Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 297/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 297/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 22/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/KH-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thực hiện hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi thường nhà nước; kết hợp việc quán triệt tinh thần, nội dung các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước với việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm công vụ, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, hạn chế phát sinh các vụ việc bồi thường nhà nước trong khi thi hành công vụ.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các ngành, các cấp xác định rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường Nhà nước trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phbiến Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

2. Hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường:

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành; các cơ quan tiến hành tố tụng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan.

5. Xác định cơ quan có trách nhiệm bi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất vviệc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết bi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả khi có vụ việc xảy ra

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

9. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bồi thường và tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh:

- Các Sở, Ban, ngành và y ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 6 tháng và hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; theo dõi, kim tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định.

5. Sở Nội vụ: hướng dẫn việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, đề xuất y ban nhân dân tỉnh các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức nhằm hạn chế các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động phối hợp Sở Tư pháp thực hiện các nội dung của kế hoạch; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn y ban nhân dân cấp xã giải quyết các thủ tục bồi thường nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước theo đúng quy định.

7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, hoạt động thi hành án và hoạt động quản lý hành chính; tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch
UBND tnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các S
, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP
UB: LĐ, NC;
- Lưu: VT, NC (H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 297/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.183
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41