Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/1998/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 38/1998/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 1998 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm:

1. Các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước:

a) Cơ quan hành chính sự nghiệp;

b) Đơn vị lực lượng vũ trang.

2. Các tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối kinh phí hoạt động:

a) Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Tổ chức chính trị - xã hội bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

3. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước tài trợ một phần kinh phí hoạt động theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Các doanh nghiệp nhà nước.

5. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

6. Mọi công dân có nghĩa vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng để dành vốn cho đầu tư phát triển vì lợi ích của mình và của đất nước.

Điều 2.

1. Hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Đầy đủ, đồng bộ và cụ thể trong tất cả các lĩnh vực theo quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

b) Được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định.

2. Nghiêm cấm việc ban hành, thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái quy định.

Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phải xây dựng, ban hành và công bố công khai các quy trình, thủ tục giải quyết công việc; quy chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, thủ tục trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các tổ chức căn cứ vào các quy chế, quy trình quản lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy trình quản lý, quy chế kiểm tra, giám sát trong nội bộ tổ chức để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm phù hợp với điều kiện và yêu cầu của công việc.

Điều 4.

1. Các tổ chức phải thực hiện đúng quy chế công khai tài chính do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Việc công khai tài chính phải bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, quyền giám sát của tổ chức và đoàn thể quần chúng theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

Nội dung, phạm vi và mức độ công khai tài chính phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, kịp thời, đúng nội dung và đúng đối tượng.

2. Các quy chế công khai tài chính bao gồm:

a) Quy chế công khai ngân sách nhà nước các cấp;

b) Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước;

c) Quy chế công khai tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước;

d) Quy chế công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp của nhân dân.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

MỤC 1:THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 5.

1. Việc thành lập mới, sáp nhập, chia, tách tổ chức, việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính phải gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và khi thực hiện phải triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các quyết định thành lập mới, sáp nhập, chia, tách tổ chức trái với quy định hiện hành thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ra quyết định đình chỉ ngay; đồng thời, cơ quan tài chính đình chỉ việc cấp kinh phí ngân sách để thực hiện các quyết định kể trên.

Người ra quyết định sai quy định thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Việc chia, tách tổ chức không được làm tăng biên chế, quỹ tiền lương của đơn vị, trường hợp thực sự cần thiết phải tăng biên chế và quỹ tiền lương thì phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6.

1. Các tổ chức được ngân sách nhà nước cấp kinh phí tiền lương phải thực hiện đúng những quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về biên chế và tiền lương.

Việc tuyển dụng lao động phải được công khai về nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiện của người cần được tuyển dụng.

2. Thực hiện khoán chi tiền lương đối với các tổ chức có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chức năng, nhiệm vụ ổn định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;

b) Đã xây dựng chức danh và quy chế, tiêu chuẩn cán bộ, công chức trong đơn vị;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và duyệt chỉ tiêu biên chế ổn định.

Trên cơ sở đảm bảo hoàn thành công việc được giao, tổ chức thực hiện khoán chi tiền lương được quyền sử dụng khoản tiền tiết kiệm quỹ tiền lương để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức trong đơn vị mình.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc khoán chi tiền lương đối với tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng lao động, quỹ tiền lương vượt quá chỉ tiêu được duyệt.

4. Người ra quyết định tuyển dụng, sử dụng lao động, nâng bậc, chuyển ngạch, nâng ngạch không đúng theo yêu cầu công việc, sai quy định thì phải huỷ bỏ quyết định đó và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật; bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây lãng phí thì phải bồi thường. Các khoản bồi thường thiệt hại bao gồm:

a) Tiền lương chi trả cho người lao động đã được tuyển dụng;

b) Chi phí đào tạo lại để chuyển sang làm công việc khác;

c)Tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (nếu có);

d) Các chi phí khác có liên quan.

Điều 7. Việc mua, trang bị phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị và các tài sản khác (gọi chung là thiết bị) trong tổ chức quy định như sau:

1. Việc mua, trang bị thiết bị trong các tổ chức phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2. Giá cả làm căn cứ kiểm soát mức chi mua thiết bị là giá bình quân phổ biến trên thị trường tại thời điểm mua.

3. Thiết bị được mua, trang bị phải là sản phẩm sản xuất trong nước, trừ những trường hợp sau đây:

a) Thiết bị trong nước chưa sản xuất được;

b) Thiết bị sản xuất ở trong nước có cùng chất lượng, chủng loại và tính năng sử dụng so với thiết bị sản xuất ở nước ngoài nhưng giá cao hơn. Mức cao hơn do Bộ Tài chính quy định cụ thể phù hợp với từng thời kỳ.

c) Thiết bị sản xuất ở trong nước có cùng mức giá với hàng sản xuất ở nước ngoài cùng chủng loại, nhưng chất lượng thấp hơn, tính năng sử dụng kém hơn.

