Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 292/KH-UBND năm 2018 về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 292/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Thực hiện Công văn số 4264/BTP-BTNN ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, các tổ chức được bảo vệ, được bồi thường khi bị cơ quan Nhà nước gây thiệt hại; đồng thời, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

- Lãnh đạo các ngành, các cấp cần phải quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bồi thường Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2019; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước; trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật về công tác bồi thường Nhà nước.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan tiến hành tố tụng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại các sở, cơ quan ngang sở và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước và việc chấp hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước của các cơ quan, đơn vị; việc bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường

Nhà nước tại các sở, cơ quan ngang sở (thực hiện lồng ghép với công tác kiểm tra các lĩnh vực tư pháp khác).

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

3. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật

Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc xảy ra.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

4. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ dung cho phù hợp với quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2019.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

5. Cử cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác bồi thường Nhà nước tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ bồi thường Nhà nước

- Thời gian thực hiện: Khi Bộ Tư pháp tổ chức.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

Cơ quan thực hiện:

- Các sở, cơ quan ngang sở, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Mục II Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, cơ quan ngang sở và các địa phương trong triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này.

- Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Triển khai áp dụng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ đề ra; đồng thời, bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các sở, cơ quan ngang sở và Uỷ ban nhân dân cấp huyện lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2019 theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2019.

3. Các sở, cơ quan ngang sở

- Căn cứ Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Toà án nhân dân Tỉnh

Phối hợp và chỉ đạo các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 theo nội dung Kế hoạch này.

5. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 tại địa phương; lập dự toán bồi thường Nhà nước năm 2019 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Tài chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư Pháp;
- Cục Bồi thường nhà nước - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh, Viện KSND Tỉnh;
- Các sở, cơ quan ngang sở;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 292/KH-UBND năm 2018 về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66