Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách cấp tỉnh 2016 Đồng Tháp

Số hiệu: 14/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH.11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 277/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2016

1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

a) Dự toán thu:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.835.700 triệu đồng (Bốn ngàn tám trăm ba mươi năm tỷ, bảy trăm triệu đồng).

Tổng thu ngân sách địa phương: 8.730.076 triệu đồng (Tám ngàn bảy trăm ba mươi tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu đồng), gồm:

- Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 4.452.790 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 3.232.836 triệu đồng, gồm:

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 1.174.152 triệu đồng;

+ Bổ sung có mục tiêu: 2.058.865 triệu đồng, gồm kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 53.674 triệu đồng; Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (vốn XDCB) là 585.920 triệu đồng; mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng khác (vốn sự nghiệp) là 958.088 triệu đồng; kinh phí thực hiện tin lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng là 461.002 triệu đồng.

- Dự toán thu xổ số kiến thiết: 700.000 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu năm trước: 344.450 triệu đồng.

b) Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 8.730.076 triệu đồng (Tám ngàn bảy trăm ba mươi tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu đồng), gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.246.800 triệu đồng, trong đó: chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 249.000 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 5.862.166 triệu đồng, trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.556.940 triệu đồng;

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 26.000 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách địa phương: 158.260 triệu đồng;

- Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 760.850 triệu đồng, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia 53.674 triệu đồng; Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (vốn XDCB): 585.920 triệu đồng; mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng khác (vốn sự nghiệp): 121.256 triệu đồng;

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 700.000 triệu đồng;

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4).

2. Phê chuẩn dự toán ngân sách cấp Tỉnh năm 2016

a) Tổng thu ngân sách cấp Tỉnh: 7.499.611 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 3.261.585 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ Ngân sách trung ương: 3.232.836 triệu đồng;

- Thu xổ số kiến thiết: 700.000 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu năm trước: 305.190 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách cấp Tỉnh: 7.499.611 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 530.800 triệu đồng, trong đó: chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 105.000 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 2.077.625 triệu đồng, trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 524.405 triệu đồng;

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 23.800 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ Tài chính: 2.000 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 88.270 triệu đồng;

- Chi từ nguồn Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 760.850 triệu đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 3.340.066 triệu đồng;

- Chi đầu tư tnguồn thu xổ số kiến thiết: 700.000 triệu đồng;

(Kèm theo các phụ lục số 2, 4).

Điều 2. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của UBND Tỉnh, các giải pháp nêu tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau đây:

1. Công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành ngân sách các cấp.

2. Theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

3. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn lĩnh vực đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm phát huy hiệu quả công trình. Đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết chế tài các chủ đầu tư chậm thực hiện công tác này.

4. Tạo môi trường thuận lợi, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh; rà soát quy trình thu tiền sử dụng đất để cải cách, đơn giản hóa thủ tục; sử dụng một phần ngân sách tạo “quỹ đất sạch” để kêu gọi và tiếp nhận các dự án đầu tư.

5. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN, bảo đảm đúng dự toán được giao.

6. Theo dõi, dự báo diễn biến tình hình thu - chi ngân sách nhà nước của từng giai đoạn để có phương án điều hành ngân sách phù hợp.

7. Chỉ đạo các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định về quản lý giá đối với những mặt hàng thuộc nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định. Trường hợp có biến động lớn về thu, chi ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thu, phấn đấu thu vượt dự toán để có thêm nguồn thực hiện chính sách tiền lương, an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, ktừ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I,II), Ban CTĐB;
- Cục Kiểm tra văn b
n (BTP);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT/TU, UBND
Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh, UBKTTU;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Sở, ban ngành, đoàn thể
Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

PHỤ LỤC SỐ 1 - HĐND

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Ni dung

Dự toán năm 2016

A

Tổng thu ngân sách nhà nước trên đa bàn (I+II)

4,835,700

I

Thu nội địa

4,535,700

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

300,000

B

Thu ngân sách địa phương (I+2b-2b1+II+III)

8,730,076

I

Các khoản thu cân đối NSĐP (1+2a+2b1+3)

7,269,226

1

Thu ngân sách địa phương (NSĐP) hưởng theo phân cấp

4,452,790

a

Các khoản thu NSĐP hưởng 100 %

793,000

b

Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

3,659,790

2

Bổ sung từ ngân sách trung ương

3,232,836

a

Bổ sung cân đối ngân sách

1,174,152

b

Bổ sung có mục tiêu

2,058,684

b1

Trong đó bổ sung tiền lương tăng thêm và đm bảo nhiệm vụ chi

1,297,834

3

Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu

344,450

II

Thu xổ số kiến thiết

700,000

C

Chi ngân sách đa phương (I+II+III)

8,730,076

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

7,269,226

1

Chi đầu tư phát triển

1,246,800

 

Trong đó:

 

 

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

249,000

 

Chi khoa học và công nghệ

 

2

Chi thường xuyên

5,862,166

 

Trong đó:

 

 

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2,556,940

 

Chi khoa học và công nghệ

26,000

3

Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính

2,000

4

Dự phòng ngân sách

158,260

II

Chi các chương trình từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW

760,850

1

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia

53,674

2

Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí xây dựng cơ bản)

585,920

3

Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí sự nghiệp)

121,256

III

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

700,000

 

PHỤ LỤC SỐ 2 - HĐND

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2016

 

Nguồn thu ngân sách cấp Tỉnh

7,499,611

I

Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp

3,261,585

1

Các khoản thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng 100 %

129,970

2

Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phn trăm (%)

