Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 03/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Đình Bích
Ngày ban hành: 29/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 3 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố; các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án số 233 /ĐA-UBND ngày 01/3/2016 của UBND thành phố về “Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công”, trình HĐND thành phố và nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau đây:

1. Mục tiêu

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chấp hành nghiêm pháp luật về ngân sách, thuế, phí và lệ phí, đầu tư công; bảo đảm thu đúng, thu đủ, chi tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí ngân sách, tập trung cao hơn nguồn ngân sách cho chi đầu tư phát triển và nâng hiệu quả chi đầu tư.

- Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách; nhất là bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách đúng quy định.

2. Nhiệm vụ

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị đối với công tác quản lý thu ngân sách; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

- Tập trung tạo đột phá trong công tác thu ngân sách. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách nội địa trên địa bàn năm 2016, đạt trên 15.600 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm. Tạo điều kiện nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách bền vững.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách; tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; kịp thời điều chỉnh các khoản thu còn thấp so với quy định, chưa phù hợp thực tiễn; phát huy các tiềm năng thu đặc thù thành phố cảng, phát triển các nguồn thu mới; tránh bỏ sót nguồn thu; bổ sung nguồn vốn chi đầu tư phát triển, giải quyết nợ xây dựng cơ bản.

- Tăng cường quản lý, đổi mới phương thức, quy trình chi ngân sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường giao trách nhiệm quản lý vốn đầu tư công theo đúng phân cấp, ủy quyền cho các địa phương; khắc phục tình trạng chi phân tán, dàn trải; loại bỏ cơ chế “xin - cho”; tập trung vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước.

3. Giải pháp

3.1. Giải pháp chung

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, ngành về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tăng thu ngân sách, kiểm soát chi ngân sách hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

- Tập trung rà soát, phát hiện các nguồn thu, tiềm năng thu ngân sách trên địa bàn thành phố để tăng thu ngân sách.

- Ban hành các quy định của thành phố để tổ chức thực hiện tốt pháp luật về thu, chi ngân sách.

- Rà soát, ban hành, điều chỉnh, bổ sung các chế độ thu, chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố để tăng thu, tăng hiệu quả chi ngân sách; trong đó chú trọng phát huy nguồn thu ngân sách thành phố từ lĩnh vực đặc thù thành phố cảng.

- Đổi mới công tác thanh tra, tăng cường xử lý nghiêm vi phạm về quản lý thu, chi, sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

- Rà soát, tổ chức lại bộ máy để tập trung chống thất thu, thất thoát ngân sách. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Kế hoạch và Đầu tư có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu. Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức. Thực hiện luân chuyển định kỳ đối với cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức. Tăng cường kiểm tra nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, cố tình làm trái gây thất thu ngân sách, giảm hiệu quả đầu tư công.

- Rà soát, sửa đổi các văn bản hiện hành của thành phố liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. Việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng tại các đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện theo đúng quy định.

3.2. Giải pháp cụ thể về lĩnh vực thu ngân sách nhà nước

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về cơ chế, chính sách tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Rà soát lại tất cả các nguồn thu trên địa bàn, áp dụng biện pháp phù hợp để thu đúng, đủ, nhất là ở các lĩnh vực còn có khả năng tăng thu, như: thu từ dịch vụ công, vận tải, nhà hàng, khách sạn, thuế nhà thầu, thuế xây dựng, thu từ các doanh nghiệp FDI, các khoản thu từ đất, khai thác khoáng sản, sử dụng tài sản nhà nước...; phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế.

- Rà soát, kịp thời điều chỉnh mức thu, ban hành mới đối với các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố quyết định theo quy định pháp luật.

- Quản lý tốt 100% đối tượng nộp thuế. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền các địa phương, các sở, ngành có liên quan điều tra, rà soát, quản lý đầy đủ, kịp thời các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế.

- Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất các dự án, diện tích đất xen kẹt phù hợp với quy hoạch, rà soát các doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Kiểm tra, rà soát lại tất cả các doanh nghiệp chưa ký hợp đồng thuê đất hoặc đến thời hạn ký lại hợp đồng thuê đất nhưng chưa ký lại, các doanh nghiệp hết thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất; yêu cầu các doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất hoặc thông báo tiền thuê đất để các doanh nghiệp nộp ngân sách, động viên các doanh nghiệp nộp tiền thuê đất một lần vào ngân sách; điều chỉnh hợp lý biểu giá thuê đất bảo đảm phù hợp với mục đích sử dụng đất.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, thực hiện ấn định thuế sát với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế. Xử lý nghiêm túc trường hợp vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế.

- Tăng cường công tác đôn đốc, xử lý các khoản tạm giữ; đẩy nhanh việc xử lý các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách Nhà nước, rà soát ban hành các quy định cụ thể việc xử lý, đối chiếu các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách Nhà nước.

3.3. Giải pháp cụ thể về lĩnh vực chi ngân sách nhà nước

3.3.1. Xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư năm 2017, áp dụng trong giai đoạn 2017 - 2020

Xây dựng Đề án, Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020, theo hướng phân cấp các khoản thu, tăng tỷ lệ điều tiết các khoản thu cho ngân sách các quận, huyện; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi trên địa bàn theo phân cấp; gắn với làm tốt thanh, kiểm tra của ngành chức năng thành phố.

Xây dựng Đề án, Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020, theo hướng tăng quyền tự chủ về biên chế và tài chính cho các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát chặt chẽ biên chế được giao, quy trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc nhận hợp đồng lao động ngoài biên chế được giao.

3.3.2. Công tác phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định, ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ chi thiết yếu trên địa bàn và chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công theo đúng quy định.