4. Việc mua thiết bị thuộc diện phải đấu thầu thì phải thực hiện theo quy chế đấu thầu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

5. Thủ tướng Chính phủ quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ sử dụng xe ôtô con.

6. Bộ Tài chính quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ mua, trang bị thiết bị khác.

Điều 8.

1. Các tổ chức phải bố trí sử dụng, điều hoà phương tiện đi lại trong nội bộ theo đúng mục đích, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội để điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Cá nhân vi phạm quy định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật theo những hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc; bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Việc bồi thường được thực hiện bằng cách hoàn trả một lần bằng tài sản riêng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định phải hoàn trả, nếu không có khả năng hoàn trả một lần thì trừ dần vào thu nhập hàng tháng nhưng không dưới 10% và không vượt quá 30% tổng thu nhập từ tiền lương và phụ cấp hàng tháng (nếu có).

Điều 10.

1. Việc cử cán bộ, công chức đi công tác phải có kế hoạch và phải thực hiện theo yêu cầu của công việc, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả.

Việc chi công tác phí phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và phải nằm trong dự toán ngân sách được duyệt hàng năm.

2. Người được cử đi công tác không đến nơi công tác, không thực hiện các công việc được giao phải tự chịu mọi chi phí. Trường hợp giả mạo hoá đơn, chứng từ để thanh toán tiền công tác phí thì phải bị xử lý kỷ luật và phải hoàn trả số tiền đã nhận.

3. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi công tác phí trong nước phải bảo đảm cho người đi công tác có khả năng thanh toán những chi phí cần thiết về ăn, nghỉ trọ, đi lại theo mức bình quân của mặt bằng về chi phí xã hội trong những ngày đi công tác và phải tính đến đặc thù khu vực của miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Bộ Tài chính quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi công tác phí trong nước, ngoài nước và hướng dẫn việc khoán chi công tác phí cho các tổ chức.

Điều 11.

1. Việc tổ chức hội nghị phải xác định rõ nội dung, số lượng đại biểu, thời gian và địa điểm phù hợp, không tổ chức những hội nghị có nội dung không thiết thực.

2. Các hội nghị tổ chức toàn ngành trong phạm vi cả nước (trừ các cuộc họp tập huấn nghiệp vụ) phải được phép của Thủ tướng Chính phủ; trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được phép của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Thời gian tổ chức hội nghị không quá 3 ngày, cuộc họp tập huấn nghiệp vụ không quá 7 ngày.

3. Chi phí tổ chức hội nghị bao gồm: chi phí thuê hội trường, in ấn tài liệu, chi phí nước uống, chi phí cho phương tiện đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ tới nơi tổ chức hội nghị, chi hỗ trợ tiền ăn của đại biểu và các khoản chi cần thiết khác.

Kinh phí tổ chức hội nghị phải nằm trong dự toán ngân sách được duyệt hàng năm.

Nghiêm cấm việc sử dụng kinh phí hội nghị để tổ chức liên hoan, chiêu đãi, tặng quà dưới mọi hình thức hoặc chi phí cho các mục đích khác trái quy định.

4. Bộ Tài chính quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi hội nghị.

Điều 12. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được duyệt hàng năm, thực hiện khoán chi công tác phí, hội nghị phí để các tổ chức chủ động trong quản lý và sử dụng tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Khoản tiền tiết kiệm do thực hiện khoán chi công tác phí, hội nghị phí, tổ chức được dự toán, sử dụng cho nhu cầu chi thiết thực khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Việc sử dụng khoản tiết kiệm này phải phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức hiện hành và phải báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 13.

1. Các khoản chi tiếp khách, khánh tiết phải nằm trong dự toán ngân sách được duyệt hàng năm.

2. Không được dùng rượu, bia, thuốc lá để tiếp khách (trừ một số trường hợp tiếp khách nước ngoài có quy định riêng).

3. Việc chi tiếp khách, tặng quà đối với khách trong nước và khách nước ngoài phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiếp khách do Bộ Tài chính quy định.

Điều 14.

1. Việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành phải triệt để tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực, nhưng không phô trương, hình thức.

