Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND cơ chế vay lại Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập Khánh Hòa

Số hiệu: 01/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Thanh Quang
Ngày ban hành: 31/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ VAY LẠI CỦA DỰ ÁN “SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP”, VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và kinh phí dự kiến phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1833/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa.

2. Nội dung của dự án: Sửa chữa các hạng mục công trình của các hồ chứa nước Suối Trầu, Láng Nhớt, Đồng Bò, Đá Mài, Cây Sung, Suối Luồng, Suối Lớn, Bến Ghe.

3. Thời gian thực hiện dự án: 2017-2022.

4. Tổng mức phê duyệt: 9.990.000 USD (tương ứng 224,69 tỷ đồng), cơ cấu nguồn vốn:

a) Vốn vay phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa: 9.460.000 USD, trong đó phần ngân sách địa phương vay lại 3.784.000 USD.

b) Vốn đối ứng ngân sách địa phương đảm bảo: 530.000 USD.

Điều 2. Thống nhất cơ chế vay lại của dự án theo Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể như sau:

1. Mức vay lại của tỉnh: 3.784.000 USD

2. Đồng tiền vay lại: USD

3. Lãi suất vay lại: 2%/năm

4. Thời hạn vay lại theo Hiệp định: 15 năm, trong đó có ân hạn 5 năm

5. Nguồn vốn trả nợ: Vốn đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh

6. Trả nợ gốc và lãi theo số thực tế, phù hợp với nội dung thỏa thuận vay lại của Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết với Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành để tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Hàng năm, cân đối bố trí vốn đối ứng và trả nợ vay (nợ gốc và lãi vay) theo đúng quy định và thực hiện theo thỏa thuận vay lại của Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết với Bộ Tài chính.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 31/03/2016 về chủ trương thực hiện cơ chế vay lại của Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


585

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167