Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND thông qua nội dung Đề án “Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”

Số hiệu: 12/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Đinh Văn Chung
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN “TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU HÀNH CHÍNH MỚI THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ điểm 2.1, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước;

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án “Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhất trí thông qua nội dung Đề án “Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”, cụ thể như sau:

Tên đề án: “Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

Địa điểm thực hiện: Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Chủ đề án: UBND thị xã Ngã Bảy.

Tổng mức đầu tư: 358,63 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

+ Ngân sách tỉnh bố trí cho dự án 150,00 tỷ đồng.

+ Nguồn khai thác quỹ đất của thị xã Ngã Bảy: 208,63 tỷ đồng.

Hình thức huy động vốn: tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

Tổng giá trị tạm ứng: 340,00 tỷ đồng.

Phí tạm ứng: 0,15%/tháng (30 ngày) trên số dư nợ.

Thời gian tạm ứng: 5 năm. Cụ thể như sau:

+ Năm 2013: 50,00 tỷ đồng.

+ Năm 2014: 80,00 tỷ đồng.

+ Năm 2015: 100,00 tỷ đồng.

+ Năm 2016: 80,00 tỷ đồng.

+ Năm 2017: 30,00 tỷ đồng.

Phạm vi tạm ứng:

+ Dự án Cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy.

+ Dự án Khối trụ sở hành chính mới thị xã Ngã Bảy.

Thời gian bắt đầu tạm ứng: Tháng 4 năm 2013.

Thời gian bắt đầu hoàn trả nợ tạm ứng: Tháng 4 năm 2016.

Tiến độ hoàn trả vốn và thanh toán phí tạm ứng:

+ Năm 2014: Thanh toán phí tạm ứng 0,91 tỷ đồng. Nguồn thanh toán: Từ nguồn khai thác quỹ đất của thị xã Ngã Bảy.

+ Năm 2015: Thanh toán phí tạm ứng 2,37 tỷ đồng. Nguồn thanh toán: Từ nguồn khai thác quỹ đất của thị xã Ngã Bảy.

+ Năm 2016: Hoàn trả vốn và thanh toán phí tạm ứng 54,21 tỷ đồng. Nguồn thanh toán: Từ nguồn khai thác quỹ đất của thị xã Ngã Bảy 24,21 tỷ đồng; ngân sách tỉnh bố trí 30,00 tỷ đồng.

+ Năm 2017: Hoàn trả vốn và thanh toán phí tạm ứng 84,75 tỷ đồng. Nguồn thanh toán: Từ nguồn khai thác quỹ đất của thị xã Ngã Bảy 54,75 tỷ đồng; ngân sách tỉnh bố trí 30,00 tỷ đồng.

+ Năm 2018: Hoàn trả vốn và thanh toán phí tạm ứng 103,83 tỷ đồng. Nguồn thanh toán: Từ nguồn khai thác quỹ đất của thị xã Ngã Bảy 73,83 tỷ đồng; ngân sách tỉnh bố trí 30,00 tỷ đồng.

+ Năm 2019: Hoàn trả vốn và thanh toán phí tạm ứng 82,01 tỷ đồng. Nguồn thanh toán: Từ nguồn khai thác quỹ đất của thị xã Ngã Bảy 52,01 tỷ đồng; ngân sách tỉnh bố trí 30,00 tỷ đồng.

+ Năm 2020: Hoàn trả vốn và thanh toán phí tạm ứng 30,55 tỷ đồng. Nguồn thanh toán: Từ nguồn khai thác quỹ đất của thị xã Ngã Bảy 0,55 tỷ đồng; ngân sách tỉnh bố trí 30,00 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ sáu thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND thông qua nội dung Đề án “Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33