Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 204/2013/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước 2013 2014

Số hiệu: 204/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Miễn thuế khoán kinh doanh nhà trọ 2013, 2014

Ngày 5/12, Chính phủ ban hành Nghị định 204/2013/NĐ-CP quy định một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

Theo đó, sẽ tiến hành miễn thuế khoán đối với thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình và cá nhân kinh doanh nhà trọ, cung ứng dịch vụ chăm sóc trông giữ trẻ và suất ăn ca cho công nhân.

Riêng đối với doanh nghiệp cung ứng suất ăn ca cho công nhân (không bao gồm cung ứng cho doanh nghiệp vận tải, hàng không và hoạt động kinh doang khác) cũng sẽ được miễn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp, hộ, cá nhân đã kê khai, nộp vào ngân sách số tiền thuế được miễn này thì sẽ được hoàn trả hoặc bù trừ vào số thuế còn phải nộp theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2013

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013, 2014

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2013/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2013/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014,

Điều 1. Thu ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. Thu ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu

a) Cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước quy định tại Khoản này là số cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị cho phần vốn nhà nước phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả phần cổ tức của các năm trước được chia trong năm và số cổ tức tạm chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị).

Đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có trách nhiệm đôn đốc công ty nộp khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Quỹ) đặt tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi là SCIC) chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Đối với khoản cổ tức được chia quy định tại Điểm này đã nộp về Quỹ đặt tại SCIC từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 10 tháng 12 năm 2013, SCIC có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 15 tháng 12 năm 2013.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm rà soát, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần đôn đốc công ty nộp đầy đủ, kịp thời khoản cổ tức được chia quy định tại Điểm này về Quỹ để chuyển nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền về Quỹ.

b) Số thu cổ tức nộp ngân sách nhà nước quy định tại Khoản này được điều tiết 100% cho ngân sách trung ương.

2. Thu ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận còn lại năm 2013 và năm 2014 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

a) Các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Khoản này bao gồm: Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế; công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con (bao gồm cả SCIC).

b) Lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước năm 2013 và năm 2014 quy định tại Khoản này là phần lợi nhuận sau khi trừ (-) khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2013/NĐ-CP) và các quỹ đặc thù khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2013 được trừ cả khoản chi từ lợi nhuận sau thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Đối với SCIC ngoài việc thực hiện thu, nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận còn lại theo quy định tại Khoản này có trách nhiệm nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận còn lại thu về Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu.

c) Thời điểm khai, nộp ngân sách nhà nước

Các doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản này có trách nhiệm khai, nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 10 tháng 12 năm 2013 số lợi nhuận quy định tại Điểm b Khoản này tạm tính 9 tháng đầu năm 2013. Khi quyết toán năm 2013, nộp số còn lại chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2014.

Số phải nộp ngân sách nhà nước năm 2014 kê khai, nộp theo thời điểm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

Trường hợp quyết toán năm 2013 và năm 2014 nếu phát sinh số đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số thực tế phải nộp thì doanh nghiệp được hoàn lại số tiền đã nộp thừa hoặc được giảm trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo.

d) Cơ quan thu, nộp:

Cơ quan thuế có trách nhiệm thu, nộp và kiểm tra việc thu, nộp vào ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Điểm a Khoản này.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm đôn đốc, thu vào Quỹ đối với lợi nhuận còn lại của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do các Bộ, ngành, địa phương làm đại diện chủ sở hữu như quy định tại Nghị định 71/2013/NĐ-CP và nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thu vào Quỹ.

đ) Lợi nhuận nộp ngân sách nhà nước quy định tại Khoản này của các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương. Lợi nhuận của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và quản lý điều tiết 100% cho ngân sách địa phương.

Điều 2. Thu, sử dụng tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí năm 2013, 2014

1. Thu ngân sách nhà nước 75% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí phát sinh năm 2013 và 2014. Số tiền còn lại (25%) để lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư các dự án dầu khí trọng điểm và bổ sung một phần vào Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí theo quy định tại Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Việc sử dụng tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí còn lại (25%) đầu tư các dự án dầu, khí trọng điểm thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ), quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật khác liên quan.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị khai thác hoặc nhà thầu Việt Nam được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủy quyền kê khai, nộp thuế có trách nhiệm kê khai, nộp trực tiếp vào ngân sách khoản thu 75% quy định tại Khoản 1 Điều này theo thực tế phát sinh.

