Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 168/2003/NĐ-CP nguồn tài chính quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Số hiệu: 168/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 168/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 168/2003/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH CHO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định về nguồn tài chính và việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động và đóng góp để hình thành nguồn tài chính, quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ phải tuân theo các quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3.

Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ phải được bảo đảm đầy đủ ổn định để quản lý, duy trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phục vụ giao thông đường bộ được thông suốt, an toàn, thuận lợi.

Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ chỉ được sử dụng vào những công việc, hoạt động có liên quan đến quản lý, bảo trì đường bộ.

Điều 4. Nguồn tài chính bảo đảm cho quản lý, bảo trì đường bộ được phân định như sau:

Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ được bố trí từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ thuộc hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã (gọi chung là hệ thống đường bộ địa phương) được bố trí từ ngân sách địa phương và từ các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ chuyên dùng, đường bộ được đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

NGUỒN TÀI CHÍNH CHO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Điều 5. Nguồn tài chính (gọi tắt là vốn) cho quản lý, bảo trì đường bộ được hình thành từ các nguồn:

1. Ngân sách nhà nước cấp.

2. Nguồn thu phí sử dụng đường bộ.

3. Nguồn vốn của chủ đầu tư đối với các đường kinh doanh.

4. Nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân.

5. Các nguồn vốn khác hợp pháp.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tạo vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành cơ chế tạo vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương.

Điều 6. Bố trí vốn hàng năm cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, Bộ Giao thông vận tải xây dựng dự toán chi và phối hợp với Bộ Tài chính để bố trí vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; căn cứ vào yêu cầu quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương, Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính) xây dựng dự toán chi và phối hợp với Sở Tài chính để bố trí vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chương 3:

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN CHO QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Điều 7. Vốn cho quản lý, bảo trì đường bộ được sử dụng vào những công việc sau:

1. Hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ trong giao thông đường bộ, bao gồm: tổ chức theo dõi tình trạng kỹ thuật và quản lý công trình đường bộ; tổ chức giao thông đường bộ; kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe, các trạm thu phí sử dụng đường bộ; hoạt động của các bến phà, cầu phao có số thu không đủ chi thường xuyên; bảo đảm các vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng cho đảm bảo giao thông đường bộ; các hoạt động khác về quản lý nhà nước và phục vụ trong giao thông đường bộ được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

2. Công tác bảo trì đường bộ, bao gồm:

a) Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ;

b) Sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa và sửa chữa lớn) đường bộ;

c) Sửa chữa đột xuất đường bộ, khắc phục hậu quả thiên tai hoặc các nguyên nhân khác.

Điều 8. Kế hoạch sử dụng, cấp phát, thanh quyết toán vốn cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Hàng năm, trên cơ sở dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Giao thông vận tải phân bổ vốn quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; Sở Giao thông vận tải (hoặc Sở Giao thông công chính) phân bổ vốn quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương.

Việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn quản lý, bảo trì đường bộ theo quy định hiện hành.

Điều 9. Công tác kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm.

1. Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính) có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc tạo lập, quản lý, sử dụng vốn cho quản lý, bảo trì đường bộ tại các đơn vị liên quan.

2. Việc thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn cho quản lý, bảo trì đường bộ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 11. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 12. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, bảo trì đường bộ có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 168/2003/ND-CP

Hanoi, December 24, 2003

 

DECREE

PRESCRIBING THE FINANCIAL SOURCE FOR ROAD MANAGEMENT AND MAINTENANCE AS WELL AS THE MANAGEMENT AND USE THEREOF

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 29, 2001 Law on Land-Road Traffic;
Pursuant to the December 16, 2002 Law on State Budget;
Pursuant to the December 16, 2001 Ordinance on Charges and Fees;
At the proposal of the Minister of Communications and Transport,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Decree prescribes the financial source for road management and maintenance as well as the management and use thereof.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.-

The financial source for road management and maintenance must be adequate and stable for the management, maintenance and protection of road traffic infrastructures, thus ensuring smooth, safe and convenient road traffic.

