Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 huyện Nhà Bè do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 04/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Thị Viết
Ngày ban hành: 13/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
---------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Nhà Bè, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngy 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2007;

Xét Tờ trình số 542/TTr-UB ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006 và điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm định số 03/KTXH-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 như sau:

1. Về thu:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 67.380 triệu đồng, đạt 101,25% so chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 94,15% so chỉ tiêu phấn đấu.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 178.201 triệu đồng, đạt 269,91% so chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 97,52% so chỉ tiêu phấn đấu.

Trong đó:

- Thu điều tiết  : 21.544 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố : 113.936 triệu đồng

+ Thường xuyên  : 52.633 triệu đồng

+ Đầu tư phát triển  : 45.212 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu : 16.091 triệu đồng

- Thu kết dư năm trước : 25.430 triệu đồng

+ Ngân sách huyện  : 17.323 triệu đồng

. Thường xuyên : 2.405 triệu đồng

. Đầu tư phát triển : 14.918 triệu đồng

+ Ngân sách xã : 8.107 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn kinh phí : 7.539 triệu đồng

+ Các đơn vị dự toán : 1.264 triệu đồng

+ Kinh phí đầu tư : 6.275 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách (ghi thu) : 9.752 triệu đồng

+ Ngân sách huyện  : 8.885 triệu đồng

+ Ngân sách xã : 867 triệu đồng

2. Về chi:

Tổng chi ngân sách cả năm 161.966 triệu đồng, đạt 81,94% so dự toán.

- Chi đầu tư phát triển: 59.354 triệu đồng, đạt 54,60% so dự toán đã điều chỉnh.

- Chi hoạt động thường xuyên: 92.860 triệu đồng, đạt 97,83% so dự toán đã điều chỉnh.

- Chi quản lý qua ngân sách : 9.752 triệu đồng

3. Kết dư : 16.235 triệu đồng

- Ngân sách huyện : 10.473 triệu đồng

+ Chi thường xuyên : 3.422 triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển : 7.051 triệu đồng

- Ngân sách xã : 5.762 triệu đồng

Trong thu chi ngân sách huyện đảm bảo tính cân đối về ngân sách. Ngân sách chi thường xuyên được quản lý chặt chẽ, có cải tiến trong việc điều hành quản lý ngân sách (khoán tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, các trường cấp 2 và cấp 3, khoán thí điểm biên chế và quản lý chi phí hành chính cho khối chính quyền, Ủy ban nhân dân 7 xã - thị trấn), tạo được ý thức tiết kiệm của các Thủ trưởng và đơn vị sử dụng ngân sách.

Điều 2. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2007

1. Về thu:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn : 85.003 triệu đồng

- Tổng thu ngân sách địa phương : 178.632 triệu đồng

Trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách : 105.153 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước : 9.184 triệu đồng

. Ngân sách huyện  : 3.423 triệu đồng

. Ngân sách xã : 5.761 triệu đồng

+ Thu điều tiết : 24.139 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố : 68.585 triệu đồng

. Trợ cấp cân đối NS : 65.967 triệu đồng

. Trợ cấp có nội dung : 2.618 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn kinh phí : 3.246 triệu đồng

. Chuyển nguồn các đơn vị dự toán : 2.939 triệu đồng

. Khối xã : 307 triệu đồng

b) Thu đầu tư phát triển : 51.199 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước : 7.051 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố : 36.846 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn đầu tư : 7.302 triệu đồng

c) Thu tạm ứng : 21.400 triệu đồng

d) Thu trợ cấp chương trình mục tiêu : 880 triệu đồng

2. Về chi:

- Tổng chi ngân sách địa phương : 177.831 triệu đồng

(tăng 6.210 triệu đồng).

a) Chi đầu tư phát triển : 50.000 triệu đồng

b) Chi hoạt động thường xuyên : 105.551 triệu đồng

(tăng 6.210 triệu đồng so dự toán đã giao).

Trong đó: (Chi ngân sách xã: 20.942 triệu đồng)

c) Chi hoàn tạm ứng : 21.400 triệu đồng

d) Chi chương trình mục tiêu : 880 triệu đồng

3. Dự kiến kết dư  : 801 triệu đồng

Điều 3.

- Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân để giao nhiệm vụ chi ngân sách cho từng cơ quan, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn.

+ Quản lý cấp phát chi theo dự toán, hạn chế thấp nhất phát sinh chi ngoài dự toán. Kiên quyết xuất toán các khoản chi ngoài quy định.

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và chịu trách nhiệm về những sai phạm trong phạm vi quản lý. Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn vốn hoạt động. Thực hiện công khai về thu, chi ngân sách của cơ quan, đơn vị.

- Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phối hợp với các cơ quan có liên quan, giám sát việc thực hiện ngân sách Nhà nước.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung nhiều hơn trong việc điều hành ngân sách, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện ngân sách, tài chính.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Viết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 huyện Nhà Bè do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.732
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33