Điều 3. Sử dụng quỹ dự trữ tài chính của địa phương để bù đắp giảm thu ngân sách địa phương

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép sử dụng không quá 70% số dư quỹ dự trữ tài chính của địa phương để bù đắp phần giảm thu ngân sách địa phương năm 2013 trong trường hợp bị hụt thu cân đối ngân sách địa phương mà sau khi đã huy động các nguồn lực tài chính của địa phương và sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi ngân sách vẫn không bù đắp đủ nguồn.

Điều 4. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 và 2014 đối với hộ, cá nhân và tổ chức

1. Miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) năm 2013 và 2014 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

Mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân quy định tại Khoản này được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

2. Miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2013 và 2014 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân (không bao gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận tải, hàng không, hoạt động kinh doanh khác) của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn chỉ tính trên thu nhập từ hoạt động cung ứng suất ăn ca. Trường hợp không xác định được thu nhập của hoạt động được miễn thuế thì thu nhập để tính số thuế được miễn thuế được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu của hoạt động cung ứng suất ăn ca với tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm miễn thuế.

Số thuế giá trị gia tăng được miễn được xác định căn cứ theo tỷ lệ giữa doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng của hoạt động cung ứng suất ăn ca của từng tháng trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng trong tháng.

Doanh nghiệp được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, nộp thuế theo kê khai và phải đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều này và thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

3. Hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được miễn thuế quy định tại Điều này phải cam kết giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ, giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2013 và năm 2014 không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề.

Giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca phải được công khai, niêm yết tại cơ sở kinh doanh và thông báo cho chính quyền xã, phường nơi kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp kiểm tra, thanh tra phát hiện hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh không thực hiện đúng cam kết về giá quy định tại Khoản này thì hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh không được miễn thuế theo quy định tại Điều này. Trường hợp hộ, cá nhân tổ chức kinh doanh không được miễn thuế mà đã kê khai miễn thuế thì bị xử lý truy thu và phạt chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc hoàn trả hoặc bù trừ vào số thuế còn phải nộp đối với trường hợp doanh nghiệp, hộ, cá nhân đã kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuế được miễn quy định tại Điều này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm chỉ đạo Người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc thu nộp các khoản thu quy định tại Nghị định này vào ngân sách nhà nước.

3. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm đôn đốc, thu, nộp vào ngân sách khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước và phần lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do các Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu; đồng thời phối hợp với các cơ quan thuế để đôn đốc thu vào ngân sách khoản lợi nhuận quy định tại Nghị định này.

4. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm đôn đốc, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước khoản thu thuộc nhiệm vụ được quy định tại Nghị định này và đôn đốc, kiểm tra việc thu, nộp phần cổ tức được chia nộp về Quỹ đặt tại SCIC.

5. Hội đồng thành viên tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác:

a) Tạm nộp lợi nhuận, cổ tức 09 tháng đầu năm và cả năm 2013, năm 2014 tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước về công ty mẹ để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định này.

b) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy định, thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và nộp kịp thời cổ tức được chia về tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

6. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về giá ở địa phương xác nhận và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cam kết giữ ổn định giá của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Nghị định này.

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------
-

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 204/2013/ND-CP

Hanoi, December 05, 2013

 

DECREE

DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF RESOLUTION OF NATIONAL ASSEMBLY ON A NUMBER OF SOLUTIONS TO STATE BUDGET IMPLEMENTATION IN 2013 AND 2014

Pursuant to the Law on organization of Government dated December 25, 2001;

Pursuant to Resolution No. 54/2013/QH13 dated November 12, 2013 of National Assembly on adjustment of state budget estimate in 2013;

Pursuant to Resolution No. 57/2013 / QH13 dated November 12, 2013 by the National Assembly on the state budget estimate in 2014;

At the request of the Minister of Finance;

The Government issues the Decree detailing and guiding the implementation of resolution of national assembly on a number of solutions to state budget implementation in 2013 and 2014;

Article 1. State budget collection for dividend divided in 2013 and 2014 for the state capital at the joint stock company with state capital whose owner is represented by the Ministries, sectors and localities and the remaining profit after appropriation of funds in accordance with regulations of law of the groups and corporations in which the State holds 100% of charter capital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Dividend divided for the state capital specified in this Clause is the number of dividend divided under the Resolution of the General Meeting of Shareholders and Board of Directors for the state capital generated in 2013 and 2014 (including the dividend of previous years divided in the year and the number of dividend temporarily divided under the Resolution of the General Meeting of Shareholders and Board of Directors).

