Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 06/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia;

Xét Tờ trình số 4397/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau đây gọi chung là trường mầm non), tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học (trường tiểu học và trung học cơ sở; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia thuộc tỉnh Nghệ An quản lý.

2. Đối tượng áp dụng

Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia thuộc tỉnh Nghệ An quản lý.

Điều 2. Mức hỗ trợ kinh phí

1. Mức hỗ trợ kinh phí

a) Đối với trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia lần đầu

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung

Các cơ sở giáo dục thuộc thành phố, thị xã

Các cơ sở giáo dục thuộc huyện đồng bằng và huyện miền núi thấp

Các cơ sở giáo dục thuộc huyện miền núi cao

1

Trường mầm non, tiểu học

a) Chuẩn mức độ 1

b) Chuẩn mức độ 2

 

135

180

 

180

220

 

225

260

2

Trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trường tiểu học và trung học cơ sở)

180

225

270

3

Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm (trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông)

270

315

360

(Ghi chú:

- Huyện miền núi thấp, gồm: Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ hợp;

- Huyện miền núi cao, gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ châu.

- Các huyện đồng bằng: Các huyện còn lại).

b) Đối với trường được công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia: thực hiện bằng 50% mức hỗ trợ đối với trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia lần đầu quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.

2. Nội dung chi

- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức các hoạt động chương trình, kế hoạch dạy học; các hoạt động ngoài giờ lên lớp; duy trì công tác phổ cập giáo dục.

- Thực hiện công tác tuyên truyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để duy trì giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh.

- Duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất nhà trường; mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học...

Điều 3. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí hỗ trợ do ngân sách tỉnh bảo đảm từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018 và có hiệu kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí cho cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.247