2. Kỷ niệm ngày thành lập ngành trong phạm vi toàn quốc hoặc toàn tỉnh chỉ được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần nếu thấy thực sự cần thiết và phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Bộ Tài chính quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành.

Điều 15.

1. Lễ đón nhận danh hiệu thi đua, huân chương, huy chương phải được kết hợp vào dịp tổ chức ngày lễ, ngày kỷ niệm hoặc hội nghị của đơn vị, tổ chức và phải đơn giản, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

2. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thi đua, huân chương, huy chương áp dụng theo chế độ chi cho hội nghị.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức chiêu đãi khách tham dự.

Điều 16.

1. Căn cứ vào tính đặc thù của từng ngành, từng lĩnh vực công việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chế thực hành tiết kiệm các khoản chi đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hành tiết kiệm trong nội bộ ngành và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các khoản chi đặc biệt.

MỤC 2: THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 17. Việc duyệt quy hoạch, kế hoạch đầu tư và bố trí vốn đầu tư phải bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Các dự án đầu tư được duyệt phải nằm trong quy hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mọi quyết định đầu tư không nằm trong quy hoạch và không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bảo đảm các điều kiện theo quy định, không thực hiện đúng quy trình, thủ tục đầu tư thì phải bị đình chỉ và không được quyết toán.

Điều 18.

1.Việc quyết định đầu tư có sử dụng vốn của Nhà nước phải được xem xét toàn diện về quy hoạch xây dựng, các phương án kiến trúc, công nghệ, sử dụng đất đai, tài nguyên, hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, nhu cầu tài chính và các khía cạnh xã hội khác, bảo đảm dự án có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

2. Người quyết định đầu tư sai, đầu tư không mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội theo yêu cầu đề ra, gây lãng phí thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân thẩm định dự án đầu tư sai dẫn đến quyết định đầu tư sai thì phải liên đới chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19.

1. Việc lập thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình của dự án đầu tư phải theo tiêu chuẩn xây dựng và định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình của dự án đầu tư, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 20.

1.Việc thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình của dự án đầu tư phải theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình của dự án đầu tư, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21.

1. Các dự án đầu tư thuộc diện phải đấu thầu thì phải tổ chức đấu thầu. Việc đấu thầu xây dựng công trình phải thực hiện theo đúng quy chế đấu thầu do Chính phủ quy định.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đấu thầu xây dựng công trình, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22.

1. Tổ chức, cá nhân nhận thầu phải thực hiện theo đúng thiết kế kỹ thuật, đúng định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, tiến độ thi công, tổng dự toán, dự toán hoặc giá trúng thầu được duyệt.

2. Các chủ đầu tư, chủ dự án phải tiến hành giám sát thi công, nghiệm thu hạng mục công trình và toàn bộ công trình bảo đảm đúng thiết kế kỹ thuật, đúng định mức, đúng dự toán được duyệt và phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng đã nghiệm thu.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thi công, giám sát thi công, nghiệm thu công trình, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 23.

1. Tổ chức, cá nhân cấp phát vốn cho dự án đầu tư phải bảo đảm đúng tiến độ thời gian, khối lượng hoàn thành, phù hợp với thiết kế, dự toán được duyệt và phải kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đã cấp phát.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cấp phát vốn không đúng quy định về quản lý vốn đầu tư xây dựng, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 24.

1. Công trình, hạng mục công trình, dự án đầu tư khi hoàn thành phải được quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo quy định. Trường hợp công trình được thực hiện trong nhiều năm thì hàng năm phải quyết toán vốn đầu tư xây dựng phần khối lượng đã thực hiện.

2. Tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng chế độ thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

MỤC 3:THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, TRỤ SỞ LÀM VIỆC, NHÀ CÔNG VỤ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Điều 25.

1. Việc giao đất, cho thuê đất phải tuân theo đúng pháp luật về đất đai, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tổ chức, cá nhân giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định, gây lãng phí phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân được thuê hoặc được giao đất mà sử dụng không đúng mục đích quy định hoặc không sử dụng thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26.

1.Trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác thuộc tài sản công phải được sử dụng đúng mục đích, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định.

2. Không được sử dụng trụ sở làm việc để cho thuê, chuyển làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ, làm nhà ở hoặc sử dụng vào mục đích khác trái quy định.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật; các khoản tiền thu được do sử dụng các tài sản đó trái quy định phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

4. Thủ tướng Chính phủ quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ sử dụng trụ sở làm việc và các công trình kiến trúc khác trong các tổ chức.

Điều 27.

