Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 34/KH-UBND 2023 phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại Tuyên Quang

Số hiệu: 34/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 24/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ”

Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng bảo đảm đúng và vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

c) Thông qua Phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của tỉnh, cơ quan, đơn vị và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

d) Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân; tự lực, tự cường, khai thác tối đa mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

b) Phong trào thi đua phải được triển khai với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở nhằm huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, sức lao động và tài nguyên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

d) Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm: Chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển.

- Thi đua huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng (nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, ngân sách địa phương và tích cực huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên đầu tư, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm) trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, chất lượng, cân bằng lợi ích của các chủ thể.

- Thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch, bảo đảm chất lượng các dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đến trung tâm huyện Yên Sơn; Dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, Trường Trung học phổ thông Chuyên; quy hoạch, mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang và các dự án trọng điểm khác...

- Thi đua nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị của nhà nước, đặc biệt là trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng.

- Thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường.

- Thi đua vận động nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Đặc biệt, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú; bố trí các khu tái định cư bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi chuyển đến nơi ở mới.

2. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Thi đua tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai nhiệm vụ, dự án, đề án. Thực hiện đúng dự toán ngân sách nhà nước được Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 95% kế hoạch Trung ương giao.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong từng lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, định mức , tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Thi đua chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường; sử dụng tiến độ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA

1. Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các nội dung:

a) Về phát triển kết cấu hạ tầng:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng để huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là trong sử dụng nguồn lực đất đai, phát huy hiệu quả các hoạt động xây dựng, đầu tư, đấu thầu,… bảo đảm trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của 3 chủ thể: Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

- Tham mưu triển khai và hoàn thành chất lượng, đúng và vượt tiến độ các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục; các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng đô thị và các nhiệm vụ cụ thể được giao về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của nhân dân. Thi đua đến năm 2023 hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1); đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn, Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang; đến năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và xây dựng cơ chế giám sát để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các công trình, dự án.

- Ứng dụng sản phẩm công nghệ số thiết kế, sản xuất trong nước và phương pháp quản lý hiện đại trong việc tổ chức xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng nhằm bảo đảm chất lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường tư vấn, giám sát độc lập nhằm nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn tiến độ thực hiện để đưa vào khai thác, sử dụng và quản lý có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp điều tra, khảo sát thực trạng trước khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng; hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

- Đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tập trung bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng dùng chung, công trình có tính chất đột phá, có tác động lan tỏa. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

b) Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 và hằng năm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển, hướng tới mục tiêu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước, trong tổ chức thực hiện phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Rà soát các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa bổ sung ngân sách nhà nước ngoài dự toán.

- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân sách nhà nước về khoa học bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nghiên cứu, hướng tới phục vụ sản xuất kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, y tế.

- Đổi mới mô hình và nâng cao hiệu quả giám sát tài chính doanh nghiệp; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. Tập trung hoàn thành cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cố định,… của doanh nghiệp cổ phần hóa.

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Phấn đấu đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.

- Thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công. Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách; kiểm soát số lượng các dự án khởi công mới, bảo đảm hiệu quả đầu tư và các quy định pháp luật. Chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; mức bố trí vốn cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong từng năm.

- Bảo đảm quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm.

- Thực hiện tích hợp các chế độ, chính sách có cùng mục đích, đối tượng, phạm vi giữa các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện. Quản lý mạng lưới an sinh xã hội thống nhất trên nền tảng số, kết nối liên thông.

- Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính từ đất đai cho phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế bền vững, bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học; cân đối giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, gắn công nghiệp khai khoáng với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản.

- Tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, bảo đảm hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, bảo đảm duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 65%; thực hiện có hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư, tăng năng suất lao động xã hội; xây dựng, thực hiện Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và thực hiện cơ chế giám sát cụ thể để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

2. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội

- Đổi mới tổ chức và hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong hệ thống tổ chức các cấp.

- Có nhiều sáng kiến, giải pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, nhân dân hiến kế, hiến công, hiến đất, đóng góp về vật chất như tiền của, vật tư, trang thiết bị,… tham gia xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

- Tăng cường hiệu quả công tác phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị và trong quá trình xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; giám sát việc xử lý hành vi gây lãng phí theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cá nhân, trong tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng.

- Chủ động, tích cực đóng góp kinh phí xây dựng các dự án, công trình kết cấu hạ tầng hiệu quả. Các doanh nghiệp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm chủ công nghệ trong xây dựng các công trình hạ tầng.

- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác.

3. Đối với cá nhân

- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; có sáng kiến, giải pháp được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, kỹ sư, công nhân, cá nhân trong và ngoài nước,… có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thay đổi biện pháp thi công, sử dụng hợp lý các nguồn lực,... phục vụ xây dựng và quản lý khai thác công trình hạ tầng.

- Người dân: Sử dụng tài nguyên thiên nhiên đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tích cực tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện và kịp thời phản ánh cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí. Trực tiếp tham gia đóng góp, tuyên truyền vận động thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, xã về phát triển kết cấu hạ tầng.

IV. HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối với khen thưởng hằng năm

Căn cứ kết quả thực hiện phong trào thi đua, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua. Trường hợp có tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc thì họp xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

2. Đối với khen thưởng sơ kết giai đoạn 2022-2025

2.1. Hình thức khen thưởng:

- Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng:

Căn cứ thành tích trong tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao nhận thức và ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

2. Theo lĩnh vực ngành quản lý, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện rà soát, hoàn thiện, tham mưu với cho cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo thẩm quyền, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể và thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

4. Các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới trong khai thác, chế biến tài nguyên, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực lao động, thời gian lao động; sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực đóng góp của cộng đồng. Tập trung cùng nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong đầu tư, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi trên địa bàn dân cư; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng các cơ chế chính sách về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

6. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua. Tập trung khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, kỹ sư, công nhân, người dân có những đề xuất, sáng kiến trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiệu quả.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1 (từ năm 2022 đến năm 2025)

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua trong Quý I năm 2023; tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030)

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1 và hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; tiêu chí thi đua cụ thể theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua bảo đảm hiệu quả, sát thực tiễn.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức Phong trào thi đua trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch nhằm phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi địa phương, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các loại quy hoạch góp phần phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công trách nhiệm các thành viên trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể; lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là tiêu chí, nội dung quan trọng khi đánh giá, bình xét thi đua cho các đơn vị cấp dưới. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đưa nội dung kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua vào nội dung hoạt động kiểm tra, giám sát.

5. Các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua; nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, nhằm nâng cao hiệu suất, nâng cao năng lực của doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện.

6. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua; chủ động phối hợp với các cơ quan, báo, đài Trung ương để tuyên truyền rộng rãi về cơ chế, chính sách, ưu đãi thu hút vốn đầu tư của tỉnh trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền về các mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

7. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Phong trào thi đua; chủ trì, hướng dẫn khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo quy định; tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

8. Hằng năm, các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Phong trào thi đua gửi Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo, đề xuất giải pháp gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.


Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc các Cụm, Khối thi đua của tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 34/KH-UBND ngày 24/02/2023 tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.059

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!