3,131,615

II

Bổ sung từ ngân sách trung ương

3,232,836

1

Bổ sung cân đối ngân sách

1,174,152

2

Bổ sung có mục tiêu

2,058,684

III

Thu chuyn ngun làm lương

305,190

III

Thu xổ số kiến thiết

700,000

B

Chi ngân sách cấp Tỉnh

7,499,611

I

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Tỉnh theo phân cấp

2,698,695

1

Chi đầu tư phát triển

530,800

 

Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

105,000

 

Chi khoa học và công nghệ

0

2

Chi thường xuyên

2,077,625

2.1

Chi sự nghiệp kinh tế

364,900

2.2

Chi sự nghiệp hoạt động môi trường

29,741

2.3

Chi sự nghiệp văn xã

1,196,345

a

Chi sự nghiệp khoa học & công nghệ

23,800

b

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

524,405

c

Chi sự nghiệp y tế

540,312

d

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

38,628

e

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

4,400

f

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

16,000

g

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

48,800

2.4

Chi quản lý hành chánh

393,496

2.5

Chi an ninh - quốc phòng

81,874

a

An ninh

24,984

b

Quốc phòng

50,668

c

Biên phòng

6,222

2.6

Chi khác ngân sách

11,269

3

Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính

2,000

4

Dự phòng ngân sách

88,270

II

Chi từ nguồn NSTW bổ sungmục tiêu

760,850

III

Chi bổ sung cho ngân sách huyn, th xã, thành phố thuộc tỉnh

3,340,066

1

Bổ sung cân đi ngân sách

1,153,620

2

Bổ sung có mục tiêu

2,186,446

IV

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

700,000

 

PHỤ LỤC SỐ 3 - HĐND

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2016

A

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+II)

4,835,700

I

Thu nội địa

4,535,700

1

Thu từ doanh nghiệp quốc doanh Trung ương quản lý

175,000

2

Thu từ doanh nghiệp quốc doanh địa phương quản lý

380,000

3

Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài

80,000

4

Thu tkhu vực kinh tế ngoài quốc doanh

710,000

5

Lệ phí trước bạ

132,700

6

Thuế nhà đất/Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8,000

7

Thuế thu nhập cá nhân

320,000

8

Thu thuế bảo vệ môi trường

2,053,000

9

Thu phí, lệ phí

140,000

10

Tin sử dụng đất

350,000

11

Thu tin thuê đất, thuê mặt nước

29,000

12

Thu khác ngân sách

143,000

13

Thu tại xã, phường, thị trấn

15,000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

300,000

B

Thu chuyển nguồn làm Iương từ nguồn tăng thu

344,450

C

Thu xổ số kiến thiết

700,000

 

Tổng thu ngân sách địa phương (I+II+III+IV)

8,730,076

I

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

4,452,790

1

Các khoản thu 100 %

793,000

2

Thu phân chia theo tỷ lệ phn trăm (%)

3,659,790

II

Thu bổ sung từ NSTW

3,232,836

1

Bổ sung cân đối ngân sách

1,174,152

2

Bổ sung có mục tiêu

2,058,684

III

Thu chuyển nguồn làm lương từ nguồn tăng thu các năm trước

344,450

IV

Thu xổ số kiến thiết

700,000

 

PHỤ LỤC SỐ 4 - HĐND

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

D toán năm 2016

Tổng số

Chia ra

Ngân sách cấp Tỉnh (1)

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

 

Tổng chi ngân sách địa phương

8,730,076

4,159,545

4,570,531

I

Chi đầu tư phát triển

1,246,800

530,800

716,000

 

Trong đó:

 

 

 

-

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

249,000

105,000

144,000

-

Chi khoa học và công nghệ

0

0

0

a

Chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước

895,000

505,000

390,000

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

350,000

24,000

326,000

c

Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích

1,800

1,800

0

II

Chi thường xuyên (2)

5,862,166

2,077,625

3,784,541

 

Trong đó:

 

 

 

a

Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề

2,556,940

524,405

2,032,535

b

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

26,000

23,800

2,200

c

Chi hoạt động sự nghiệp môi trường

66,041

29,741

36,300

III

Chi bổ sung Quỹ dtrữ tài chính

2,000

2,000

0

IV

Dự phòng ngân sách

158,260

88,270

69,990

V

Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mc tiêu

760,850

760,850

0

VI

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

700,000

700,000

0

Ghi chú:

(1)- Dự toán chi ngân sách cấp Tỉnh chưa kể chi bổ sung cho ngân sách huyện: 3,340,066 triệu đồng.

Bao gồm:

* Thu bổ sung cân đối ngân sách: 1,153,620 triệu đồng.

* Thu bổ sung kinh phí bù miễn thu TLP, nông thôn mới 268,167 triệu đồng.

* Thu mục tiêu các chế độ chính sách mới tăng thêm (ngoài tiền lương) 299,435 triệu đồng.

* Thu bổ sung tiền lương tăng thêm theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng: 1,039,515 triệu đồng.

* Hỗ trợ bù giảm thu, bù mặt bằng chi 579,329 triệu đồng.

* Thu bổ sung có mục tiêu đầu tư từ nguồn vốn XDCB TT của Tỉnh: 0 triệu đồng.

* Thu bổ sung có mục tiêu đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết: 0 triệu đồng.

* Thu bổ sung có mục tiêu đầu tư từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu 0 triệu đồng.

(2)- Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm toàn bộ nhu cầu tiền lương theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2016 của tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.994

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236