Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập quản lý Quỹ phòng chống thiên tai

Số hiệu: 94/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi mức đóng Quỹ phòng chống thiên tai

Từ ngày 08/12/2014, Quỹ phòng, chống thiên tai sẽ được thành lập trên cả nước với mức đóng bắt buộc được thay đổi như sau:

- Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng góp với mức đóng một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo BCTC nhưng tối thiểu 500.000đ và tối đa 100 triệu đồng.

Mức đóng trên được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cán bộ, công viên chức đóng 1 ngày lương/năm theo mức lương cơ bản.

- Người lao động đóng 1 ngày lương/năm theo mức lương tối thiểu vùng.

- Người lao động khác đóng 15.000đ/năm.

Quỹ do UBND cấp tỉnh quản lý, tồn quỹ cuối năm sẽ được chuyển sang năm sau.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP .

Trước đây, Quỹ có tên Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương với mức đóng 01 kg thóc đối với thành viên hộ nông nghiệp, 02 kg đối với đối tượng khác.

Còn doanh nghiệp nộp hai phần vạn trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh nhưng không quá 05 triệu đồng.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc thành lập; đối tượng và mức đóng góp; quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Việc quản lý và sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

2. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Điều 4. Thành lập Quỹ

1. Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cơ quan quản lý Quỹ. Cơ quan quản lý Quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ; ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trực thuộc tổ chức công tác thu Quỹ.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ

Điều 5. Đối tượng và mức đóng góp

1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:

Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

Điều 6. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp

1. Đối tượng được miễn đóng góp:

a) Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ;

c) Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;

d) Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, Dạy nghề;

đ) Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;

e) Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên;

g) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên thuộc hộ gia đình ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; thành viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn;

h) Hợp tác xã không có nguồn thu;

i) Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhả xưởng, thiết bị; phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp:

Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn và thời hạn được miễn, giảm, tạm hoãn

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đối với các đối tượng được quy định tại Điều 6 Nghị định này.

2. Việc xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ của địa phương được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại thiên tai, tổ chức, cá nhân phải báo cáo thiệt hại và đề xuất chính quyền địa phương để tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn, giảm, tạm hoãn. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền nộp vào Quỹ, nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.

Chương III

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ

Điều 8. Quản lý thu, kế hoạch thu nộp Quỹ

1. Thủ trưởng tổ chức kinh tế hạch toán độc lập có trách nhiệm nộp Quỹ theo định mức được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu của các đối tượng lao động khác trên địa bàn (trừ các đối tượng đã thu tại Khoản 2 Điều này) và nộp vào tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ theo mẫu của Bộ Tài chính.

4. Thời hạn nộp Quỹ: Đối với cá nhân nộp một lần trước 30 tháng 5 hàng năm; đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước 30 tháng 5, số còn lại nộp trước 30 tháng 10 hàng năm.

5. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ đối tượng, mức đóng góp thuộc phạm vi quản lý, các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn để xây dựng kế hoạch thu của cơ quan, đơn vị và địa phương.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ đối với từng cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 9. Nội dung chi của Quỹ

1. Chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai, bao gồm:

a) Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà sơ tán phòng tránh thiên tai hoặc tu sửa khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai có giá trị nhỏ hơn 1 tỷ đồng/1 công trình;

b) Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế; thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến; hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo, báo động thiên tai tại cộng đồng;

c) Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa: Phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật, lập kế hoạch, phương án và diễn tập phòng, chống thiên tai cấp xã.

2. Hỗ trợ chi thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã nhưng không vượt quá 5% số thu thực tế hằng năm trên địa bàn cấp xã.

3. Được điều chuyển để hỗ trợ các địa phương khác bị thiệt hại do thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.

Điều 10. Thẩm quyền chi Quỹ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi và nội dung chi cho các đối tượng theo đề nghị của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

2. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan, đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Căn cứ vào số thu Quỹ thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc xuất Quỹ hỗ trợ cho các địa phương khác.

4. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển Quỹ của địa phương này để hỗ trợ địa phương khác được quy định như sau:

a) Trường hợp điều chuyển cấp bách để hỗ trợ địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai nghiêm trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định;

b) Căn cứ báo cáo kết quả thu, chi Quỹ hàng năm của địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xây dựng phương án xử lý số tồn dư Quỹ của địa phương, đảm bảo duy trì số tồn dư của Quỹ tại địa phương và điều chuyển hỗ trợ địa phương khác gặp khó khăn do thiên tai nghiêm trọng; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 11. Báo cáo, phê duyệt quyết toán

1. Cơ quan quản lý Quỹ có trách nhiệm báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ năm trước với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vào Quý I năm sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán Quỹ theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả thu, chi Quỹ với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

Điều 12. Thanh tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Quỹ

1. Quỹ phòng, chống thiên tai chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ. Có biện pháp đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ nộp Quỹ theo quy định của pháp luật.

3. Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, các tổ chức Hội có liên quan đến Quỹ được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về Quỹ và thực hiện quyền giám sát thông qua các ý kiến, đề xuất, phản biện.

Điều 13. Công khai nguồn thu, chi Quỹ

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải công khai danh sách thu, nộp Quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản, niêm yết tại đơn vị; công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu nộp.

2. Cấp xã phải công khai kết quả thu nộp, danh sách người lao động đã đóng Quỹ trên địa bàn xã; tổng kinh phí được cấp cho công tác phòng, chống thiên tai và nội dung chi. Hình thức công khai: Báo cáo giải trình công khai tại cuộc họp tổng kết hàng năm; niêm yết tại trụ sở Ủy ban, Trung tâm văn hóa các thôn và thông báo trên phương tiện truyền thanh xã.

3. Cơ quan quản lý Quỹ công khai kết quả thu, danh sách và mức thu đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng huyện; báo cáo quyết toán thu chi; nội dung chi theo địa bàn cấp huyện. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở Quỹ; thông báo bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức đóng góp Quỹ; công khai trên website của cơ quan Quỹ.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu, chi Quỹ; chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ; chỉ đạo việc công khai Quỹ theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức thu, nộp Quỹ theo quy định tại Điều 8 Chương III Nghị định này.

3. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này; hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện Quỹ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 15. Nghĩa vụ của tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và cá nhân có nghĩa vụ đóng góp Quỹ

Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và cá nhân quy định tại Điều 5 Chương II Nghị định này có nghĩa vụ đóng góp cho Quỹ theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2014.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương.

3. Đối với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2014 theo mức đóng góp quy định tại Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ trước khi Nghị định này có hiệu lực thì được miễn đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2014; số dư Quỹ phòng, chống lụt bão được bàn giao cho cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai để quản lý, sử dụng theo quy định của Nghị định này.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No. 94/2014/ND-CP

Hanoi, October 17, 2014

 

DECREE

ON THE SETTING UP AND MANAGEMENT OF NATURAL DISASTER PREVENTION AND CONTROL FUNDS

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 19, 2013 Law on Natural Disaster Prevention and Control;

At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

The Government promulgates the Decree on the setting up and management of natural disaster prevention and control funds.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree provides for the setting up; contributors and contribution levels; and management and use of natural disaster prevention and control funds (below referred to as funds).

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to Vietnamese agencies, organizations, households and individuals; foreign organizations and individuals and international organizations that currently reside or operate or are engaged in natural disaster prevention and control in Vietnam.

Article 3. Operation principles of funds

1. Funds shall be managed and used in a timely, public, transparent, equal and effective manner for proper purposes.

2. Funds shall operate for not-for-profit purposes.

Article 4. Setting up of funds

1. Funds shall be set up at the provincial level and managed by provincial-level People’s Committees. The year-end balance of funds may be carried forward to the subsequent year.

2. Chairpersons of provincial-level People’s Committees shall decide on the setting up of fund management agencies. Fund management agencies shall be located at provincial- level Agricultural and Rural Development Departments, have seals and may open accounts at state treasuries. Directors of funds shall be appointed, relieved from duty or dismissed by chairpersons of provincial-level People’s Committees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

CONTRIBUTORS AND CONTRIBUTION LEVELS

Article 5. Contributors and contribution levels

1. Independent accounting-practicing economic organizations:

The annual compulsory contribution level is 0.02% of the total value of current assets in Vietnam according to annual financial statements, which, however, must be at least VND 500,000 and at most VND 100 million, and may be accounted as production and business cost.

