Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 4731/KH-UBND 2022 thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP Ninh Thuận

Số hiệu: 4731/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Phan Tấn Cảnh
Ngày ban hành: 31/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4731/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2022/NĐ-CP NGÀY 24/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH

Thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (gọi tắt là Nghị định số 43/2022/NĐ-CP),

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP , như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ; phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sạch tập trung, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch.

b) Góp phần thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung theo hướng nâng cao chất lượng và phát triển bền vững. Khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm huy động và đa dạng nguồn lực để duy trì, phát triển, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các giải pháp xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch được lập trên cơ sở Nghị định số 43/2022/NĐ-CP .

b) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện.

c) Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tình hình thực tiễn tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện.

d) Công tác đánh giá, đề xuất các giải pháp xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch cần phải bám sát hiện trạng sử dụng nước, không phân biệt khu vực cấp nước đô thị hay nông thôn, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

đ) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung công việc

a) Tổ chức lấy ý kiến chính thức các đơn vị cấp nước về việc tiếp nhận, ghi tăng vốn nhà nước đối với các hệ thống cấp nước đã được bàn giao quản lý, sử dụng.

b) Rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

c) Kiểm tra hiện trạng, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

d) Lập phương án giao, quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

đ) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

e) Cập nhật cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được giao quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt gồm:

a) Chi phí kiểm kê, chi phí xác định giá khởi điểm (bán đấu giá, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn khai thác).

b) Chi phí xác định giá trị hoàn trả (giao tài sản có hoàn trả giá trị cho Nhà nước).

c) Chi phí tổ chức đấu giá và các chi phí khác có liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tổ chức làm việc, lấy ý kiến chính thức Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc tiếp nhận, ghi tăng tài sản đối với các hệ thống cấp sạch nông thôn đã được bàn giao quản lý, sử dụng (trừ các hệ thống cấp nước đã được bàn giao cho Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận quản lý, sử dụng).

b) Lập dự toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung.

d) Chủ trì lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

+ Hình thức ghi tăng tài sản cho đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP .

+ Trong trường hợp không đồng ý nhận ghi tăng tài sản: thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.

đ) Phối hợp với Sở Tài chính báo cáo kê khai, nhập cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

e) Chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh vận hành cấp nước thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn trong thời gian thực hiện rà soát, phân loại tài sản, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Xây dựng

a) Tổ chức làm việc, lấy ý kiến chính thức Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận về việc tiếp nhận, ghi tăng vốn nhà nước đối với các hệ thống cấp sạch đô thị và các hệ thống cấp nước khác ngoài đô thị đang được giao quản lý, sử dụng.

b) Lập dự toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị.

d) Chủ trì lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn đô thị trên địa bàn tỉnh.

+ Hình thức ghi tăng vốn nhà nước cho doanh nghiệp có vốn nhà nước: thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP .

+ Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn nhà nước không đồng ý nhận ghi tăng vốn nhà nước: thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 43/2022/NĐ- CP ngày 24/6/2022.

đ) Phối hợp với Sở Tài chính báo cáo kê khai, nhập cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

e) Chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị vận hành cấp nước thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn trong thời gian thực hiện rà soát, phân loại tài sản, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định tại Nghị định này.

b) Hướng dẫn hạch toán ghi tăng tài sản và ghi tăng vốn đối với các tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch được cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch đã thực hiện việc bàn giao đúng quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

c) Phối hợp với cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thành lập Hội đồng định giá để xác định giá khởi điểm/giá trị hoàn trả khi có yêu cầu.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu; báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. UBND các huyện, thành phố

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

5. Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận

Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện đánh giá lại, xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã giao cho đơn vị cấp nước quản lý, sử dụng cụ thể như sau:

a) Tài sản đã giao ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

b) Tài sản đã giao không tính phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

c) Tài sản đang tạm giao cho doanh nghiệp quản lý.

6. Các đơn vị khác có liên quan đến việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị có liên quan đến việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP .

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Căn cứ nhiệm vụ, thời gian theo kế hoạch, đề nghị các cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng) khẩn trương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai các công việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, XD;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT.NDT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tấn Cảnh

 

PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2022/NĐ-CP NGÀY 24/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4731/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

1

Báo cáo tình hình tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã giao cho đơn vị cấp nước quản lý, sử dụng

Tháng 11/2022

Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

UBND các huyện, thành phố

Báo cáo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 07/11/2022

2

Rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

2.1

Tổ chức lấy ý kiến chính thức các đơn vị cấp nước về việc tiếp nhận, ghi tăng vốn nhà nước đối với các hệ thống cấp nước đã được bàn giao quản lý, sử dụng

Tháng 11/2022
(hoàn thành trước ngày 07/11/2022)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng

Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Văn bản ý kiến

2.2

Rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung

Tháng 11/2022
(hoàn thành trước 20/11/2022)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh

2.3

Rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị

Tháng 11/2022
(hoàn thành trước 20/11/2022)

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh

3

Kiểm tra hiện trạng, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

 

 

 

 

3.1

Kiểm tra hiện trạng, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung

Tháng 12/2022
(hoàn thành trước 05/12/2022)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Xác lập biên bản kiểm tra theo mẫu số 05 Phụ lục Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ

3.2

Kiểm tra hiện trạng, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị

Tháng 12/2022
(hoàn thành trước 05/12/2022)

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Xác lập biên bản kiểm tra theo mẫu số 05 Phụ lục Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ

4

Lập phương án giao, quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

 

 

 

 

4.1

Lập phương án giao, quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung

Tháng 12/2022
(hoàn thành trước 18/12/2022)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Phương án

4.2

Lập phương án giao, quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị

Tháng 12/2022
(hoàn thành trước 18/12/2022)

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Phương án

5

Phê duyệt phương án giao, quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Tháng 01/2023
(15 ngày sau khi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch trình phương án)

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định

6

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Hàng năm
(hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 hàng năm)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng

các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Báo cáo

7

Cập nhật cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Hàng năm
(hoàn thành trước ngày 12 tháng 3 hàng năm)

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản cấp nước sạch gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3 hàng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4731/KH-UBND ngày 31/10/2022 thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.446

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!