Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND Quy định chế độ tiền thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của tỉnh và tiền thưởng thi đua Khối Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 13/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Mai Trực
Ngày ban hành: 30/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 30 tháng 3 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU KHỐI THI ĐUA CỦA TỈNH VÀ TIỀN THƯỞNG THI ĐUA KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TỈNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KHOÁ IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 832 /TTr-UBND ngày 27/ 02/ 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ chi tiêu của địa phương, Báo cáo thẩm tra số: 03/BC-BKTNS ngày 23/3/2006 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy định chế độ tiền thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của tỉnh và tiền thưởng thi đua Khối mặt trận, các tổ chức Đoàn thể tỉnh theo các mức như sau:

1. Tiền thưởng và kinh phí hỗ trợ công tác thi đua Khối thi đua tỉnh:

- Hỗ trợ mức tiền thưởng 3.000.000 đồng đối với hình thức Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho đơn vị có thành tích xuất sắc của Khối.

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức công tác thi đua Khối cho đơn vị chủ trì Khối theo mức 5.000.000 đồng/đơn vị.

2. Tiền thưởng thi đua đối với Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể:

- Hỗ trợ mức tiền thưởng 3.000.000 đồng đối với hình thức Cờ thi đua của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho đơn vị dẫn đầu Khối Mặt trận các huyện, thị xã và thành phố.

- Hỗ trợ mức tiền thưởng 2.000.000 đồng đối với hình thức Cờ thi đua của Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cho đơn vị dẫn đầu Khối các huyện, thị xã và thành phố.

- Hỗ trợ mức tiền thưởng 500.000đồng/đơn vị đối với hình thức Cờ thi đua của Bí thư Đoàn thanh niên tỉnh cho ba đơn vị xuất sắc các huyện, thị xã và thành phố trong công tác Đoàn, Đội, Hội.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp chuyên đề thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND Quy định chế độ tiền thưởng đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của tỉnh và tiền thưởng thi đua Khối Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.462

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53