- Các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lập kế hoạch cụ thể (bao gồm nội dung thực hiện và dự toán chi tiết) cho từng chương trình, đề án, đề tài báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt về chủ trương và bố trí vốn để triển khai thực hiện theo quy định.

- Từng bước tiến tới việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán gắn với nhiệm vụ hoặc sản phẩm dịch vụ công.

3.3.3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

- Các Sở, ngành, địa phương phải xác định rõ nguồn kinh phí đảm bảo trước khi đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng định mức chi, dẫn đến tăng chi ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; không đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung ngân sách đối với các nhiệm vụ chi có thể dự báo trước. Trường hợp có điều chỉnh về quy mô công việc, chế độ, chính sách làm tăng kinh phí, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh trước khi thực hiện. Nghiêm cấm việc tự thực hiện các nội dung công việc vượt quá nguồn kinh phí đã được phê duyệt.

- Kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước để chi lương cho lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, đảm bảo đúng định hướng không phát sinh tăng biên chế công chức nhà nước đến năm 2020. Rà soát các khoản chi cho con người, phát hiện các khoản chi sai quy định, không theo số biên chế đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

- Tăng cường giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp công ích; từng bước thay đổi cơ chế giao dự toán theo kết quả đầu ra thay cho theo yếu tố đầu vào trước đây mà bước đột phá là thực hiện phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

- Triệt để tiết kiệm chi khi lập dự toán tổ chức thực hiện cho các lễ hội trên địa bàn thành phố, đảm bảo chi đúng mục đích, hiệu quả và khuyến khích sử dụng kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng tập trung các nguồn lực, phân bổ nguồn vốn sớm hơn, giao quyền chủ động nhiều hơn cho chính quyền quận, huyện.

3.3.4. Thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng các khoản chi từ ngân sách, các khoản tạm ứng, thu hồi tạm ứng đúng thời gian quy định.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án, công trình. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt quyết toán, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn định mức, đơn giá và quy định của pháp luật hiện hành.

3.3.5. Quản lý, kiểm soát nợ xây dựng cơ bản khối quận, huyện

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo đầy đủ, chính xác số nợ xây dựng cơ bản; không đề xuất phân bổ vốn cho các dự án, công trình phát sinh mới trên địa bàn đối với các địa phương có số dư nợ xây dựng cơ bản vượt mức quy định tại Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ưu tiên dành nguồn vốn công trợ xây dựng cơ bản hàng năm và các nguồn vốn khác từ ngân sách thành phố để tạo điều kiện cho các địa phương đẩy nhanh việc giải quyết nợ xây dựng cơ bản.

- Ủy ban nhân dân các cấp triển khai các công trình, dự án nằm trong danh mục công trình giai đoạn 2016 - 2020 đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện hàng quý làm căn cứ để Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định.

3.3.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên môn thường xuyên về chi ngân sách Nhà nước bao gồm các khoản chi thường xuyên theo định mức; chi nghiệp vụ chuyên môn; chi chế độ, chính sách an sinh xã hội, việc sử dụng biên chế và nguồn kinh phí trả cho lao động tại đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án, công trình của các quận, huyện theo danh mục dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm, kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

- Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước tại các đơn vị sử dụng ngân sách, đẩy mạnh việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công

3.4.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đầu tư công.

Chủ động nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các quy định mới của pháp luật về quản lý đầu tư công, nhất là Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này.

3.4.2. Đẩy mạnh huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

- Từ năm 2016 trở đi, cơ cấu lại chi tiêu công, tiết kiệm chi thường xuyên, kiên quyết giãn, hoãn các khoản chi chưa cần thiết, tập trung nguồn lực chi đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo tốc độ tăng chi đầu tư phát triển hàng năm từ 10% trở lên.

- Khuyến khích các chủ đầu tư huy động vốn ngoài ngân sách để đầu tư các dự án. Trên cơ sở đề xuất, báo cáo nghiên cứu khả thi của các chủ đầu tư, lập danh mục dự án để tổ chức quảng bá, kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) nhằm thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố.

3.4.3. Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố.

- Căn cứ nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản và khả năng nguồn vốn chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố, trong đó đảm bảo các thứ tự ưu tiên theo quy định. Các cấp, ngành, đơn vị rà soát, phân loại, đánh giá lại hiệu quả của từng dự án thuộc quyền quản lý, kiên quyết cắt giảm, giãn hoãn các dự án chưa cần thiết hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư để thực hiện bằng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách thành phố.

- Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương đối với một số dự án thực sự cấp bách, cấp thiết, phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn, để bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2016 - 2020.

3.4.4. Nghiên cứu ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của thành phố về quản lý đầu tư công theo hướng phân cấp toàn diện, triệt để cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của thành phố để triển khai thi hành các Luật mới ban hành và các văn bản có liên quan đến nâng cao hiệu quả đầu tư công.

3.4.5. Nâng cao chất lượng công tác báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư công.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức, cộng đồng có liên quan đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, trong đó lưu ý việc chấp hành quy định về xử lý nợ xây dựng cơ bản và không để phát sinh thêm nợ xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014.

3.4.6. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tham gia công tác quản lý đầu tư công.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư ở các cấp, nhất là cấp huyện, xã; trang bị đủ điều kiện về cơ sở vật chất đặc biệt là các trang thiết bị, các phần mềm hiện đại cho việc lập và thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định dự án.

- Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn để quán triệt, phổ biến những nguyên tắc, quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công của Trung ương và địa phương.

- Rà soát, tổ chức và sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khóa XIV kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Bích

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102