Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2014 về thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg do Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 204/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 08/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ, NGƯỜI BÁN DÂM HOÀN LƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2014/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương; Quyết định số 1150/QĐ-LĐTBXH ngày 09/9/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có thành phố Hà Nội) thực hiện thí điểm về tín dụng đối với các đối tượng thuộc Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg; Công văn số 3337/NHCS-TDSV ngày 30/9/2014 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg trên địa bàn toàn Thành phố, đảm bảo các bước triển khai được chính quy, bài bản, khoa học theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng của chương trình, đồng vốn tín dụng chính sách giúp cho các đối tượng thụ hưởng có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

2. Yêu cầu

Huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân vào việc triển khai Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg, tạo sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trên địa bàn toàn Thành phố trong việc triển khai thực hiện Quyết định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên địa bàn về chủ trương, chính sách tín dụng theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg để các đối tượng thuộc chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

2. Thực hiện rà soát, thống kê số lượng đối tượng và nhu cầu vay vốn của đối tượng thuộc diện được vay vốn trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg.

3. Tổ chức tp huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội đoàn thể các cấp.

4. Tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện thủ tục vay vốn, giải ngân đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM V

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực)

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc tuyên truyền, rà soát đối tượng đủ điều kiện vay vốn, kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố tổ chức tp huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội đoàn thể các cấp để triển khai thực hiện xong trước 15/01/2015.

- Hàng năm phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố xây dựng kế hoạch, đánh giá kết quả, hiệu quả cho vay vốn chương trình báo cáo UBND Thành phố.

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố

- Xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay đối với đối tượng thuộc diện được vay vốn trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện thủ tục vay vốn, giải ngân đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng từ quý I/2015.

- Hướng dẫn quy trình và thủ tục cho vay đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, triển khai cho vay, đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nợ bị rủi ro theo quy định.

- Phối hợp UBND quận, huyện, thị xã, các Hội đoàn thể thông tin tuyên truyền, công khai quy trình nghiệp vụ và giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn Thành phố.

- Hàng năm, tổng hợp nhu cầu vay vốn và kết quả cho vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình có người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn, gửi kết quả thống kê, tổng hợp về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để phối hợp kiểm tra, rà soát, rút kinh nghiệm chung và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. UBND quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội theo phân cấp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về chủ trương, chính sách tín dụng theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát, thống kê số lượng đối tượng và nhu cầu vay vốn của đối tượng thuộc diện được vay vốn trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg; kết quả rà soát, thống kê gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2014, để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

- Định kỳ hàng năm thống kê, báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhu cầu vay vốn và kết quả cho vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình có người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn.

4. Các Hội, tổ chức đoàn thể

- Phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai bình xét cho vay đúng đối tượng, đôn đốc sử dụng tiền vay đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn, đảm bảo an toàn tài sản Nhà nước.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền chương trình chủ trương, chính sách tín dụng theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn được biết.

Trên đây là kế hoạch triển khai cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các Hội, tổ chức đoàn thể tăng cường công tác phối hợp; yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh bằng văn bản về UBND Thành phố (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội) đtổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH; để b.cáo
- Ngân hàng CSXH VN; để b.cáo
- TT: Thành ủy, HĐND; để b.cáo
- Chủ tịch UBND TP; để b.cáo
- Các PCT UBND TP;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- VPUBTP: CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2014 về thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


507

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139