1. Việc quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên phải tuân theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đình chỉ kịp thời những trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trái quy định, gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường sinh thái .

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, gây lãng phí thì phải bồi thường và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

MỤC 4: THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 28.

1. Doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện đúng chế độ tài chính trong việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, quản lý chi phí, doanh thu, thực hiện chế độ phân phối thu nhập, chế độ hạch toán kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, doanh nghiệp nhà nước ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu hành chính, tiếp khách, hội họp, giao dịch trong doanh nghiệp và báo cáo cho cơ quan tài chính nhà nước.

Điều 29. Doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện chế độ tiền lương và chế độ phân phối thu nhập theo đúng quy định của Nhà nước.

Người quyết định tuyển dụng lao động, chi trả tiền lương và phân phối thu nhập không đúng quy định thì phải bồi thường. Các khoản bồi thường được thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 6 của Nghị định này.

Điều 30.

1. Việc mua, sử dụng phương tiện đi lại và các phương tiện, thiết bị, tài sản khác phục vụ cho công tác quản lý điều hành trong doanh nghiệp nhà nước phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định của nhà nước

Trường hợp mua, trang bị vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền quyết định mua, trang bị phương tiện đi lại, các phương tiện quản lý hành chính của doanh nghiệp, thực hiện chi tiêu tài chính không đúng quy định, gây lãng phí thì phải bồi thường và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Việc lập và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nghiêm cấm việc lập quỹ trái phép. Trường hợp phát hiện quỹ trái phép thì phải thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Người quyết định lập quỹ trái phép thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

MỤC 5:THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN

Điều 32.

1. Bộ Văn hoá Thông tin xây dựng mô hình mẫu về việc tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang và các hoạt động văn hoá khác, bảo đảm triệt để tiết kiệm, lành mạnh, văn minh và giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá dân tộc để vận động toàn dân thực hiện, tạo dư luận xã hội hưởng ứng các mô hình mẫu, phê phán các hiện tượng lãng phí, trái thuần phong mỹ tục.

2. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ vào mô hình mẫu, điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương, hướng dẫn chính quyền cơ sở phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân xây dựng và thực hiện quy ước về tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang và các hoạt động văn hoá khác; theo dõi và chỉ đạo sát sao cuộc vận động này ở địa phương.

Điều 33.

1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo mô hình mẫu, các quy chế, quy ước tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang và các hoạt động văn hoá khác đã được xây dựng.

2. Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức nhà nước phải gương mẫu thực hiện theo những mô hình mẫu, quy chế, quy ước về tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang và các hoạt động văn hoá khác đã hướng dẫn và vận động nhân dân cùng thực hiện, tạo thành phong trào quần chúng rộng khắp trong cả nước.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34.

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy chế công khai tài chính. Người đứng đầu tổ chức được giao quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước có trách nhiệm trực tiếp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước có trách nhiệm xây dựng chương trình, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

3. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Điều 35.

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức, giáo dục vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện theo mô hình mẫu, quy chế, quy ước về tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang và các hoạt động văn hoá khác; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh, phê phán những hành vi gây lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng.

Điều 36. Tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những quy định của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây lãng phí thì phải bồi thường.

Tổ chức có cá nhân vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì thủ trưởng của tổ chức đó phải liên đới chịu trách nhiệm.

Điều 37. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 39. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 38/1998/ND-CP

Hanoi, June 09, 1998

 

DECREE

DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE ON THRIFT PRACTICE AND WASTEFULNESS COMBAT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance on Thrift Practice and Wastefulness Combat of February 26, 1998;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- The subjects of thrift practice and wastefulness combat shall include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) Administrative and non-business agencies;

b) Armed force units.

2. Organizations which are provided with State budget funds for their operation:

a) The Communist Party of Vietnam;

b) Socio-political organizations, including: the Vietnam Fatherland Front, the Vietnam Labor Confederation, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam War Veterans' Association, the Vietnam Women's Union and the Vietnam Peasants' Association.

3. Social organizations and socio-professional organizations which are partly provided with operating funds by the State budget in accordance with the Law on the State Budget.

4. State enterprises.

5. Economic establishments of political organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations, people's armed force units, administrative and non-business agencies, which use State budget funds.

6. Every citizen has the obligation to practice thrift and combat wastefulness in production and consumption so as to save capital for development investment, for his/her own interests and the national interests.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The system of norms, criteria and regimes to serve as basis for thrift practice and wastefulness combat must satisfy the following requirements:

a) Being complete, synchronous and specific in all domains defined in Article 1 of the Ordinance on Thrift Practice and Wastefulness Combat;

b) Being issued according to the defined competence.

