Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 5003/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 5003/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 03/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5003/KH-UBND

Bình Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021”

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thiết thực, hiệu quả;

- Góp phần tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ làm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm pháp luật;

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; các cấp, các ngành, địa phương chủ động triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

- Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

- Đến hết năm 2019 có 70%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.

- Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh về văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng mối quan hệ lành mạnh, chuẩn mực giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân.

2. Phạm vi và đối tượng

Kế hoạch được triển khai ở các cấp, các ngành từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

2. Các nhiệm vụ chung

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, liên tục từ năm 2019 - 2021:

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN với những hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng vào ngày 09 tháng 12 hằng năm.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

3.1. Thanh tra tỉnh

- Tổ chức và hướng dẫn thanh tra sở, ngành và thanh tra cấp huyện tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tổ chức và chỉ đạo hướng dẫn thanh tra các sở, ngành và thanh tra cấp huyện tham mưu tổ chức các hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng: Từ năm 2019 - 2021.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại 01 cơ quan, đơn vị, địa bàn dễ xảy ra tình hình tiêu cực, tham nhũng. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN (trên cơ sở tài liệu phát hành của Thanh tra Chính phủ) cho các đơn vị trên toàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị toàn tỉnh biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các sở, ngành, địa phương; tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung; phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn tỉnh tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về phòng, chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng, 09 tháng 12 hằng năm.

3.2. Sở Tư pháp

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hàng năm.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; phòng, chống tham nhũng trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, Trường chính trị tỉnh

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc, triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2021.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc, Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học thuật.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.4. Sở Nội vụ

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về phòng, chống tham nhũng, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao.

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi văn hóa - văn nghệ có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình.

- Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.8. UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một

- Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: mỗi UBND huyện, thị xã, thành phố chọn chỉ đạo điểm 01 địa phương trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Các hoạt động chỉ đạo điểm gồm: tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hỗ trợ tài liệu pháp luật phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng...

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể

Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài PCTN; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN; tuyên truyền viên giỏi về PCTN; hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.10. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên Hội nhà báo.

- Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí Cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.11. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các Chi Hội luật gia, Văn phòng luật sư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi Hội luật gia, Văn phòng luật sư tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Chi Hội luật gia, Văn phòng luật sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho luật gia, luật sư.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.12 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong cộng đồng doanh nghiệp.

- Tham gia xây dựng, hoàn thiện và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai bộ tiêu chí liêm chính trong doanh nghiệp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kế hoạch và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động hoàn thành việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn 2019 - 2021 (ban hành trong tháng 10/2019); Kế hoạch hàng năm từ tháng 12 năm trước để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương.

- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; có biện pháp động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể được giao chủ trì các nhiệm vụ của Kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Tài chính hướng dẫn, rà soát, điều phối hoạt động phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong toàn tỉnh. Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì các nhiệm vụ của Kế hoạch chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch của sở, ngành, đoàn thể; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra Tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện Kế hoạch.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện Kế hoạch trong tổ chức của mình.

7. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo toàn ngành lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

8. Thanh tra sở, ngành, Thanh tra các huyện, thành phố là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch của sở, ngành, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

 


Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục PCTN - Thanh tra Chính phủ;
- TTTU; HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Nhà báo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP, (L, V); Phuoc, BTCD, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5003/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255