The financial source for road management and maintenance shall be used only for jobs and activities related thereto.

Article 4.- The financial source for road management and maintenance shall be apportioned as follows:

- The financial source for management and maintenance of the national highway system shall be allocated from the central budget and other capital sources according to law provisions.

- The financial source for management and maintenance of roads belonging to the systems of provincial roads, urban roads, district roads and commune roads (hereinafter referred collectively to as local road systems) shall be allocated from local budgets and other capital sources according to law provisions.

- The financial source for management and maintenance of special-use roads and roads invested with capital sources other than the State budget during the course of exploitation and use shall be covered by investors themselves according to law provisions.

Chapter II

FINANCIAL SOURCE FOR ROAD MANAGEMENT AND MAINTENANCE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. State budget allocations.

2. Proceeds from collection of road tolls.

3. Capital sources of investors, for roads under commercial exploitation.

4. Contributions and mobilizations from organizations and individuals.

5. Other lawful capital sources.

The Ministry of Communications and Transport shall coordinate with the Ministry of Finance in formulating a mechanism to create capital for the management and maintenance of the national highway system, then submitting it to the Prime Minister for decision.

The provincial-level People's Committees shall formulate and submit to the provincial-level People's Councils for promulgation a mechanism to create capital for the management and maintenance of local road systems.

Article 6.- Annual capital allocation for road management and maintenance

Annually, based on the requirements for management and maintenance of the national highway system, the Ministry of Communications and Transport shall estimate the expenditures and coordinate with the Ministry of Finance in allocating capital for the management and maintenance of the national highway system; based on the requirements for management and maintenance of local road systems, the provincial/municipal Communications and Transport Services (Communications and Public Works Services) shall estimate the expenditures and coordinate with the provincial/municipal Finance Services in allocating capital for the management and maintenance of local road systems according to the provisions of the Law on State Budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.MANAGEMENT AND USE OF CAPITAL FOR ROAD MANAGEMENT AND MAINTENANCE

Article 7.- Capital for road management and maintenance shall be used for the following activities:

1. The State management and service activities for land-road traffic, including: organization of the monitoring of technical conditions and management of road works; organization of road traffic; inspection and examination of the protection of road traffic infrastructures; operation of vehicle tonnage-inspecting stations and toll booths; operation of ferries and pontoon bridges with revenues being inadequate to cover regular expenditures; reserve supplies, equipment and facilities for ensuring road traffic; and other State management and service activities for road traffic, permitted by the Prime Minister.

2. The work of road maintenance, including:

a/ Regular maintenance;

b/ Periodical repair (medium-scaled repair and overhaul);

c/ Irregular repair to overcome consequences caused by natural disasters or other reasons.

Article 8.- Plans on the use, allocation, payment and settlement of capital for road management and maintenance

Annually, on the basis of the budget estimates assigned by competent authorities, the Ministry of Communications and Transport shall allocate capital for management and maintenance of the national highway system; the provincial/municipal Communications and Transport Services (the Communications and Public Works Services) shall allocate capital for the management and maintenance of local road systems.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- Inspection, examination, commendation, reward, and handling of violations

1. The Ministry of Communications and Transport and the provincial/municipal Communications and Transport Services (the Communications and Public Works Services) shall have to coordinate with finance offices of the same levels in conducting regular and irregular inspection of the generation, management and use of capital for road management and maintenance by concerned units.

2. The examination, commendation, reward, and handling of violations in the management and use of capital for road management and maintenance shall comply with the provisions of the Law on State Budget.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 10.- This Decree takes effect as from January 1, 2004. All previous regulations contrary to this Decree are hereby annulled.

Article 11.- The Ministry of Communications and Transport shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, guiding the implementation of this Decree.

Article 12.- The Minister of Communications and Transport, the Minister of Finance, the presidents of the provincial/municipal People's Committees and the heads of organizations, enterprises and indivi-duals involved in the work of road management and maintenance shall have to implement this Decree.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 168/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.375

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!