2. It is strictly forbidden to issue and implement norms, criteria and regimes which are contrary to the regulations.

Article 3.- The State management agencies shall, within their respective functions, tasks and powers, have to elaborate, issue and publicize the proceeding and procedures for handling affairs; the regulation on inspection and supervision of the observance of the proceeding and procedures in the management and use of the State's capital and property in order to practice thrift and combat wastefulness.

The organizations shall have to base themselves on the management regulations and proceeding set by the competent State agency(ies) to elaborate and issue the management proceeding, the regulation on internal inspection and supervision in service of thrift practice and wastefulness combat activities and in compatibility with their working conditions and requirements.

Article 4.-

1. Organizations shall have to strictly comply with the regulation on financial transparency prescribed by the Prime Minister.

The financial transparency must ensure the exercise of the mastery by the people, cadres, State officials and employees, the supervision by the institutions and mass organizations according to their respective competence defined by the law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The regulations on financial transparency include:

a) The regulation on transparency of State budget at all levels;

b) The regulation on financial transparency with regard to units drafting State budget estimates;

c) The regulation on financial transparency with regard to State enterprises;

d) The regulation on financial transparency with regard to funds with revenues from people's contributions.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS ON THRIFT PRACTICE AND WASTEFULNESS COMBAT

Section 1. TO PRACTICE THRIFT AND COMBAT WASTEFULNESS IN THE USE OF THE STATE BUDGET'S REGULAR EXPENDITURES

Article 5.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The decisions on the establishment, merger, division or splitting of organizations, which are contrary to current regulations, must be immediately suspended under decisions of the competent State agency(ies); and at the same time, the financial agency shall suspend the allocation of budget funds for the execution of above-mentioned decisions.

The persons who have made decisions contrary to the regulations shall, depending on the nature and seriousness of the violation, be dealt with according to law.

3. The division or splitting of an organization must not lead to any increase of its payroll and wage fund; in cases where it is really necessary to increase its payroll and wage fund, it shall have to obtain the approval from the competent State agency.

Article 6.-

1. Organizations that are allocated wage funds by the State budget shall have to strictly comply with the regulations of the competent State agency(ies) on payrolls and wages.

The labor recruitment must be transparent in terms of recruitment demand, criteria and conditions to be met by recruits.

2. The regime of package wage payment shall be applied to the organizations that meet the following conditions:

a) Having stable functions and tasks assigned by the competent State agencies;

b) Having elaborated the titles and standards of their officials and employees;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.After fulfilling its assigned tasks, an organization enjoying the regime of package wage payment shall be entitled to use the amount of savings from its wage fund to supplement the incomes of its officials and employees.

The Ministry of Finance shall guide the application of package wage payment to organizations that fully meet the prescribed conditions.

3. It is strictly forbidden to use labor and wage fund in excess of the approved quotas.

4. Persons who have made decisions on recruitment and use of laborers, professional skill upgrading, professional grade transfer or promotion, which are not appropriate to the work requirements and contrary to the regulations, shall have to cancel such decisions and, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined or examined for penal liability according to law; if wastefulness is caused, compensation must be made for the damage, including:

a) Wages paid to the recruited laborers;

b) Expenses for retraining of laborers before they are transferred to other jobs;

c) Rewards, social insurance, medical insurance (if any);

d) Other related expenses.

Article 7.- The procurement and use of travel means as well as other facilities, equipment and assets (hereafter collectively referred to as equipment) in organizations are stipulated as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The prices serving as basis for controlling the levels of expense for equipment procurement shall be the average prices on the market at the time of procurement.

3. The procured equipment must be home-made products, except for the following cases:

a) Equipment which have not yet been manufactured in the country;

b) Home-made equipment, though being of the same quality, category and use specifications as compared to foreign-made equipment, have higher prices. Such higher price levels shall be specified for each period by the Ministry of Finance.

c) Home-made equipment, though being of the same prices as compared to foreign-made equipment of the same category, are of poorer quality and use specifications.

4. The procurement of equipment subject to bidding must be conducted in accordance with the Regulation on Bidding prescribed by the competent State agency.

5. The Prime Minister shall prescribe the norms, criteria and regime for the use of cars.

6. The Ministry of Finance shall prescribe the norms, criteria and regime for the procurement and use of other equipment.

Article 8.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Ministry of Finance shall summarize and report to the Prime Minister the situation on the travel means in the administrative and non-business agencies as well as socio-political organizations in order to make transfers from the over-equipped units to under-equipped units in accordance with the provisions of law.

