Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND điều chỉnh chính sách cho Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở theo Điều 1, Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 07/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Niê Thuật
Ngày ban hành: 10/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LĂK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2009/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH CHO ĐỘI CÔNG TÁC PHÁT ĐỘNG QUẦN CHÚNG CHUYÊN TRÁCH Ở CƠ SỞ THEO ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2005/NQ-HĐND NGÀY 21/7/2005 CỦA HĐND TỈNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-TTg, ngày 05/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2002-2010;

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND, ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh về việc đề nghị bổ sung chính sách cho Đội phát động quần chúng chuyên trách theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND, ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 4; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND, ngày 07/7/2009 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành, thông qua phương án điều chỉnh chính sách cho Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách được quy định tại Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND, ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII - Kỳ họp thứ 4, như sau.

- Về chính sách điều chỉnh mức trợ cấp quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND, ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII; các thành viên Đội công tác cấp tỉnh chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ là 1,6 lần so với tiền lương tối thiểu và nâng mức trợ cấp công tác phí từ 150.000đồng/tháng/người lên 400.000đồng/tháng/người; thành viên đội công tác cấp huyện, thị xã, thành phố chưa qua đào tạo về chuyên môn là 1,4 lần so với tiền lương tối thiểu và hỗ trợ công tác phí 200.000 đồng/tháng/người.

Điều chỉnh khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND, ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, về chế độ trang bị ban đầu cho các thành viên Đội công tác phát động quần chúng; ngoài các chế độ nêu trên, 2 năm một lần các thành viên Đội công được cấp lại các trang bị cá nhân (theo định mức quy định; mức tính theo giá thị trường tại thời điểm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Giao cho Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII, kỳ họp 12 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế Bộ LĐTBXH;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk;
- Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Ct HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND điều chỉnh chính sách cho Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở theo Điều 1, Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


246

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144