Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐƠN VỊ MỚI THÀNH LẬP; ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 CHO CÁC QUẬN, HUYỆN DO ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ;

Theo Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị mới thành lập; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các quận, huyện do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quyết định dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị mới thành lập; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các quận, huyện do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu ngân sách của huyện Thới Lai; điều chỉnh dự toán thu ngân sách của huyện Cờ Đỏ, huyện Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt) và huyện Vĩnh Thạnh. (Đính kèm phụ lục I)

2. Dự toán chi ngân sách, mức bổ sung ngân sách từ ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Thới Lai; điều chỉnh dự toán chi ngân sách, mức bổ sung ngân sách của huyện Cờ Đỏ, huyện Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt) và huyện Vĩnh Thạnh. (Đính kèm phụ lục II)

Điều 2.

Việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị thuộc quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

PHỤ LỤC I

PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009 CHO CÁC QUẬN, HUYỆN DO ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/NĐ-CP NGÀY 23/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán sau phân bổ, điều chỉnh

Huyện Thới Lai

Huyện Cờ Đỏ

Quận Thốt Nốt

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A + B)

32.850

17.840

90.700

37.770

A

THU THUẾ, PHÍ LỆ PHÍ

32.200

17.400

88.500

36.900

1

Thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

21.100

3.860

51.650

16.590

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

Thuế môn bài

68

637

1.020

275

 

Thuế GTGT

19.291

2.739

47.380

14.760

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.720

475

3.230

1.525

 

Thuế tài nguyên

6

4

10

10

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

0

0

 

Thu khác ngoài quốc doanh

15

5

10

20

2

Trước bạ

4.200

4.550

13.200

6.650

3

Phí, lệ phí

660

1.375

2.780

2.065

4

Thuế thu nhập cá nhân

3.000

3.750

8.530

4.220

5

Các nguồn về đất

3.240

3.865

12.340

7.375

 

Thuế nhà đất

370

310

770

270

 

Thu tiền sử dụng đất

2.800

3.510

11.570

7.020

 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

70

45

0

85

B

THU KHÁC NGÂN SÁCH

650

440

2.200

870

 

PHỤ LỤC II

PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH; MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH NĂM 2009 CHO CÁC QUẬN, HUYỆN DO ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/NĐ-CP NGÀY 23/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán sau phân bổ, điều chỉnh

Huyện Thới Lai

Huyện Cờ Đỏ

Quận Thốt Nốt

Huyện Vĩnh Thạnh

A

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

118.952

101.735

156.087

144.401

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

45.655

19.163

56.884

63.870

 

Trong đó: Chi cho giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.640

600

2.160

2.000

2

Chi thường xuyên

73.297

82.572

99.203

80.531

 

 Trong đó: - Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

36.818

43.472

53.963

41.515

 

 - Sự nghiệp khoa học - công nghệ

140

140

140

140

B

SỐ BỔ SUNG NGÂN SÁCH TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN

91.153

87.896

82.509

115.548

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND quyết định dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị mới thành lập; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách ngày 26/06/2009 cho các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 12/NĐ-CP của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!