Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04 /2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách năm 2012;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012 và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012 gồm:

1. Tổng thu ngân sách địa phương là : 5.060.068 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách cấp tỉnh là: 4.220.191 triệu đồng (bao gồm nguồn thu xổ số kiến thiết là 330.000 triệu đồng và thu học phí, viện phí 71.000 triệu đồng).

- Tổng thu ngân sách các huyện, thành phố là: 1.785.528 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh là: 945.651 triệu đồng và thu học phí, viện phí 14.000 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương là: 5.060.068 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là: 4.220.191 triệu đồng.

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh là:   3.274.540 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 945.651 triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo phụ lục số 6, biểu số 29.

b) Tổng chi ngân sách các huyện, thành phố là 1.785.528 triệu đồng (bao gồm chi học phí, viện phí 14.000 triệu đồng).

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2012 cho ngân sách các huyện, thành phố theo phụ lục số 6, biểu số 31.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giao nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các chế độ, chính sách hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2011 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định.

2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết như: chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, vốn quy hoạch, duy tu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực HĐND và HĐND tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm quản lý, điều hành ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!