Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND sửa đổi việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 kèm theo Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 14/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Võ Văn Dũng
Ngày ban hành: 06/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NH�N D�N
TỈNH BẠC LI�U
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 14/2013/NQ-HĐND

Bạc Li�u, ng�y 06 th�ng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2012/NQ-HĐND NG�Y 09 TH�NG 12 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH KH�A VIII, KỲ HỌP THỨ S�U �VỀ VIỆC TH�NG QUA PHƯƠNG �N PH�N BỔ NG�N S�CH CẤP TỈNH NĂM 2013 TỈNH BẠC LI�U�

HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH BẠC LI�U
KH�A VIII, KỲ HỌP THỨ T�M

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ng�n s�ch Nh� nước ng�y 16 th�ng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ng�y 06 th�ng 6 năm 2003 của Ch�nh phủ quy định chi tiết v� hướng dẫn thi h�nh Luật Ng�n s�ch Nh� nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ng�y 23 th�ng 6 năm 2003 của Ch�nh phủ ban h�nh Quy chế xem x�t, quyết định dự to�n v� ph�n bổ ng�n s�ch địa phương, ph� chuẩn quyết to�n ng�n s�ch địa phương;

X�t Tờ tr�nh số 209/TTr-UBND ng�y 29 th�ng 11 năm 2013 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nh�n d�n tỉnh kh�a VIII, kỳ họp thứ S�u �Về việc th�ng qua Phương �n ph�n bổ ng�n s�ch cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Li�u�; B�o c�o thẩm tra của Ban Kinh tế v� Ng�n s�ch của Hội đồng nh�n d�n v� � kiến Đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nh�n d�n tỉnh về việc th�ng qua Phương �n ph�n bổ ng�n s�ch cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Li�u, như sau:

- Tổng chi c�n đối ng�n s�ch cấp tỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ng�n s�ch huyện, th�nh phố l� 947.970 triệu đồng) l�: 1.561.413 triệu đồng, chiếm 49,34% trong tổng số chi c�n đối ng�n s�ch địa phương; tổng chi c�n đối ng�n s�ch c�c huyện, th�nh phố l�: 1.603.350 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ng�n s�ch cấp tỉnh l� 947.970 triệu đồng), chiếm 50,66% trong tổng số chi c�n đối ng�n s�ch địa phương.

(Chi tiết theo biểu số 1, 2, 3a - b, 4a - b, 5, 6, 7, 8, 9).

Điều 2. Ủy ban nh�n d�n tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định ph�p luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nh�n d�n, c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n v� Đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t thực hiện nghị quyết theo quy định của ph�p luật.

Nghị quyết c� hiệu lực sau 10 ng�y, kể từ ng�y th�ng qua.

C�c nội dung kh�c kh�ng n�u tại Nghị quyết n�y được thực hiện theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ng�y 09 th�ng 12 năm 2012 của Hội đồng nh�n d�n tỉnh Bạc Li�u kh�a VIII, kỳ họp thứ S�u �Về việc th�ng qua Phương �n ph�n bổ ng�n s�ch cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Li�u�.

Nghị quyết n�y đ� được Hội đồng nh�n d�n tỉnh Bạc Li�u kh�a VIII, kỳ họp thứ T�m th�ng qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
V� Văn Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND sửa đổi việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 kèm theo Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103