Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 09/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Vũ Minh Sang
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2009/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật T chc Hi đồng nhân dân và Uban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ban hành văn bản quy phạm pháp lut ca Hội đồng nhân dân, U ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Lut Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Sau khi xem xét T trình s 503/TTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2009 ca U ban nhân dân tnh v vic đ ngh phê chun chính sách, chế đ đi vi cán bộ, giáo viên, nhân viên, hc sinh Trưng Trung hc phthông chuyên Hùng ơng và Trưng Trung hc s Chu Văn An; Báo cáo thm tra s 15/BC- HĐND-VHXH ngày 17 tháng 3 năm 2009 ca Ban Văn hóa - Xã hi và ý kiến ca đại biểu Hi đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế đ h tr giáo viên và hc sinh các trưng ph thông trên đa bàn tỉnh như sau:

1. Đối vi hc sinh

a) H trợ hc phí đi vi hc sinh đt được chng ch tiếng Anh quc tế như sau:

- IELTS t 6.0 đim tr lên hoc TOEFL tương đương: 8.000.000 đồng/hc sinh;

- IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL tương đương: 6.000.000 đng/học sinh;

- IELTS 5.0 điểm hoặc TOEFL tương đương: 4.000.000 đng/học sinh.

b) Hc sinh đoạt giải hc sinh giỏi cp quc gia t gii ba trở lên và có chứng ch IELTS t 6.0 đim hoặc chng ch TOEFL tương đương được ưu tiên xét chn đào to đại học nưc ngoài.

2. Đối vi giáo viên

a) Khen thưng đối với giáo viên hc sinh đoạt giải quốc gia và quốc tế như sau:

- Giải quc gia:

+ Giải nhất                                                           : 3.000.000 đồng;

+ Giải nhì                                                             : 2.100.000 đồng;

+ Giải ba                                                              : 1.200.000 đồng;

+ Giải khuyến kch                                              :900.000 đồng.

- Giải quc tế:

+ Giải nhất                                                           : 8.000.000 đồng;

+ Giải nhì                                                             : 5.600.000 đồng;

+ Giải ba                                                              : 4.000.000 đồng.

b) Khen thưng đi vi tp th giáo viên dạy lớp và giáo viên ch nhiệm hc sinh trúng tuyển đại hc đạt t lệ cao:

- Lớp có hc sinh trúng tuyển đi hc đạt t lt 30% - 40% được thưng 4.000.000 đồng/lp;

- Lớp có hc sinh trúng tuyển đi hc đạt t lt 41% - 50% được thưng 5.000.000 đồng/lp;

- Lớp có hc sinh trúng tuyển đi hc đạt t lt 51% - 60% được thưng 6.000.000 đồng/lp;

- Lớp có hc sinh trúng tuyển đi hc đạt t lt 61% - 70% được thưng 10.000.000 đồng/lp;

- Lớp có hc sinh trúng tuyển đại hc trên đạt tỷ lệ trên 70% được thưng 15.000.000 đồng/lp;

Riêng đi với các trưng chuyên: lớp có hc sinh trúng tuyển đại hc phi đt t l t 51% trở lên thì tp th giáo viên dạy lớp và giáo viên ch nhiệm mới được khen thưng.

Điều 2. Giao U ban nhân dân tnh ban hành quyết định thc hin Ngh quyết này.

Điều 3. Bãi b điểm b, khon 4, Điu 1 Ngh quyết s 07/2006/NQ-HĐND7 ngày 14 tháng 7 năm 2006 ca Hi đng nhân dân tnh Bình Dương v mc thu hc phí các trưng công lp, hc phí hc 02 buổi/ngày và định mc khen thưng các hoạt động chuyên môn nghip v ca ngành giáo dc - đào to.

Điều 4. Thưng trc Hi đồng nhân dân, các Ban ca Hội đồng nhân dân, các T đại biểu và đi biểu Hi đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thc hiện Ngh quyết này.

Ngh quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình ơng khóa VII, k hp th 13 (k họp chuyên đ) thông qua./.

 

 

CHỦ TCH
Vũ Minh Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.951
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0