Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 111/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Đình Thu
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 111/2014/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Công văn số 7642/BKHĐT-TH ngày 23/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4684/TT-UBND, ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 như nội dung Tờ trình số 4684/TT-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư phát triển năm 2015 là 1.595,08 tỷ đồng, trong đó:

I. Phân bổ sau do dừng đầu tư dự án xây dựng nhà liên cơ 2 là: 77 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách tỉnh: 5 tỷ đồng; vốn kết dư năm 2013: 72 tỷ đồng). Nguồn vốn này giao Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bố trí đầu tư đúng quy định của pháp luật (ưu tiên bổ sung vốn cho các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục,... cho các xã dự kiến hoàn thành nông thôn mới trong năm 2014, 2015 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

II. Phân bổ: 1.518,08 tỷ đồng, cụ thể:

1. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 522,3 tỷ đồng: Nguồn vốn này trung ương thẩm định và giao chi tiết danh mục dự án.

2. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 136,7 tỷ đồng: Nguồn vốn này sẽ có hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành và các Bộ, ngành phân bổ chi tiết.

3. Vốn ngoài nước (ODA) 208 tỷ đồng: Nguồn vốn này trung ương thẩm định và giao chi tiết danh mục dự án.

4. Vốn ngân sách tỉnh 651,08 tỷ đồng, trong đó:

4.1. Vốn phân cấp cho huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư 200 tỷ đồng, phân bổ ổn định cho cả thời kỳ 5 năm (2011-2015)

4.2. Tiền sử dụng đất phân cấp cho huyện, thị xã, thành phố đầu tư (gồm cả chi phí đền bù tái định cư và đo đạc hồ sơ địa chính) 124,52 tỷ đồng.

4.3. Trích nộp quỹ phát triển đất 31,98 tỷ đồng.

4.4. Vốn ngân sách tỉnh quyết định đầu tư 294,58 tỷ đồng (gồm vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 183,58 tỷ đồng; tiền sử dụng đất, thuê đất: 14 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết: 95 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 2 tỷ đồng); bố trí như sau:

a) Trả nợ 72 tỷ đồng, trong đó:

- Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn đến hạn trả 42 tỷ đồng.

- Trả nợ dự án hoàn thành (dự án Thiết bị dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020) 30 tỷ đồng.

b) Bố trí vốn chuyển tiếp: 03 dự án với số vốn 20,5 tỷ đồng, trong đó:

Có 02 dự án hoàn thành trong năm 2015 với số vốn là 15,5 tỷ đồng; số dự án hoàn thành chiếm 66%.

c) Bố trí vốn khởi công mới: 39 dự án khởi công mới với số vốn 174,03 tỷ đồng, trong đó:

Có 30 dự án hoàn thành trong năm 2015 với số vốn 115,38 tỷ đồng, số dự án hoàn thành chiếm 75%.

d) Vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2016-2020 là 6,27 tỷ đồng.

e) Vốn đối ứng theo Quyết định 60/QĐ-TTg: Bố trí cho 08 dự án với số vốn 19,78 tỷ đồng, trong đó bố trí cho 4 dự án khởi công mới.

f) Vốn hỗ trợ doanh nghiệp công ích 2 tỷ đồng, bố trí cho Công ty TNHH MTV Công trình đô thị và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

Vốn trái phiếu Chính phủ chưa có thông báo danh mục, vốn chương trình MTQG (Bao gồm cả vốn sự nghiệp và vốn đầu tư) hiện nay chưa có hướng dẫn của Trung ương. Khi phân bổ nguồn vốn này, Ủy ban nhân dân tỉnh cần thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao nhiệm vụ đầu tư cho các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính, Bộ KHĐT;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- CV Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33