Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 104/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Thị Bích Ly
Ngày ban hành: 15/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2007/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách năm 2008; Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008,

Sau khi xem xét báo cáo và Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 11/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP và phương án phân bổ NSĐP năm 2008 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2008: 1.335.000 triệu đồng Trong đó:

- Thu nội địa: 435.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 900.000 triệu đồng

+ Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu: 292.000 triệu đồng

+ Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu: 608.000 triệu đồng

2. Thu quản lý qua ngân sách: 16.000 triệu đồng

3. Thu vay đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 285.000 triệu đồng

4. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2008 là: 1.968.663 triệu đồng

Gồm:

- Thu điều tiết: 416.000 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối: 1.004.856 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu: 444.573 triệu đồng

- Thu bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 450.000 đ/tháng: 87.329 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương: 15.905 triệu đồng

5. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008 là: 1.968.663 triệu đồng

Gồm:

a) Chi cân đối NSĐP: 1.524.090 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 217.490 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 1.263.840 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng

- Chi dự phòng NSĐP: 41.360 triệu đồng

b) Chi các chương trình MTQG, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 444.573 triệu đồng

6. Chi quản lý qua ngân sách: 16.000 triệu đồng

7. Chi trả nợ gốc theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 285.000 triệu đồng

8. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 như sau:

a) Giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2008: 1.335.000 triệu đồng

- Cục Hải quan thu: 900.000 triệu đồng

+ Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu: 292.000 triệu đồng

+ Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu: 608.000 triệu đồng

- Cục Thuế tỉnh thu: 157.450 triệu đồng

- Các huyện, thành phố thu: 277.550 triệu đồng

b) Giao nhiệm vụ thu quản lý qua ngân sách: 16.000 triệu đồng

Gồm:

- Thu xổ số kiến thiết: 7.500 triệu đồng

- Thu xử phạt an toàn giao thông: 8.500 triệu đồng

c) Giao nhiệm vụ thu vay đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 285.000 triệu đồng

d) Phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2008: 1.968.663 triệu đồng

- Chi trong cân đối NSĐP: 1.524.090 triệu đồng

+ Chi NS cấp tỉnh: 625.465 triệu đồng

+ Chi NS cấp huyện, thành phố: 898.625 triệu đồng

- Chi các CTMTQG, CT, DA khác: 444.573 triệu đồng

Trong đó: Có tính chất đầu tư XDCB: 342.850 triệu đồng

đ) Số bổ sung cho các huyện, thành phố: 629.194 triệu đồng

- Bổ sung cân đối: 629.194 triệu đồng

e) Số bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 450.000 đ/tháng: 87.329 triệu đồng

f) Nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương: . 15.905 triệu đồng

g) Giao nhiệm vụ chi quản lý qua ngân sách: 16.000 triệu đồng

Gồm:

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 7.500 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu xử phạt an toàn giao thông: 8.500 triệu đồng

h) Giao nhiệm vụ chi trả nợ gốc theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 285.000 triệu đồng

( Chi tiết phương án phân bổ như các biểu phụ lục kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TTHĐND, đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TAND,VKSND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, T/c CT-XH;
- TT.HĐND, UBND các huyện,TP;
- CPVP, các CV HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CPVP, các phòng CV VP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117