Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2013

Số hiệu: 07/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 09/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND;

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2013 như sau:

1. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2013: 11.187.075.474.107 đồng.

2. Tổng thu Ngân sách địa phương được điều hành năm 2013: 10.995.004.664.858 đồng.

3. Tổng chi Ngân sách địa phương năm 2013: 10.811.370.168.189 đồng.

4. Kết dư Ngân sách địa phương năm 2013: 183.634.496.669 đồng.

+ Kết dư Ngân sách tỉnh: 3.618.066.364 đồng;

+ Kết dư Ngân sách huyện, thành phố: 101.922.089.655 đồng;

+ Kết dư Ngân sách xã, phường, thị trấn: 78.094.340.650 đồng.

5. Xử lý kết dư Ngân sách năm 2013 theo quy định của Luật Ngân sách:

a) Chuyển vào Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh: 1.809.033.182 đồng.

b) Ghi thu vào Ngân sách địa phương năm 2014: 181.825.463.487 đồng.

Trong đó:

- Ghi vào thu Ngân sách tỉnh: 1.809.033.182 đồng.

- Ghi vào thu Ngân sách huyện: 101.922.089.655 đồng;

- Ghi vào thu Ngân sách xã: 78.094.340.650 đồng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Như điều 2, điều 3;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định,
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7