Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 137/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Tư
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 10988/TTr-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước:                                    37.267.657 triệu đồng.

2. Quyết toán thu ngân sách địa phương:                                  17.431.217 triệu đồng.

3. Quyết toán chi ngân sách địa phương:                                  16.657.806 triệu đồng.

(Số liệu của Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của Điều này đã loại trừ khoản thu bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 5.603.635 triệu đồng).

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Đồng Nai:

a) Tổng thu ngân sách địa phương:                                           17.431.217 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương:                                           16.657.806 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương:                                                  773.411 triệu đồng.

- Trong cân đối:                                                                            693.443 triệu đồng.

- Ngoài cân đối:                                                                             79.968 triệu đồng.

Bao gồm:

- Kết dư ngân sách tỉnh:                                                               147.132 triệu đồng.

+ Trong cân đối:                                                                           118.358 triệu đồng.

+ Ngoài cân đối:                                                                            28.774 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách huyện:                                                            542.544 triệu đồng.

+ Trong cân đối:                                                                           523.546 triệu đồng.

+ Ngoài cân đối:                                                                            18.998 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã:                                                                   83.735 triệu đồng.

+ Trong cân đối:                                                                             51.539 triệu đồng.

+ Ngoài cân đối:                                                                            32.196 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và ngân sách địa phương năm 2013 theo Nghị quyết này để trình Chính phủ và Bộ Tài chính xét duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa VIII - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11/12/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106