Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 139/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Đỗ Tấn Minh
Ngày ban hành: 14/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2007/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 9 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI TIỀN GIANG VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC ĐẾN LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 143/BC-BKTNS ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thng nhất thông qua quy đnh chế độ chi tiêu đón tiếp khách nưc ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu t chc các hội ngh, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước đến làm việc ti các cơ quan, đơn vị trên đa bàn tnh Tiền Giang theo tinh thần Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của B Tài chính và b sung:

1. Tiêu chuẩn tiếp giao các buổi làm việc

Khách mi quốc tế khác: mc chi nước ung, hoa quả, bánh ngọt tối đa không q40.000 đng/ngưi/ngày (hai bui làm việc). Mức chi trên được áp dụng cho c đại biểu phiên dịch của tnh Tiền Giang tham gia tiếp khách.

2. Chi mời cơm thân mật

a) Đi tượng được mời cơm thân mt

- Đoàn khách cấp Trung ương: gm các v gi chc vụ t Phó V trưởng và tương đương trở lên cùng các thành viên trong đoàn;

- Đn khách cấp tnh (trong và ngoài tnh): gm c v gi chc v là Bí thư, Phó Bí thư, y viên Thưng v Tnh y; Ch tịch, Phó Ch tịch, y viên Thưng trc Hội đồng nhân dân tỉnh; Ch tch, Phó Ch tch y ban nhân dân tnh; Ch tịch, Phó Ch tch y ban Mt trn T quốc tỉnh; Đoàn giám t ca Thưng trc Hi đng nhân dân và c Ban ca Hi đồng nhân dân tỉnh; Trưng, Phó c sở, ban, ngành, đoàn th và c chc danh tương đương cùng c thành viên trong đoàn;

- Đoàn khách các huyn, thành, thị trong và ngoài tnh (gọi chung là cp huyn): gm các v gi chc vụ là Bí thư, Phó thư, y viên Thường vụ Huyn y; Chủ tịch, Phó Ch tịch, y viên Thường trc Hội đng nhân dân cấp huyn; Ch tịch, Phó Ch tch y ban nhân dân cấp huyện; Chủ tch, Phó Ch tch y ban Mặt trận T quc cấp huyn; Đoàn gm sát ca Thường trc Hi đng nhân dân và các Ban thuộc Hội đng nhân dân cấp huyn; Trưng, Phó phòng, ban, đoàn thể cấp huyện và các chc danh tương đương cùng các thành viên trong đoàn;

- Đoàn khách cp : gm các v gi chc v là Bí thư, Phó Bí thư, Ch tch, Phó Ch tch Hi đồng nhân dân, Ch tịch, Phó Ch tch y ban nhân n cp xã.

Trong trường hợp này Thủ trưởng cơ quan, đơn vquyết đnh theo thm quyn phải công khai việc tiếp khách trong cơ quan, đơn vị.

b) Mc chi mời cơm thân mật

- Mc chi tối đa 100.000 đồng/suất/ngưi đối vi các đoàn khách lão thành cách mạng; đoàn bà m Việt Nam anh hùng; đoàn khách cơ sở là bà con ngưi dân tộc ít người; đoàn khách già ng, trưởng bản; đoàn khách cấp Trung ương; đn khách gm các v thư, Phó thư, y viên Thưng vụ Tnh y; Chủ tịch, Phó Ch tịch Hi đồng nhân dân, y viên Thưng trc Hi đng nhân dân tỉnh; Ch tịch, Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch y ban Mặt trận T quc tnh; Trưng các sở, ban, ngành, đoàn th cấp tỉnh và các chc danh tương đương; Bí thư Huyn y và tương đương trong và ngoài tnh ng các thành viên trong đoàn;

- Mức chi ti đa 70.000 đng/suất/ngưi đối với các đoàn khách gm các v Phó các sở, ban, ngành, đoàn th cấp tỉnh, Phó Ch tịch y ban Mặt trận T quc tỉnh và các chc danh tương đương; Đoàn giám sát ca Thường trc Hi đồng nhân dân và các Ban thuộc Hội đng nhân dân tnh; Phó Bí thư, y viên Thưng vụ Huyện y tương tương; Ch tịch, Phó Ch tịch Hi đồng nhân dân, y viên Thưng trc Hi đng nhân dân cấp huyn; Chủ tịch, Phó Ch tịch y ban nhân dân cấp huyện trong và ngoài tnh cùng các thành viên trong đn;

- Mc chi ti đa 50.000 đng/suất/người đối với Đoàn giám sát của Thường trc Hi đồng nhân dân và các Ban thuộc Hội đng nhân dân cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chtịch y ban Mt trận T quốc, Trưng, Phó phòng, ban, đoàn thể cấp huyn tương đương trong ngoài tnh cùng các thành viên trong đoàn;

- Mc chi ti đa 30.000 đồng/suất/ngưi đi với Bí thư, Phó thư, Chủ tch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân n, Chủ tịch, Phó Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Giao y ban nhân dân tnh hướng dẫn cụ th và t chc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân tnh và đại biểu Hội đng nhân dân tnh giám sát việc triển khai thc hiện Nghị quyết.

Ngh quyết này được Hội đồng nhân dân tnh Tiền Giang khóa VII, k hp th 12 thông qua có hiệu lc sau 10 ny, k từ ngày thông qua./.

 

 

CHTỊCH
Đ Tấn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 139/2007/NQ-HĐND ngày 14/09/2007 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209