Article 9.- Individuals who violate stipulations in Articles 7 and 8 of this Decree shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined in the form of reprimand, warning, wage lowering, professional grade demotion, dismissal from position or from work; or examined for penal liability as prescribed by law; if damage is caused, compensation must be made.

The compensation shall be made in form of lump-sum indemnity with personal property within 30 days from the date the decision on indemnity is issued; If a violator is incapable of making lump-sum indemnity, the compensation shall be deducted from his/her monthly income, but must not be lower than 10% and higher than 30% of the gross income from his/her monthly wage and allowances (if any).

Article 10.-

1. The sending of officials and employees on working missions must be made according to plans and working requirements, for right purposes and with efficiency.

The payment of working mission allowances must comply with the norms, criteria and regime prescribed by the competent State agencies and be included in the approved annual budget estimates.

2. If persons sent on working missions did not go to the designated working venues or failed to perform their assigned tasks, they shall have to bear all expenses incurred. Those who falsify invoices and vouchers to get working mission allowances shall be disciplined and have to reimburse the sum of money they have already received.

3. The norms, criteria and regime of allowances for working missions inside the country must ensure that the persons sent on such working missions can pay all necessary expenses for meals, accommodation and travel at the average cost of living levels during their working missions, with the distinctive characteristics of mountainous areas, islands and deep-lying and remote areas being taken into account.

The Ministry of Finance shall define the norms, criteria and regime of allowances for domestic and overseas working missions, and guide the package assignment of working mission allowances to organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Conferences must be organized with clear determination of their contents, number of participants, time and venues. Conferences with impractical contents should not be organized.

2. The national conferences of branches (except for professional training courses) must be permitted by the Prime Minister; conferences organized by the provinces or cities directly under the Central Government must be permitted by the presidents of the provincial/municipal People's Committees.

Each conference shall not last for more than three days, each professional training course shall not last for more than seven days.

3. The expenses for organizing a conference shall include: expenses for hiring the conference hall, printing of documents, drinks; expenses for means of transporting delegates from their lodgings to the conference venue; meal allowances for participants and other necessary expenses.

The funds for organizing conferences shall be incorporated in the approved annual budget estimates.

It is strictly forbidden to use conference funds for organizing parties and receptions or presenting gifts in any forms or for purposes other than those prescribed.

4. The Ministry of Finance shall stipulate the norms, criteria and regime of conference expenses.

Article 12.- On the basis of the approved annual State budget estimates, the regime of package assignment of working mission allowance and conference expenses shall be applied, so that organizations may take initiative in managing and economically using the State budget.

Organizations shall be entitled to estimate and use the saved amounts of money thank to the application of package assignment of working mission allowance and conference expenses to cover other practical needs in order to raise the management efficiency. The use of such saved amounts must comply with the current quotas and norms and must be reported to the finance agency of the same level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Expenses for guest receptions and festive occasions must be incorporated in the approved annual budget estimates.

2. Liquors, beer and cigarettes must not be used in guest receptions (except for some cases of receiving foreign guests where specific regulations shall apply).

3. The expenses for reception of and gifts to Vietnamese and foreign guests must comply with the norms, criteria and regime of expenses for guest reception prescribed by the Ministry of Finance.

Article 14.-

1. The celebration of branches' founding anniversaries shall be organized in a thoroughly economical and practical manner, without making any show-off or formalism.

2. The celebration of branches' founding anniversaries, on national or provincial scale, shall be organized only once every five years if they are deemed really necessary and approved by the Prime Minister or the presidents of the provincial People's Committees.

3. The Ministry of Finance shall prescribe the norms, criteria and regime of expenses for organization of branches' founding anniversaries.

Article 15.-

1. The ceremonies for receiving emulation titles, orders and medals must be organized together with the occasions of anniversaries or conferences of units and organizations and in a simple and economical way, without making any show-off and formalism.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. It is strictly forbidden to use public funds and State budget allocations to organize receptions for participants therein.

Article 16.-

1. Basing themselves on the distinctive characteristics of their respective branches and work domains, the Minister of Defense and the Minister of Public Security shall promulgate the regulations on thrift practice applicable to special expenditures in the fields of national defense and security.

2. The Ministry of Defense and the Ministry of Public Security shall have to coordinate with the Ministry of Finance in inspecting and closely supervising the thrift practice within their respective branches and periodically reporting to the Prime Minister on the special expenditures.

