Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
THÀNH PHCẦN T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 08/2010/NQ-ND

Cn Thơ, ny 25 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

n cứ Lut Tổ chc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 m 2003;

n c Lut Ban hành văn bản quy phm pháp lut ca Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 m 2004;

n cNghđnh s49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 m 2010 ca Chính phquy đnh v miễn, giảm học p, h tr chi phí hc tp và cơ chế thu, s dng hc phí đi vi cơ sở giáo dc thuc h thống giáo dc quốc dân t m hc 2010 - 2011 đến m học 2014 - 2015;

Theo Tờ tnh s 35/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2010 của y ban nhân dân thành ph v mc thu hc phí đi với cơ sở giáo dc công lập t m hc 2010 - 2011 đến m hc 2014 - 2015;

Sau khi nghe o o thm tra của Ban n a - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biu Hi đng nhân dân thành ph,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quy đnh mc thu hc phí đi vi cơ sở giáo dc công lp t m học 2010 - 2011 đến m hc 2014 - 2015, như sau:

- Hc phí đưc tính thống nhất hàng tháng, mc thu chia theo 2 khu vực: quận và huyện, không tính khon thu chênh lệch cui cấp hc (lpthi thu rng theo công văn cho phép của y ban nhân dân thành phđhtrchi cho công tác thi).

- Hc phí giáo dc mm non và ph thông đưc tính theo khung hc phí đi với giáo dc mm non và ph thông được quy đnh ti Điều 11 Ngh đnh s 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hc phí trưng trng điểm, lớp hc btúc văn hóa thuc trung tâm giáo dc thưng xuyên và lp học ngh ph thông thuộc trung m k thuật tổng hp - ng nghip đưc tính theo thc tế n đi đbù chi.

Đơn vtính: đng/hc sinh/tháng

Cp hc

Mc thu hc phí

Qun

Huyện

Trọng điểm

nh thưng

Trọng điểm

nh thưng

Nhà tr

130.000

65.000

65.000

30.000

Mẫu giáo

130.000

65.000

65.000

30.000

Trung hc cơ sở

 

40.000

 

20.000

Trung hc phthông

 

50.000

 

30.000

Btúc cơ sở

 

50.000

 

40.000

Btúc trung hc

 

60.000

 

50.000

Hc ngh trung học cơ s

 

50.000

 

40.000

Hc nghtrung hc PT

 

60.000

 

50.000

Điều 2.

Giao y ban nhân n thành phng dẫn mc thu học phí đối vi cơ sgiáo dục ngh nghip và giáo dục đi hc đưc quy định tại Ngh định s 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 m 2010 của Chính phquy định vmiễn, gim học phí, htrchi phí học tp và cơ chế thu, s dụng học phí đối vi cơ s giáo dục thuộc h thống giáo dc quc dân t năm học 2010 - 2011 đến m hc 2014 - 2015; t chc triển khai và ch đo thực hin Ngh quyết này theo chc năng, nhiệm vụ, quyn hạn được pháp lut quy định.

Giao Thưng trực Hi đng nhân dân, c Ban ca Hi đng nhân dân và đi biu Hi đồng nhân dân thành ph tăng ng kim tra, giám sát việc thực hiện Ngh quyết này.

Điều 3.

Ngh quyết y thay thế Ngh quyết s 18/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 m 2007 của Hi đồng nhân dân thành ph v mc thu hc phí ca các trưng cao đng, trung hc chuyên nghip và dy ngh công lp thuc phm vi qun lý ca thành phCn Thơ.

Ngh quyết này có hiệu lc sau mười ngày k t ngày Hội đng nhân dân thành phCần Thơ ka VII, khp thmười m thông qua và được phbiến trên các phương tin thông tin đi chúng theo quy đnh ca pháp lut./.

 

 

CHTCH
Nguyễn Tn Quyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND ngày 25/06/2010 về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7