Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 – 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 15 ban hành

Số hiệu: 03/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Xuân Lộc
Ngày ban hành: 17/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 03/2009/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2009 – 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (sau đây gọi tắt là Quyết định 167/2008/QĐ-TTg) và Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của các Bộ, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT);
Sau khi xem xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 02/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009-2012”; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh,  ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2012” với các nội dung sau:

1. Mục tiêu thực hiện Đề án

Nhằm giúp các hộ nghèo ổn định, an toàn về nhà ở, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

2. Nguồn vốn và mức hỗ trợ 

- Nguồn vốn thực hiện Đề án từ Ngân sách Nhà nước (Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương); Quỹ vì người nghèo; vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội và vốn do gia đình, cộng đồng đóng góp.

- Mức hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được tính theo 2 vùng:

+ Vùng khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các đơn vị thuộc vùng khó khăn (sau đây gọi tắt là Quyết định 30/2007/QĐ-TTg); kinh phí hỗ trợ là 21 triệu đồng/nhà trong đó:

- Ngân sách Trung ương:

8,4 triệu đồng/hộ

- Ngân sách Tỉnh:

1,4 triệu đồng/hộ

- Quỹ vì người nghèo tỉnh:

0,5 triệu đồng/hộ

- Ngân sách cấp huyện:

0,2 triệu đồng/hộ

- Quỹ vì người nghèo huyện:

0,2 triệu đồng/hộ

- Vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội:

8,0 triệu đồng/hộ

- Gia đình, cộng đồng đóng góp:

2,3 triệu đồng/hộ

+ Các vùng còn lại: Kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; mức hỗ trợ như sau:

- Ngân sách Trung ương:

7,2 triệu đồng/hộ

- Ngân sách Tỉnh:

1,2 triệu đồng/hộ

- Quỹ vì người nghèo tỉnh:

0,5 triệu đồng/hộ

- Ngân sách cấp huyện:

0,2 triệu đồng/hộ

- Quỹ vì người nghèo huyện:

0,2 triệu đồng/hộ

- Vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội:

8,0 triệu đồng/hộ

- Gia đình, cộng đồng đóng góp:

2,7 triệu đồng/hộ

- Hàng năm trích Ngân sách địa phương hỗ trợ Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của 159 xã và 3 thị trấn gồm: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu; Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải và Thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn  (theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg); mức hỗ trợ được tính theo 2 vùng:

+ Vùng khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg là 100.000 đồng/nhà.

+ Các vùng còn lại: 50.000 đồng/nhà.

3. Yêu cầu về diện tích và chất  lượng nhà ở xây dựng mới

Nhà ở được hỗ trợ xây dựng mới phải đảm bảo 1 trong 3 mẫu nhà do Đề án thiết kế, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương; chất lượng tối thiểu đảm bảo 3 cứng: Nền cứng, khung cứng, mái cứng; diện tích sử dụng tối thiểu 24m2 và tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2012.

- Tiến độ thực hiện:

+ Năm 2009, thực hiện 15% số lượng nhà ở cần hỗ trợ theo Đề án (kế hoạch); trong đó ưu tiên đối với hộ nghèo ở 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định ở các huyện, thị còn lại.

+ Năm 2010: Thực hiện 40% kế hoạch.

+ Năm 2011: Thực hiện 40% kế hoạch.

+ Năm 2012: Thực hiện 05% kế hoạch; đảm bảo 100% số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

5. Chỉ tiêu và kế hoạch thực hiện Đề án

Từ năm 2010, việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Đề án, giao cho UBND tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát đối tượng hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh được hỗ trợ về nhà ở đảm bảo đúng quy trình, đủ số lượng, đúng đối tượng theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT.

- Điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh Đề án trong năm 2009. 

- Hướng dẫn thống nhất thực hiện một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn ở cơ sở như: Thực hiện hỗ trợ đối với hộ nghèo đơn thân già cả, hộ quá nghèo không có khả năng tự làm nhà ở mới, hộ nghèo do lười lao động hoặc mắc các tệ nạn xã hội hoặc hộ nghèo đã vay vốn ngân hàng nhưng không có khả năng thanh toán…; quy hoạch, tạo quỹ đất làm nhà cho các đối tượng chưa có đất ở; quy định việc lựa chọn phương thức làm nhà chủ yếu sử dụng khung cứng bê tông cốt thép, khung thép; giải pháp vận động cộng đồng giúp đỡ hộ nghèo thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

- Chỉ đạo việc kết hợp, lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án đầu tư khác trên địa bàn. Tích cực vận động các nguồn vốn từ cộng đồng, động viên sự chung tay của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo về nhà ở. Cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ.

- Tăng cường trách nhiệm của các ngành liên quan, có cơ chế kiểm tra giám sát và phân định trách nhiệm, xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện…

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI - Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 – 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI, kỳ họp thứ 15 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.762
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248