Section 2. TO PRACTICE THRIFT AND COMBAT WASTEFULNESS IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION

Article 17.- The approval of investment planning and plans and the allocation of investment capital must ensure the socio-economic efficiency and suit the capability of the economy.

All investment projects shall be approved only when they are included in the general planning ratified by the competent levels.

All decisions to invest in projects, which are neither included in the general planning nor approved by the competent levels, fail to meet the prescribed conditions or fail to comply with the investment proceedings and procedures, shall be suspended and the final settlement of such projects shall not be made.

Article 18.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Any person who makes a wrong investment decision or a decision to invest in a project that fails to yield socio-economic efficiency as required, thus causing waste shall, depending on the nature and seriousness of the violation, be dealt with according to law.

Any organizations and/or individuals that falsely evaluate an investment project and consequently make a wrong investment decision shall have to take joint liability and be dealt with according to law.

Article 19.-

1. The elaboration, evaluation and approval of technical designs of investment projects shall comply with the construction standards and the economic-technical norms set by the competent State agency(ies) and ensure the socio-economic efficiency and protect the ecological environment.

2. Organizations and/or individuals that violate the regulations on elaboration, evaluation and approval of technical designs of investment projects, thus causing waste shall have to make compensation therefor and be dealt with according to law.

Article 20.-

1. The evaluation and approval of the total cost estimates and project cost estimates of investment projects must strictly comply with the approved technical designs, the economic-technical norms and standards and unit prices set by the competent State agency(ies).

2. Organizations and/or individuals that violate the regulations on evaluation and approval of the total cost estimates and project cost estimates of investment projects, thus causing waste shall have to make compensation therefor and be dealt with according to law.

Article 21.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Organizations and/or individuals that violate the regulations on project construction bidding thus causing waste shall have to make compensation therefor and be dealt with according to law.

Article 22.-

1. The organizations and/or individuals that are construction contractors shall have to strictly observe the technical designs, the economic-technical norms and standards, the set construction tempo, the total cost estimates, cost estimates or the approved bid winning prices.

2. The investors and/or project owners shall have to supervise the construction and make the inspection upon the completion of project units and the whole projects in order to ensure strict observance of technical designs, norms, approved cost estimates, and take responsibility for the volume and quality of construction already inspected and accepted.

3. Organizations and/or individuals that violate the regulations on construction activities, construction supervision and inspection upon the completion of projects, thus causing waste shall have to make compensation therefor and be dealt with according to law.

Article 23.-

1. Organizations and/or individuals that allocate capital to the investment projects shall have to ensure the set time table, work volume completed, conformity with the approved designs and cost estimates, and to inspect and supervise the use of the allocated capital.

2. The competent organizations and/or individuals that allocate capital at variance with the regulations on management of construction investment capital, thus causing waste or loss to the State's capital and property shall have to make compensation therefor and be dealt with according to law.

Article 24.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Organizations and/or individuals that fail to comply with the regulation on payment for the construction volume already done and on the settlement of construction investment capital, thus causing waste, shall have to make compensation therefor and be dealt with according to law.

Section 3. TO PRACTICE THRIFT AND COMBAT WASTEFULNESS IN THE MANAGEMENT AND USE OF LAND, WORKING OFFICES, PUBLIC HOUSES AND NATURAL RESOURCES

Article 25.-

1. The assignment and lease of land must comply with the legislation on land and the legislation on thrift practice and wastefulness combat.

2. Organizations and/or individuals that assign and/or lease land ultra vires or in excess of the prescribed norms, criteria and regime, thus causing waste, shall have to make compensation therefor and shall be dealt with according to law.

3. Organizations and/or individuals that have been assigned or leased land but fail to use land for the right purposes or have not used it shall be dealt with according to law.

Article 26.-

1. Working offices, public houses and other architectural works which belong to public assets must be used for the right purposes and according to the prescribed norms, criteria and regime.

2. Working offices must not be leased out or turned into business or service establishments or residential houses or used for purposes other than those prescribed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Prime Minister shall prescribe the norms, criteria and regime of use of working offices and other architectural works by organizations.

Article 27.-

1. The management and exploitation of natural resources must comply with the provisions of law. The competent State agencies shall, within their respective functions and tasks, have to conduct regular inspection and supervision thereof; and promptly suspend the natural resource prospection, exploitation and use which are contrary to the regulations, and cause waste as well as pollution to the ecological environment.

2. Organizations and/or individuals that violate the regulations on management, exploitation and use of natural resources, thus causing waste, shall have to make compensation therefor and be dealt with according to law.

