc doanh (trừ thuế môn bài được quy định tại tiết 5, điểm II, Mục B, phần I và thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh)”.

5. Bổ sung nguồn thu ngân sách huyện, thị xã hưởng 100% đối với các khoản thuế thu nhập cá nhân (theo Luật Thuế thu nhập cá nhân) phát sinh trên địa bàn theo địa giới hành chính. Bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là:

(1) Thu nhập từ kinh doanh

(2) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

(3) Thu nhập từ đầu tư vốn

(4) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

(5) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

(6) Thu nhập từ trúng thưởng

(7) Thu nhập từ bản quyền

(8). Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

(9) Thu nhập từ nhận thừa kế

(10) Thu nhập từ nhận quà tặng

6. Bổ sung nguồn thu ngân sách thị xã Lai Châu hưởng 100% đối với khoản thu tiền sử dụng đất thông qua việc cấp đất và tổ chức đấu giá đất trên địa bàn thị xã (Thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010).

II- Về phân cấp nhiệm vụ chi:

1. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp Huyện:

Bãi bỏ các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp huyện được quy định tại tiết 2, điểm II, mục A, phần II như sau:

- Bãi bỏ nhiệm vụ chi cho các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện trong chi sự nghiệp giáo dục thuộc huyện quản lý.

- Bãi bỏ nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế cấp huyện.

Sửa đổi tiết 1, điểm II, mục A, phần II như sau: "Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua việc cấp đất ở của các huyện cho các đối tượng theo chính sách và tổ chức đấu giá do cấp Huyện quản lý. Riêng thị xã Lai Châu chỉ được thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua việc đấu giá đất do thị xã đầu tư tạo quĩ đất theo qui định" thành "Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua việc cấp đất ở của các huyện, thị xã cho các đối tượng theo chính sách và tổ chức đấu giá do cấp huyện, thị xã. (riêng thị xã Lai Châu được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010)

2. Nhiệm vụ chi của Ngân sách cấp tỉnh:      

Bổ sung các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp tỉnh được quy định tại tiết 2, điểm I, mục A, phần II như sau:

- Bổ sung thêm nhiệm vụ Chi sự nghiệp giáo dục cho các Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện thuộc chi sự nghiệp giáo dục do cấp tỉnh quản lý.

- Bổ sung thêm nhiệm vụ chi cho các Trạm y tế xã (kể cả phòng khám đa khoa khu vực gắn liền với trạm y tế xã), phường, thị trấn thuộc Chi sự nghiệp Y tế do cấp tỉnh quản lý.

Điều 2. Các nội dung khác về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 9 về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007-2010.

Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện.

Giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 147/2009/NQ-HĐND bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44