Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 128/2009/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách năm 2010, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 128/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 128/2009/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2010, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2010.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Sau khi xem xét Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 03/12/2009 của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2009 và dự kiến thu, chi ngân sách năm 2010; Tờ trình số 9073/TTr-UBND ngày 03/12/2009 của UBND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2010, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và các ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu chi ngân sách năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2010 của tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

A. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 3.050.000 triệu đồng

1. Khoản thu thuế quản lý: 2.517.200 triệu đồng

- Thu thuế và phí: 1.900.000 triệu đồng

- Thu từ nhà đất: 617.200 triệu đồng

2. Thu biện pháp tài chính: 507.800 triệu đồng

- Các khỏan thu cân đối: 71.030 triệu đồng

- Thu quản lý qua Ngân sách: 396.750 triệu đồng

Trong đó thu Xổ số kiến thiết: 165.000 triệu đồng

- Thu không cân đối NS (phạt ATGT): 35.000 triệu đồng

- Thu khác tại xã: 5.020 triệu đồng

3. Thu qua hải quan: 25.000 triệu đồng

II. Tổng thu ngân sách địa phương: 4.523.919 triệu đồng

1. Các khoản thu cân đối ngân sách: 4.092.169 triệu đồng

- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 2.585.100 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối: 496.898 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu: 1.010.171 triệu đồng

Trong đó:

+ Bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương: 182.072 triệu đồng

+ Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu: 828.099 triệu đồng

2. Các khoản thu quản lý qua quỹ NS: 396.750 triệu đồng

Trong đó thu Xổ số kiến thiết: 165.000 triệu đồng

3. Các khoản thu không cân đối ngân sách: 35.000 triệu đồng

III. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.523.919 triệu đồng

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 3.264.070 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 857.840 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 2.319.482 triệu đồng

Trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 1.046.276 triệu đồng

+ Sự nghiệp khoa học CN: 16.653 triệu đồng

- Dự phòng phí: 70.780 triệu đồng

- Nguồn cải cách tiền lương: 14.668 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng

2. Chi các chương trình mục tiêu: 828.099 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 211.748 triệu đồng

- Chi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định 616.351 triệu đồng

3. Chi từ nguồn thu quản lý qua NS: 396.750 triệu đồng

Trong đó chi từ nguồn thu XSKT: 165.000 triệu đồng

4. Chi từ nguồn thu không cân đối ngân sách: 35.000 triệu đồng

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 2.804.746 triệu đồng

1. Chi cân đối ngân sách tỉnh: 1.656.277 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 738.040 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 879.066 triệu đồng

- Dự phòng:  37.871 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1.300 triệu đồng

2. Chi các chương trình mục tiêu: 828.099 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 211.748 triệu đồng

- Chi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định 616.351 triệu đồng

3. Các khoản chi được quản lý qua NSNN: 313.050 triệu đồng

4. Các khoản chi không cân đối ngân sách : 7.320 triệu đồng

II. Dự toán chi ngân sách các sở, ban ngành thuộc tỉnh:

Tổng số chi : 744.505 triệu đồng

1. Trợ giá mặt hàng chính sách: 18.000 triệu đồng

2. Sự nghiệp kinh tế: 97.123 triệu đồng

3. Sự nghiệp văn xã:  447.285 triệu đồng

4. Sự nghiệp môi trường: 4.860 triệu đồng

5. Sự nghiệp khoa học công nghệ: 16.653 triệu đồng

6. Quản lý hành chính: 136.785 triệu đồng

7. Chi khác:  5.600 triệu đồng

8. An ninh - quốc phòng: 18.199 triệu đồng

III. Mức bổ sung trợ cấp cho ngân sách cấp huyện:

Tổng số : 703.611 triệu đồng

1. Trợ cấp cân đối ngân sách: 287.357 triệu đồng

2. Trợ cấp có mục tiêu: 416.254 triệu đồng

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này .

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII - kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/2009/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách năm 2010, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.752
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103