Section 4. TO PRACTICE THRIFT AND COMBAT WASTEFULNESS IN THE MANAGEMENT AND USE OF CAPITAL AND PROPERTY AT STATE ENTERPRISES

Article 28.-

1. The State enterprises shall have to strictly observe the financial regime in the management and use of capital and property, management of expenses and turnover, and the regime of income distribution, cost-accounting, accountancy and statistics as prescribed by law.

2. Basing themselves on the system of economic-technical norms and expenditure criteria and regime set by the competent State agency(ies), the State enterprises shall issue norms, criteria and regime of administrative expenditures, expenses for guest receptions, meetings and transactions in the enterprises and report them to the State financial agency.

Article 29.- The State enterprises shall have to apply the wage regime and the income distribution regime in accordance with the State's regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 30.-

1. The procurement and use of travel means and other facilities, equipment and assets in service of the managerial and executive work in the State enterprises must strictly comply with the norms, criteria and regime prescribed by the State.

Any procurement and use of equipment beyond the prescribed norms, criteria and regime shall be handled in accordance with the provisions of law.

2. The general directors, directors or authorized persons, who decide the procurement and equipment of travel means and administrative management facilities of the enterprises, or decide financial expen-ditures at variance with the regulations, thus causing waste, shall have to make compensation therefor and shall, depending on the nature and seriousness of their violation, be handled according to law.

Article 31.- The setting up and use of funds at State enterprises must comply with regulations of the competent State agency(ies). It is strictly forbidden to set up illicit funds. All illicit funds must, when being detected, be recovered and remitted into the State budget.

Persons who decide the setting up of illicit funds shall be handled according to law.

Section 5. TO PRACTICE THRIFT AND COMBAT WASTEFULNESS IN PRODUCTION AND PEOPLE'S CONSUMPTION

Article 32.-

1. The Ministry of Culture and Information shall build good models for the organization of traditional festivals, weddings, funerals and other cultural activities in a thoroughly thrifty, healthy and civilized manner and preserve the fine customs and practices as well as the nation's cultural identity, in order to mobilize the entire people to follow such models and create the public opinion in favor of the good models and against phenomena of wastefulness and those contrary to the fine customs and practices.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 33.-

1. The State agencies shall have to coordinate with the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in organizing and mobilizing their cadres, officials, employees and people to practice thrift and combat wastefulness according to the set models, the regulations and conventions on organization of traditional festivals, weddings, funerals and other cultural activities.

2. The leading cadres, State officials and employees shall have to be exemplary in following the set models, observing regulations and conventions on organization of traditional festivals, weddings, funerals and other cultural activities, as already guided, and mobilize the people to follow, so as to create a mass movement nationwide.

Chapter III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 34.-

1. The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People's Councils and People's Committees at all levels, State enterprises and other organizations that use State budget allocations shall have to observe the regulations on thrift practice and wastefulness combat and guide their attached units in strictly observing the regulation on financial transparency. The heads of organizations that have been assigned to manage and use the State's capital and property shall have to personally practice thrift and combat wastefulness.

2. The organizations that use the State budget allocations and manage and use the State's capital and property shall have to elaborate programs and adopt measures to practice thrift and combat wastefulness within their respective units.

3. The competent State agencies shall have to inspect, supervise, detect and promptly handle violations of the regulations on thrift practice and wastefulness combat as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the People's Councils and the People's Committees at all levels shall have to coordinate with the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in organizing, educating and mobilizing the people to practice thrift and combat wastefulness; supervising the organizations' and individuals' observance of the State's regulations on thrift practice and wastefulness combat.

2. Mass media agencies shall have to propagate and mobilize the people to observe the State's regulations on thrift practice and wastefulness combat; follow the set models and observe regulations and conventions on organization of traditional festivals, weddings and funerals and other cultural activities; propagate examples of good people and good deeds in thrift practice and wastefulness combat; to combat and condemn acts of wastefulness in production and consumption.

Article 36.- Organizations and/or individuals that fail to observe or improperly observe the State's regulations on thrift practice and wastefulness combat shall, depending on the nature and seriousness of their violation, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability as prescribed by law; if waste is caused, compensation must be made.

The heads of organizations managing individuals who violate the regulations on thrift practice and wastefulness combat shall have to take joint liability.

Article 37.- Organizations and/or individuals that make achievements in thrift practice and wastefulness combat shall be commended and rewarded in accordance with the State's regulations.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 38.- This Decree takes effect after its signing.

Article 39.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees at all levels and the heads of the concerned organizations shall have to implement this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

THE GOVERNMENT  
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 38/1998/NĐ-CP ngày 09/06/1998 Hướng dẫn Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84