Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 7/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 7/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 20/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7/KH-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ PCTN; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCTN.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong PCTN; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị và đúng quy định

Đảm bảo triển khai đồng bộ, đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc thực hiện văn hóa, đạo đức công vụ.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. Nghiên cứu, lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp, thiết thực.

1.2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, cụ thể:

a) Xây dựng và duy trì chuyên trang về PCTN trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên truyền về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động báo chí, xuất bản.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Thông tin tuyên truyền về PCTN trên phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định, Báo Nam Định.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; tổ chức các cuộc thi, hội thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng pháp luật PCTN cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường chính trị Trường Chinh, các Trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh.

d) Lồng ghép nội dung công tác PCTN và đạo đức liêm chính trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn cách thực hiện các quy định về PCTN trong công tác cán bộ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

đ) Định hướng tổ chức hội thảo, diễn đàn văn học, sân khấu kịch có chủ đề PCTN; tổ chức cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động có chủ đề về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

e) Thông tin tuyên truyền về PCTN và đạo đức liêm chính các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì:

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp của tỉnh.

+ UBND các huyện, thành phố triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp trong các Cụm công nghiệp và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý (ngoài Khu công nghiệp).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

f) Tiếp tục nhân rộng mô hình điểm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh.

g) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

h) Biên soạn tài liệu và cung cấp cho các Sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố để tuyên truyền tại các hội nghị và để UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của huyện, thành phố, Đài phát thanh của xã, phường, thị trấn.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành UBND các huyện, thành phố; các đơn vị

trực thuộc UBND tỉnh.

i) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính đến hội viên của Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đầy đủ nội dung, chính xác, kịp thời và đúng quy định.

b) Các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công khai các nội dung thuộc trách nhiệm công khai của UBND tỉnh; đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện việc công khai đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở mình, cụ thể:

- Sở Tài chính hướng dẫn việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công khai trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

- Sở Nội vụ hướng dẫn việc công khai về công tác cán bộ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc công khai, minh bạch về lĩnh vực giáo dục.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện công khai, minh bạch đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện việc công khai, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; UBND các cấp thực hiện việc công khai, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cấp mình.

c) Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

2.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

a) Sở Tài chính

- Tiếp tục nghiên cứu rà soát, tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công theo quy định.

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy chế công khai tài chính, mua sắm công; hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn của các đơn vị, phát hiện những khuyết điểm, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh; xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với hành vi vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (nếu có).

b) Các Sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2021.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo công khai, dân chủ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

2.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan[1], tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước, gắn với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án văn hóa công vụ[2]. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về những việc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

Các đơn vị xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đơn vị mình cho phù hợp với các quy định pháp luật liên quan; phổ biến, quán triệt và giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của đơn vị.

2.4. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Các địa phương, đơn vị thực hiện rà soát, xây dựng, công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với các đối tượng thuộc quyền quản lý.

Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác.

2.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2021 và Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/3/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Ngân hàng nhà nước có biện pháp chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh lắp đặt máy ATM trên địa bàn các xã, nhất là những xã xa trung tâm huyện.

2.6. Kiểm soát tài sản, thu nhập

- Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc triển khai việc kê khai tài sản, thu thập lần đầu; xây dựng kế hoạch xác minh tài sản thu nhập trình UBND tỉnh phê duyệt xong trong Quý 1/2021; thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

- Các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản thu nhập; kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về kê khai tài sản thu nhập.

2.7. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; kết luận giải quyết tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và các bản án, quyết định của các cơ quan tố tụng đã có hiệu lực thi hành liên quan đến trách nhiệm thực hiện của đơn vị mình.

3. Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC xong trước ngày 15/3/2021; Tổ chức hội nghị tổng kết và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ xong trước ngày 15/4/2021.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

4. Đánh giá công tác PCTN năm 2020.

- Căn cứ Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ để ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2020 của UBND tỉnh; thành lập Tổ công tác đánh giá để triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá của tỉnh; Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, lập Hồ sơ đánh giá, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2020 của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

5. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; gắn với việc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những tồn tại, hạn chế, sai phạm.

6. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan báo chí trong PCTN.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế số 04/QC-UBND-UBMTTQ ngày 05/10/2020 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về PCTN.

Tạo điều kiện cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; đồng thời xem xét, xử lý các kiến nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và các cơ quan báo chí về PCTN theo quy định.

7. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

Thường xuyên, chủ động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đối tượng thuộc quyền quản lý, nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là hành vi nhũng nhiễu khi tiếp nhận, giải quyết công việc cho người dân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị sửa đổi những bất cập trong cơ chế, chính sách và trong công tác quản lý để phòng ngừa tham nhũng.

Chú trọng đôn đốc thực hiện các kiến nghị theo Kết luận thanh tra, kiểm tra, đảm bảo kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tập trung xem xét, xử lý các đơn thư tố cáo, phản ánh về tham nhũng và đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra với các cơ quan tố tụng, cơ quan kiểm tra Đảng trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, các đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện và thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN năm 2021 của đơn vị mình theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép với báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý, 6 tháng, năm) và gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác có liên quan.

3. Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; Để báo cáo
- TT Tỉnh ủy; Để báo cáo
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Để thực hiện
- UBND các huyện, TP; Để thực hiện
- Báo Nam Định; Để thực hiện
- Đài PTTH Nam Định; Để thực hiện
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Để thực hiện
- Ủy ban MTTQ tỉnh Để phối hợp thực hiện
- Các tổ chức CTXH cấp tỉnh; Để phối hợp thực hiện
- Công an tỉnh; Để phối hợp thực hiện
- Tòa án nhân dân tỉnh; Để phối hợp thực hiện
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Để phối hợp thực hiện
- Cục Thi hành án dân sự; Để phối hợp thực hiện
- Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định; Để phối hợp thực hiện
- Hội Luật gia tỉnh Nam Định; Để phối hợp thực hiện
- Website của tỉnh và Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

 [1] - Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp;

- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

[2] Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17