Representative of state capital at the joint stock company is responsible for urging the company to transfer the divided dividend for the state capital to the fund for support of arrangement and development of enterprises (hereafter referred to as Fund) placed at the State Capital and Investment Corporation (hereinafter referred to as SCIC) within 10 days from the date of issue of the Resolution of the Board of Directors.

For the divided dividend which is specified at this Point has been transferred to the Fund under the management of SCIC from 01/01/2013 to 10/12/2013, SCIC is responsible for payment to the state budget before 15/12/2013.

The SCIC must review and coordinate with the representative organs of state capital at the joint stock companies to urge them to promptly and completely transfer the divided dividend specified at this Point to the Fund for transfer to the state budget within 03 working days from the date the Fund receives the money.

b) The amount of dividend transferred to the state budget specified in this Clause will be regulated by 100% for the central budget.

2. The state budget collection for the remaining profit in 2013 and 2014 after appropriation of funds in accordance with regulations of law of the groups and corporations in which the State holds 100% of charter capital.

a) The groups and corporations in which the State holds 100% of charter capital specified in this Clause including: One-member limited liability companies as parent company of economic groups, state corporations, parent company in parentsubsidiary model (including SCIC).

b) The remaining profits to be transferred to the state budget in 2013 and 2014 specified in this Clause is the profit after minus (-) the losses of previous years which are expired for deduction from the pretax earning and appropriation of funds under the provisions of Decree No. 71/2013/ND-CP dated July 11, 2013 of the Government on investment of state capital in enterprises and financial management for enterprises in which the state holds 100% of charter capital (hereafter referred to as Decree No. 71/2013/ND-CP) and other specific funds as prescribed by the Government and the Prime Minister. Particularly in 2013, the expenditures from the profits after tax are deducted under the Prime Minister’s Decision (if any).

For SCIC, in addition to collection and transfer of remaining profits to the state budget under the provisions in this Clause, will also transfer into the state budget the remaining profits earned on the Fund generated in 2013 and 2014 of independent one-member limited liability companies with 100% state capital represented as owner by the Ministries, sectors and localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The enterprises specified at Point a of this Clause must declare and transfer to the state budget before 10/12/2013 the profit specified at Point b of this Clause temporarily calculated for the first 9 months of 2013 and transfer the remaining amount to the state budget no later than 31/3/2014 upon finalization of 2013.

The amount of payment to the state budget will be declared and paid by the time of declaration and payment of business income tax of quarterly temporary calculation and the time of annual finalization of business income tax.

In case of finalization in 2013 and 2014, if the amount paid to the state budget is larger than the actual amount payable, the enterprise will be refunded the overpaid amount or deducted from the tax payable of the following period.

d) Collection and payment organs:

The tax organs will carry out the collection, payment and inspection of collection and payment to the state budget over the enterprises in which the state holds 100% of charter capital specified at Point a of this Clause.

SCIC will urge and collect into the Fund the remaining profit of independent one-member limited liability companies with 100% state capital represented as owner by the Ministries, sectors and localities under the provisions of Decree No. 71/2013/ND-CP and make payment to the state budget within 03 working days from the date of collection into Fund.

dd) The profits for payment into the state budget specified in this Clause of the groups and corporations in which the state holds 100% of charter capital and enterprises under the management of central government are regulated by 100% for central budget. The profits of enterprises with 100% of state capital established and managed by the People’s Committee of provinces and centrally-run cities will be regulated by 100% for local budget.

Article 2. Collection and use of interest of oil and gas divided for the host country and money from reading and use of oil and gas documents in 2013 and 2014

1. State budget collection of 75% of interest of oil and gas divided for the host country from the Vietnam-Russia venture -  “Vietsovpetro" and contracts to divide oil and gas product division, the money from reading and use of oil and gas documents generated in 2013 and 2014. The remaining amount (25%) will be used by the Vietnam Oil and Gas Group to invest in key oil and gas projects and supplement a portion to the Fund for search and exploration of oil and gas under the provisions in Decree No. 142/2007/ND-CP dated September 05, 2007 of the Government on issuing Regulation on financial management of the parent company - Vietnam Oil and Gas Group.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Vietnam Oil and Gas Group, the operators or Vietnamese contractors authorized by the Vietnam Oil and Gas Group to carry out the declaration and tax payment must make declaration and payment to the budget with the collection of 75% specified in Clause 1 of this Article by the actual generation.

