Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2019 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 06/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (viết tắt là Luật PCTN);

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Bảo đảm đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

- Các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan liên quan phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn Tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật

a) Các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật (sau khi có văn bản hướng dẫn thi hành Luật).

- Cơ quan thực hiện:

+ Cấp tỉnh: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành Tỉnh.

+ Cấp huyện: UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý III năm 2019.

+ Xây dựng báo cáo rà soát: Quý IV năm 2019.

- Kết quả đạt được:

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hồ sơ kết quả rà soát.

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

b) Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và hướng dẫn của ngành, địa phương để quy định chi tiết, hướng dẫn trong đơn vị.

c) Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong đơn vị.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2019.

b) Tổ chức thông tin, truyền thông các nội dung của Luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng Chương trình phổ biến, tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng chương trình, chuyên mục phổ biến tuyên truyền nội dung của Luật, có tin bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn Tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức truyền thông về các quy định của Luật bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở sở, ngành Tỉnh và UBND cấp huyện.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tham nhũng

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ khi có văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

b) Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn Tỉnh có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ngành Tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND cấp huyện được phân công trong Kế hoạch này chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; tránh hình thức, lãng phí. Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế, các sở, ngành Tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại đơn vị. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn.

3. Sở Tài chính, UBND cấp huyện bảo đảm đủ kinh phí để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của các đơn vị theo Kế hoạch này. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức có liên quan chỉ đạo các tổ chức trực thuộc quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật và phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; (báo cáo)
- Thanh tra Chính phủ ( VP, Cục IV);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, BTCD (Ph).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2019 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79