2. Vietnamese citizens aged between full 18 years and the retirement age prescribed by the labor law shall make contributions as follows:

a/ Salaried cadres, civil servants and public employees working in agencies, organizations and armed forces and managers of state enterprises shall contribute one day’s salary/person/year calculated based on their base salary after deducting payable taxes and insurance premiums;

b/ Workers in enterprises shall contribute one day’s wage/person/year calculated based on the region-based minimum wage;

c/ Other workers, other than those specified at Points a and b of this Clause shall contribute VND 15,000/person/year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Subjects eligible for exemption from or reduction or suspension of payment of, contributions

1. Subjects eligible for exemption from contributions:

a/ War invalids and diseased soldiers and persons eligible for the policy applicable to war invalids;

b/ Natural parents and spouses of fallen soldiers;

c/ Persons who are performing their military service duty in the armed forces, and noncommissioned officers and soldiers serving for a given term in the People’s Public Security Forces and enjoying cost-of-living allowance;

d/ Students studying under long-term formal training programs at universities, colleges, intermediate and vocational training schools;

dd/ Persons with disabilities or persons who have lost 21% or more of their working capacity and people suffering from dangerous diseases certified by district- or higher-level health establishments;

e/ Persons who are unemployed or do not have any job for 6 months or more in a year;

g/ Members of poor households or households living just above the poverty line; members of households in mountainous, remote and deep-lying areas; members of households suffering from damage caused by natural disasters, epidemics, fires, explosions or accidents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i/ Independent accounting-practicing economic organizations that have spent more than 0.02% of their total asset value on repairing and purchasing assets, workshops and equipment or postponed production and business for 5 days or more in a year due to damage caused by natural disasters.

2. Subjects eligible for reduction or suspension of payment of contributions:

Independent accounting-practicing economic organizations eligible for enterprise income tax exemption or reduction shall be considered for reduction or suspension of payment of contributions to funds.

Article 7. Competence to decide on exemption from, or reduction or suspension of payment of, contributions

1. Provincial-level People’s Committees are competent to decide on exemption from, or reduction or suspension of payment of, contributions, for the subjects specified in Article 6 of this Decree.

2. The exemption from, reduction and suspension of payment of, contributions to local funds shall be considered once a year at the time of assignment of collection quotas for funds. Organizations and individuals eligible for exemption from, reduction and suspension of payment of, contributions due to damage caused by natural disasters shall report the damage to local administrations for summarization and sending to competent agencies for exemption, reduction and payment suspension consideration. For those that have made contributions to funds before they are considered for contribution exemption, reduction or payment suspension, the paid sums of money may be subtracted from the subsequent year’s contributions.

Chapter III

MANAGEMENT AND USE OF FUNDS

Article 8. Management of collection and plans on collection for funds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Heads of agencies and organizations shall collect the contributions of their cadres, civil servants, public employees, workers, officers and public employees of the armed forces under their management, and transfer them into fund management agencies’ accounts or district-level accounts authorized by provincial-level People’s Committees.

3. Commune-level People’s Committees shall collect the contributions of other workers in their localities (except those specified in Clause 2 of Article) and transfer them into district-level accounts authorized by provincial-level People’s Committees. The collection of contributions in cash must use receipts issued by the Ministry of Finance.

4. Deadlines for payment of contributions: Individuals shall pay their contributions once a year before May 30; independent accounting-practicing economic organizations shall pay at least 50% of their contributions before May 30 and the remainder before October 30 every year.

5. Heads of agencies, organizations and commune-level People’s Committees shall, based on contributors and contribution levels under their management and subjects eligible for exemption from or reduction or suspension of payment of, contributions, prepare collection plans of their agencies, organizations or localities.

6. Chairpersons of provincial-level People’s Committees shall guide the making of collection plans by, and approve and notify to, each related agency or unit.

Article 9. Spending contents of funds

1. Supporting natural disaster prevention and control activities specified in Clause 3, Article 10 of the Law on Natural Disaster Prevention and Control, including:

a/ Relieving and supporting the remediation of natural disaster consequences: Providing emergency relief in food, drinking water, curative medicines and other essentials to those suffering from damage caused by natural disasters; supporting the repair of houses, health establishments and schools, and for dealing with environmental sanitation issues in natural disaster-hit areas, repair of evacuation houses serving natural disaster prevention and control or urgent repair of natural disaster prevention and control facilities with a value of under VND 1 billion/facility;

b/ Supporting natural disaster response activities: Evacuating people out of dangerous areas; health care; providing food and drinking water to those in evacuation places; supporting observation, information, announcement, warning and alert of natural disasters at community;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Supporting at most 5% of the actually collected amounts annually to pay remuneration to collectors and other administrative expenses for collection work at the communal level.

