Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 do Tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 13/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 359/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Yên Bái năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.750.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu cân đối 1.410.000 triệu đồng;

- Thu xổ số kiến thiết 17.000 triệu đồng;

- Thu tiền sử dụng đất: 183.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 140.000 triệu đồng;

Trong quá trình điều hành phấn đấu tăng thêm 200 tỷ đồng tiền sử dụng đất của cấp tỉnh, để đạt mức thu ngân sách toàn tỉnh 1.950 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 6.385.027 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 1.564.900 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo dự toán Bộ Tài chính giao 43.040 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 4.777.087 triệu đồng, gồm: bổ sung cân đối 2.235.307 triệu đồng; bổ sung tiền lương và chính sách theo lương 999.049 triệu đồng; bổ sung vốn đầu tư trong nước 417.927 triệu đồng; bổ sung vốn đầu tư ngoài nước 226.000 triệu đồng; bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chính sách 633.364 triệu đồng; bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia 265.440 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 6.385.027 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển 1.325.327 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư XDCB cho các dự án 1.098.827 triệu đồng;

- Chi trả nợ vốn Ngân hàng phát 146.000 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ phát triển đất từ tiền sử dụng đất 40.500 triệu đồng;

- Chi công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc đất đai từ 10% tiền sử dụng đất 16.000 triệu đồng;

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích, bổ sung vốn điều lệ các Quỹ tài chính của tỉnh 1.000 triệu đồng;

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, phần thu tăng thêm do tỉnh quyết định cao hơn mức Trung ương giao 23.000 triệu đồng (được phân bổ sau khi có tăng thu chính thức).

b) Chi thường xuyên 4.697.040 triệu đồng, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.892.006 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 18.500 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 49.484 triệu đồng;

- Các lĩnh vực chi thường xuyên khác dự kiến là 2.737.050 triệu đồng;

c) Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 triệu đồng;

d) Dự phòng ngân sách 96.020 triệu đồng;

đ) Chương trình mục tiêu quốc gia (số được trung ương tạm giao) 265.440 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán của ngân sách cấp tỉnh như sau:

1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 3.056.243 triệu đồng, trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển 1.122.927 triệu đồng;

b) Chi thường xuyên 1.609.054 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục số 01);

c) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.200 triệu đồng;

d) Chi dự phòng của ngân sách cấp tỉnh 57.621 triệu đồng;

đ) Chương trình mục tiêu quốc gia 265.440 triệu đồng.

2. Chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 2.528.175 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối 1.255.148 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục số 02);

- Bổ sung tiền lương và chính sách theo lương 902.900 triệu đồng;

- Bổ sung chế độ chính sách 142.229 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu thực hiện các chính sách 228.439 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục số 03).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 do Tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52