Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 78/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW, NGÀY 10/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

Thực hiện Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xác định việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của chệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về quyết tâm phòng, chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019

- Các cấp ủy, chính quyền tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ người tố cáo và nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và coi đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên;

- Hình thức: Tổ chức phổ biến, quán triệt lồng ghép trong Hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II năm 2019.

2. Nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019

- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi mình phụ trách. Sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý theo quy định nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện làm rõ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý;

- Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo theo đúng quy định; nghiêm cấm việc lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khng, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ;

- Động viên khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trthù, trù dập người tố cáo; ủng hộ bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

3. Giao Thanh tra tnh chtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Quá trình thực hiện Kế hoạch trên, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, gii quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Hòa B
ình, Đài PT&TH tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC (BTh, 60b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.768

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81