3. Transferring funds to support other localities suffering from damage caused by natural disasters in case the remediation exceeds the capacity of these localities.

Article 10. Competence to decide on funds’ spending

1. Chairpersons of provincial-level People’s Committees may decide on spending levels and contents for eligible subjects at the request of provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue.

2. Provincial-level commanding committees for natural disaster prevention and control and search and rescue shall summarize the damage and support needs of district-level People’s Committees and related agencies and units, and make proposals to chairpersons of provincial- level People’s Committees.

3. Based on the actually collected amounts, chairpersons of provincial-level People’s Committees shall decide on the use of their funds to support other localities.

4. The Prime Minister may decide to transfer local funds for supporting other localities as follows:

a/ For urgent transfer to support localities seriously affected by natural disasters, the Chairperson of the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall coordinate with the chairpersons of related provincial-level People’s Committees in reporting and making proposals to the Prime Minister for decision;

b/ Based on annual revenue and expenditure finalization reports of local funds, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Finance in, elaborating a plan on the use of the balance of local funds to maintain the balance of funds and transfer funds to support other localities seriously affected by natural disasters; and submitting it to the Prime Minister for decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Fund management agencies shall make annual revenue and expenditure finalization reports and send them to provincial-level People’s Committees in the first quarter of the subsequent year. Chairpersons of provincial-level People’s Committees shall direct related agencies to verify and approve finalization reports under regulations.

2. Provincial-level People’s Committees shall report on funds’ revenue and expenditure finalization to the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control, the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Finance.

Article 12. Inspection, audit and supervision of funds’ operation

1. Natural disaster prevention and control funds are subject to examination, inspection and audit by state agencies under regulations.

2. Chairpersons of provincial-level People’s Committees shall direct related agencies and units to examine and supervise funds’ operations. They shall take measures to urge agencies, organization and individual to fully contribute to funds in according with law.

3. Provincial-level Fatherland Front Committees and associations related to funds may request provision of information on funds, and exercise their oversight power through giving opinions, proposals and criticisms.

Article 13. Publicity of funds’ revenues and expenditures

1. Agencies, units and organizations shall publicize lists of cadres, civil servants, public employees and workers who make contributions to funds. The forms of publicity include written notification and public display at units; and notification at meetings of cadres, civil servants, public employees and workers at units. The publicization shall be made within 30 days after completion of collection.

2. Commune-level People’s Committees shall publicize collected amounts and lists of workers who have made contributions in their communes, and the total funds allocated for natural disaster prevention and control and spending contents. The forms of publicity include reporting at year-end review meetings; public display at head offices of People’s Committees and cultural centers of villages, and announcement via communes’ public addressing systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF AGENCIES, ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

Article 14. Responsibilities of People’s Committees at all levels, the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control and related ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies

1. Provincial-level People’s Committees shall organize funds’ collection and spending; direct the inspection, examination and supervision of funds’ operations; and direct publicity of funds according to this Decree and relevant regulations.

2. Chairpersons of district- and commune-level People’s Committees and heads of agencies and organizations shall organize collection and payment of contributions to funds according to Article 8, Chapter III of this Decree.

3. The Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural Development and related ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies in, inspecting and urging the implementation of this Decree; and annually summarize implementation results and report them to the Prime Minister.

Article 15. Obligations of independent accounting-practicing economic organizations and individuals obliged to make contributions to funds

Independent accounting-practicing economic organizations and individuals specified in Article 5, Chapter II of this Decree shall contribute to funds under regulations.

Chapter V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Effect

1. This Decree takes effect on December 8, 2014.

2. This Decree replaces the Government’s Decree No. 50/CP of May 10,1997, issuing the Regulation on the setting up and operation of local funds for flood and storm prevention and control.

3. Organizations and individuals that have made contributions to funds for flood and storm prevention and control for 2014 in accordance with the Government’s Decree No. 50/ CP of May 10, 1997, before the effective date of this Decree, are exempted from contribution to natural disaster prevention and control funds for 2014. The balance of flood and storm prevention and control funds shall be transferred to natural disaster prevention and control fund management agencies for management and use under this Decree.

Article 17. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees at all levels and related agencies, organizations and individuals shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


127.510

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!