Article 3. Use of local financial reserve fund to offset the reduced collection of local budget

The provincial People’s Committee may use not more than 70% of balance of local financial reserve fund to offset the reduced collection of local budget in 2013 in case of deficit of collection of local budget balance without sufficient offsetting after mobilization of all local financial sources and re-arrangement of budget expenditure task.

Article 4. Exemption of flat-rate tax (VAT and personal income tax) and business income tax in 2013 and 2014 for households, individuals and organizations

1. Exemption of lump-sum tax (VAT and personal income tax) and business income tax in 2013 and 2014 for households, individuals that do business of house renting to workers, employees, students; households and individuals doing business of child caregiving and households and individuals providing shift serving for workers.

The rate of lump-sum tax of VAT and personal income tax specified in this Clause is determined as prescribed by law on tax management and the law on VAT and personal income tax.

2. Exemption of VAT and business income tax payable incurred in 2013 and 2014 for the provision of shift serving for workers (excluding provision of shift serving for transport or air transport enterprises and other business activities) of enterprises.

In case the enterprise carries out many business activities, the business income tax to be exempted is only calculated on the income from the provision of shift serving for workers. In case of failure to determine the income of tax-exempt activities, the income to calculate the exempted tax is determined by the percentage (%) between the revenue of provision of shift serving for workers with the total revenues of enterprise in the year of tax exemption.

The amount of exempted VAT is determined on the ratio between the revenue subject to VAT of provision of shift serving of each month over the total revenues of goods and services subject to VAT in a month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Business households and individuals and enterprises that are exempted from tax specified in this Article must commit that the rent of house and room, the charge of child caregiving and the price of provision of shift serving in 2013 and 2014 will not be higher than the rate of December of preceding year.

All of such prices must be publicized and posted at the business establishments and announced to the authorities of communes and wards where the business is carried out and the managing tax organs. In case of inspecting and finding that the business households, organizations and individuals fail to comply with the commitment to the price specified in this Clause, they will not be exempted from tax specified in this Article. If the business households, organizations and individuals are not exempted from tax but make declaration of tax exemption, they will be collected arrears and fined for late payment of tax as prescribed by law on tax management.

4. The Ministry of Finance will provide the guidance on the refund or offsetting in the amount of tax to be paid in case the enterprises, households and individuals have declared and paid to the state budget the tax exempted as prescribed by the provisions of this Article.

Article 5. Effect

This Decree takes effect from the date of its signing.

Article 6. Implementation organization

1.The Ministry of Finance will provide the guidance on implementation of this Decree.

2. The Ministries, sectors, People’s Committees of provinces and centrally-run cities within their authority in accordance with law, must direct the authorized representative of state capital invested at enterprises to inspect and urge the collection and payment of collected amounts specified in this Decree to the state budget.

3. The SCIC must urge, collect and pay into the state budget the dividends divided for the state capital at the joint stock companies with the state capital and the payment of remaining profits to the budget at independent one-member limited liability companies with 100% state capital represented as owner by the Ministries, sectors and localities and coordinate with the tax organs to urge the collection for payment into the budget of the profits specified in this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The member Board at the groups and state-owned corporations must direct and urge the authorized representative of the enterprise’s capital invested at other enterprises:

a) Temporarily make payment of profit and dividend of the first 09 months of 2013 and 2014 at the joint stock companies and one-member limited liability companies with 100% of state capital to the parent company for payment to state budget as prescribed by this Decree.

b) Hold the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations, distribute profits and divide dividends and promptly transfer such dividends to the groups and corporations in which the State holds 100% of charter capital.

6. The tax consultation Council of communes and wards must coordinate with the state management organs on the price at localities to certify, monitor and inspect the implementation of commitment to stabilization of price of business households, individuals and enterprises specified in Article 4 of this Decree.

7. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of government-attached agencies and Chairman of People's Committees of provinces and centrally-run cities, organizations and individuals are liable to execute this Decree. / .

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.234

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!