Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2008

Số hiệu: 09/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Huỳnh Minh Đoàn
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2009/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2008, cụ thể như sau:

1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2008 với:

a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.149.347.249.722 đồng (Hai ngàn một trăm bốn mươi chín tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi hai đồng), bao gồm:

+ Thu nội địa: 1.820.148.538.804 đồng.

+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 329.198.710.918 đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 4.358.703.609.845 đồng (Bốn ngàn ba trăm năm mươi tám tỷ bảy trăm lẻ ba triệu sáu trăm lẻ chín ngàn tám trăm bốn mươi lăm đồng), gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.810.643.821.680đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 658.310.000.000 đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 488.758.000.000 đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm trước: 153.930.135.147 đồng.

+ Thu viện trợ không hoàn lại: 170.497.000 đồng.

+ Thu vay Trung ương để bổ sung vốn tôn nền vượt lũ cụm tuyến dân cư giai đoạn I: 26.370.000.000 đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm trước sang năm 2008: 512.960.911.834 đồng.

+ Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước: 707.560.244.184 đồng.

b) Quyết toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 4.133.913.288.911 đồng (Bốn ngàn một trăm ba mươi ba tỷ chín trăm mười ba triệu hai trăm tám mươi tám ngàn chín trăm mười một đồng), không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 832.598.563.844 đồng.

- Chi thường xuyên: 1.766.377.294.334đồng.

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 805.323.835.956 đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 7.097.075.483 đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400.000.000 đồng.

- Chi từ nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 584.288.644.268 đồng.

- Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 136.742.399.249đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn vốn vay, vốn huy động đầu tư xây dựng cơ bản: 136.604.667.000đồng.

- Chi chuyển nguồn kinh phí năm 2008 sang năm 2009: 675.901.720.216 đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương năm 2008:

Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2008: 224.790.320.934 đồng (Hai trăm hai mươi bốn tỷ bảy trăm chín mươi triệu ba trăm hai mươi ngàn chín trăm ba mươi bốn đồng), gồm:

- Ngân sách cấp Tỉnh: 49.345.153.226 đồng,

- Ngân sách huyện, thị xã (kể cả ngân sách cấp xã): 175.445.167.708 đồng.

2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp Tỉnh năm 2008:

a) Quyết toán thu ngân sách cấp Tỉnh: 2.945.764.155.637 đồng, gồm:

+ Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 753.540.366.895 đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 658.310.000.000 đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 488.758.000.000 đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm trước: 11.222.346.177 đồng.

+ Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2007: 336.609.575.188 đồng.

+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên hoàn trả vốn gốc vay kiên cố hoá kênh mương, nộp tiền sử dụng đất có hệ số k=1 là: 6.271.529.200 đồng.

+ Thu vay Trung ương để bổ sung vốn tôn nền vượt lũ cụm tuyến dân cư giai đoạn I: 26.370.000.000 đồng.

+ Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước: 664.682.338.177 đồng.

b) Quyết toán chi ngân sách cấp Tỉnh: 2.896.419.002.411 đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 262.541.028.947 đồng.

- Chi thường xuyên: 646.459.549.997 đồng.

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 429.827.414.757 đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400.000.000 đồng.

- Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN: 327.521.085.261 đồng.

- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 114.398.043.249 đồng.

- Chi từ nguồn vốn vay, vốn huy động đầu tư XDCB: 89.679.379.000 đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện là 1.024.592.501.200 đồng, gồm:

+ Chi bổ sung cân đối: 414.920.000.000 đồng.

+ Chi bổ sung có mục tiêu: 609.672.501.200 đồng.

c) Kết dư ngân sách cấp Tỉnh năm 2008: 49.345.153.226 đồng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức phổ biến công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2008 theo đúng quy định của Nhà nước. Chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp lập dự toán, phân bổ, điều hành bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, Quyết định đã đề ra; kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt dự toán được giao.

Điều 3. Trường hợp sau khi tổng quyết toán ngân sách năm 2008 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn mà các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán phát hiện sai sót, Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu của các cơ quan trên và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp thông qua Tổng quyết toán năm sau.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VII, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, UBND, MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168