Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 146/2015/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước Lâm Đồng

Số hiệu: 146/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/2015/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH; TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7123/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh:

5.477.175.410.171 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

10.663.695.903.972 đồng

Gồm:

2.1. Thu hưởng theo phân cấp:

3.569.129.927.538 đồng

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

3.951.823.369.749 đồng

2.3. Thu vay đầu tư:

119.415.487.001 đồng

2.4. Thu kết dư ngân sách:

713.171.277.481 đồng

2.5. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:

528.298.690.989 đồng

2.6. Các khoản thu quản lý qua ngân sách:

1.724.464.160.603 đồng

2.7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:           

57.392.990.611 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

10.184.673.561.671 đồng

Gồm:

3.1. Chi đầu tư phát triển:

1.626.883.482.524 đồng

3.2. Chi thường xuyên:

5.690.480.297.563 đồng

3.3. Chi bổ sung qudự trữ tài chính:

1.300.000.000 đồng

3.4. Chi chương trình mục tiêu quốc gia:

194.184.637.407 đồng

3.5. Chi một số nhiệm vụ theo mục tiêu:

417.622.035.506 đồng

3.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau:

486.221.112.311 đồng

3.7. Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

1.706.904.516.837 đồng

3.8. Chi nộp ngân sách cấp trên:

61.077.479.523 đồng

4. Kết ngân sách năm 2014:

479.022.342.301 đồng

4.1. Kết dư ngân sách tỉnh:

244.601.593.763 đồng

- Tồn quỹ tiền mặt:

16.584.382.789 đồng

- Tạm ứng ngân sách:

228.017.210.974 đồng

4.2. Kết dư ngân sách huyện:

234.420.748.538 đồng

- Tồn qu:

201.819.956.598 đồng

- Tạm ứng ngân sách:

32.600.791.940 đồng

Điều 2. Phê chuẩn phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2014:

1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 là 244.601.593.763 đồng, xử lý như sau:

1.1. Chuyển vào thu ngân sách địa phương năm 2015 là 228.017.210.974 đồng đtiếp tục theo dõi thu hồi tạm ng ngân sách theo quy định.

1.2. Chuyển số tồn quỹ còn lại là 16.584.382.789 đồng vào thu ngân sách năm 2015 và được phân bổ lại cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện và thanh quyết toán trong niên độ ngân sách năm 2015, cụ thể như sau:

a) Kinh phí để thanh toán khối lượng xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh: 2.996.918.074 đồng từ nguồn bán đấu giá trụ sở;

b) Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng để duy tu, bảo dưỡng các công trình đường nhánh thôn Đăks Măng xã Đạ R’Sal; đường giao thông thôn Đa Xế xã Đạ M’Rông và công trình nước sinh hoạt thôn 6 xã Liêng S’Rônh: 749.188.054 đồng.

c) Hoàn trả NSTW kinh phí mua sắm trang phục công an xã còn thừa hết nhiệm vụ chi theo kết luận kiểm toán ngân sách năm 2014, stiền 2.236.416.000 đồng

d) Kinh phí hoàn trả thuế thu nhập doanh nghiệp cho các Công ty Quốc phòng đã nộp NSTW năm 2011-2012 theo thông báo số 11370/BTC-NSNN ngày 14/8/2014, số tiền 1.007.000.000 đồng.

đ) Tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 để thực hiện chế độ tiền lương văn bản số 15319/BTC-NSNN ngày 27/10/2015 của Bộ Tài chính, số tiền 8.754.000.000 đồng

e) Trích bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh: 420.430.331 đồng. Số còn lại được sử dụng theo Dự toán ngân sách năm 2015.

2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) năm 2014 là 234.420.748.538 đồng chuyển 100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2015 tương ứng với từng cấp ngân sách.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện việc hạch toán chuyển số kết dư ngân sách địa phương năm 2014 sang năm 2015 đ tiếp tục theo dõi, quản lý và quyết toán theo đúng quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh khóa VIII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND; VPUBND
tỉnh;
- Đài PT-TH; Báo LĐ;
- Trang TTĐT của HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp, Ph.CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 146/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.776

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!